Có 3 thì chính trong giờ đồng hồ Anh: hiện tại, thừa khứ với tương lai (present, past & future). Những thì hiện tại, quá khứ cùng tương lai lại được phân thành 4 loại nhỏ tuổi hơn. Đó là: thì đối chọi (simple), thì tiếp diễn (progressive), thì hoàn thành (perfect) và thì kết thúc tiếp diễn (perfect progressive). Trong bài bác hôm nay, thuộc LangGo học tập cấu trúc, giải pháp sử dụng, dấu hiệu nhận ra của 12 một số loại thì tiếng Anh này. Cuối bài học có bài bác tập tổng vừa lòng về các thì trong tiếng Anh khiến cho bạn học tập tác dụng hơn.

Bạn đang xem: All the time là dấu hiệu của thì nào

*

A. Phương pháp dùng các thì trong tiếng Anh

1. Những thì trong giờ Anh - Thì hiện tại Đơn (Simple Present)

-Dấu hiệu nhận biết thì lúc này đơn: always, every, usually, often, generally, frequently.

- phương pháp dùng thì hiện tại đơn

+) Thì bây giờ đơn mô tả một đạo lý , một sự thật hiển nhiên.

Ex: The sun ries in the East. Tom comes from England.

+) Thì lúc này đơn mô tả 1 kinh nghiệm , một hành vi xảy ra tiếp tục ở hiện tại.

Ex: Mary often goes lớn school by bicycle. I get up early every morning.

+) Thì hiện tại đơn biểu đạt năng lực của bé người:

Ex : She plays badminton very well

+) Thì lúc này đơn còn miêu tả một kế hoạch bố trí trước sau đây hoặc thời khoá biểu , quan trọng đặc biệt dùng với những động từ di chuyển.

2. Những thì trongtiếng Anh - Thì hiện tại tiếp nối (Present Continuous)

-Dấu hiệu phân biệt Thì lúc này tiếp diễn: now, right now, at present, at the moment,..........

-Cách cần sử dụng Thì bây giờ tiếp diễn

+) Thì hiện tại tiếp biểu đạt một hành vi đang ra mắt và kéo dãn dài dài 1 thời gian

Ex: The children are playing football now.

+) Thì này cũng thường tiếp theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh.

ở hiện tại.

Ex: Look! the child is crying. Be quiet! The baby is sleeping in the next room.

+) Thì này còn miêu tả 1 hành vi xảy ra lặp đi lặp lại dùng cùng với phó tự ALWAYS: Ex : He is always borrowing our books và then he doesn't remember -

Lưu ý :Không sử dụng thì này với những động từ chỉ nhận thức đưa ra giác như : to lớn be, see, hear, understand, know, lượt thích , want , glance, feel, think, smell, love. Hate, realize, seem, remmber, forget,.......... Ex: I am tired now. She wants lớn go for a walk at the moment. Vày you understand your lesson

3. Các thì trongtiếng Anh - Thì thừa khứ đơn (Simple Past)

-Dấu hiệu nhận ra thì thừa khứ đơn: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

-Cách cần sử dụng thì thừa khứ đơn:Thì quá khứ đơn miêu tả hành hễ đã xẩy ra và dứt trong quá khứ với thời hạn xác định.

4. Các thì trong giờ đồng hồ Anh - Thì vượt khứ tiếp tục (Past Continuous)

-Dấu hiệu nhận thấy thì quá khứ tiếp diễn:While, at that very moment, at 10:00 last night, & this morning (afternoon).

-Cách cần sử dụng thì quá khứ tiếp diễn:Dùng để mô tả hành cồn đã xẩy ra cùng lúc. Tuy nhiên hành động trước tiên đã xảy ra sớm hơn và đã đang liên tiếp xảy ra thì hành động thứ nhị xảy ra.

5. Những thì trongtiếng Anh - Thì hiện tại tại kết thúc (Present Perfect)

-Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành:already, not...yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before...

-Cách dùng thì lúc này hoàn thành:

Thì lúc này hoàn thành miêu tả hành rượu cồn đã xẩy ra hoặc chưa khi nào xảy ra ngơi nghỉ 1 thời hạn không xác định trong quá khứ.

Thì hiện tại chấm dứt cũng diễn đạt sự lập đi lập lại của 1 hành động trong thừa khứ.

Thì hiện nay tại kết thúc cũng được dùng với since cùng for.

Since + thời gian bắt đầu

For + khoảng thời gian

Ex: I have study English for 5 years.

6. Những thì trongtiếng Anh - Thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn (Present Perfect Continuous)

-Dấu hiệu nhận thấy Thì hiện tại ngừng tiếp diễn:all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, & so far.

-Cách cần sử dụng thì hiện tại ngừng tiếp diễn:

+) Thì hiện tại dứt tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời hạn của 1 hành vi đã xẩy ra trong vượt khứ và thường xuyên tới lúc này (có thể cho tới tương lai).

7. Các thì trongtiếng Anh - quá khứ xong (Past Perfect)

-Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ trả thành:after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for....

-Cách sử dụng thì thừa khứ hoàn thành:Thì vượt khứ trả thành miêu tả 1 hành động đã xẩy ra và xong trong quá khứ trước 1 hành động khác cũng xẩy ra và dứt trong quá khứ.

8. Những thì trongtiếng Anh - thừa khứ ngừng tiếp diễn (Pas Perfect Continuous)

-Từ nhận ra thì vượt khứ kết thúc tiếp diễn:until then, by the time, prior to that time, before, after.

-Cách sử dụng thì khứ xong xuôi tiếp diễn:Thì vượt khứ hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề khoảng thời gian của 1 hành vi đã đang xảy ra trong thừa khứ và chấm dứt trước 1 hành vi khác xẩy ra và cũng chấm dứt trong thừa khứ

9. Những thì trongtiếng Anh - Tương lai đối chọi (Simple Future)

-Cách cần sử dụng thì tương lai đơn:

Khi bạn đoán (predict, guess), cần sử dụng will hoặc be going to.

Khi bạn chỉ dự tính trước, dùng be going lớn không được dùng will. S + am/is/are + going + V

Khi bạn mô tả sự tự nguyện hoặc sự sẵn sàng, dùng will không được sử dụng be going to. S + will + V

10. Những thì trongtiếng Anh - Thì tương lai tiếp nối (Future Continuous)

-Dấu hiện nhận thấy Thì sau này tiếp diễn:in the future, next year, next week, next time, & soon.

-Cách dùng Thì tương lai tiếp diễn:

+) Thì tương lai tiếp diễn mô tả hành đụng sẽ xảy ra ở 1 thời điểm nào kia trong tương lai.

11. Những thì trongtiếng Anh - Thì tương lai xong xuôi (Future Perfect)

-Dấu hiệu nhận ra Thì tương lai hoàn thành:by the time & prior khổng lồ the time (có tức thị before)

-Cách dùng Thì tương lai hoàn thành:Thì tương lai trả thành diễn đạt 1 hành vi trong tương lai sẽ xong xuôi trước 1 hành động khác vào tương lai.

12. Các thì trongtiếng Anh - Tương Lai chấm dứt Tiếp Diễn (Future Perfect Continuous)

-Cách dùng:Thì tương lai ngừng tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời hạn của 1 hành vi sẽ đã xảy ra về sau và sẽ xong xuôi trước 1 hành động khác trong tương lai.

B. Bài bác tập những thì trong giờ Anh

Bài tập các thì trong giờ đồng hồ Anh - bài xích tập 1

Chia đông từ trong câu

1. In all the world, there (be) __________ only 14 mountains that (reach) __________above 8,000 meters.

2. He sometimes (come) __________ to see his parents.

3. When I (come) __________, she (leave) __________for Dalat ten minutes ago.

4. My grandfather never (fly) __________ in an airplane, & he has no intention of ever doing so.

5. We just (decide) __________ that we (undertake) ____________ the job.

6. He told me that he (take) __________ a trip khổng lồ California the following week.

7. I knew that this road (be) __________ too narrow.

8. Right now I (attend) __________ class. Yesterday at this time I (attend) __________class.

9. Tomorrow I'm going to lớn leave for home. When I (arrive) __________at the airport, Mary (wait) __________ for me.

10. Margaret was born in 1950. By last year, she (live) __________on this earth for 55 years .

11. The traffic was very heavy. By the time I (get) __________to Mary's party, everyone already (arrive) __________

12. I will graduate in June. I (see) __________ you in July. By the time I (see) __________ you , I (graduate) __________.

13. I (visit) __________ my uncle's home regularly when I (be) __________ a child.

14. That book (be) __________ on the table for weeks. You (not read) __________ it yet ?

15. David (wash) __________ his hands. He just (repair) __________ the TV set.

16. You (be) __________here before? Yes, I (spend) __________ my holidays here last year.

17. We never (meet) __________ him. We don't know what he (look) __________ like.

18. The oto (be) __________ ready for him by the time he (come) __________tomorrow.

19. On arriving at trang chủ I (find) __________that she just (leave) __________a few minutes before.

20. When we (arrive) __________ in London tonight, it probably (rain) __________.

21. It (rain) __________ hard. We can't vị anything until it (stop) __________

22. Last night we (watch) __________TV when the power nguồn (fail) __________.

23. That evening we (stay) __________up to lớn talk about the town where he (live) __________for some years.

24. I (sit) __________down for a rest while the shoes (repair) __________.

25. Half way lớn the office Paul (turn) __________round và (go) __________back trang chủ because he (forget) __________to turn the gas off.

26. London (change) __________a lot since we first (come) __________ lớn live here.

27. While we (talk) __________on the phone the children (start) __________fighting và (break) __________a window

28. He used lớn talk khổng lồ us for hours about all the interesting things he (do) __________ in his life.

29. You know she (stand) __________looking at that picture for the last twenty minutes.

30. I (spend) __________ a lot of time travelling since I (get) __________this new job.

31. When we (be) __________ at school we all (study) __________Latin.

32. When I (meet) __________ him , he (work) __________as a waiter for a year.

33. After he (finish) __________ breakfast he (sit) __________down to lớn write some letters.

34. She (have) __________a hard life, but she's always smiling.

35. I think Jim (be) __________ out of town.

Bài tập các thì trong tiếng Anh - bài xích tập 2

Chọn câu trả lời đúng:

1. When I last saw him, he _____ in London.

A. Has lived B. Is living C. Was living D. Has been living

2. We _______ Dorothy since last Saturday.

A. Don’t see B. Haven’t seen C. Didn’t see D. Hadn’t seen

3. The train ______ half an hour ago.

A. Has been leaving B. Left C. Has left D. Had left

4. Jack ______ the door.

A. Has just painted B. Paint C. Will have painted D. Painting

5. My sister ________ for you since yesterday.

A. Is looking B. Was looking C. Has been looking D. Looked

6. I ______ Texas State University now.

A. Am attending B. Attend C. Was attending D. Attended

7. He has been selling motorbikes ________.

A. Ten years ago B. Since ten years C. For ten years ago D. For ten years

8. Christopher Columbus _______ American more than 500 years ago.

A. Discovered B. Has discovered C. Had discovered D. Had been discovering

9. He fell down when he ______ towards the church.

A. Run B. Runs C. Was running D. Had run

10. We _______ there when our father died.

A. Still lived B. Lived still C. Was still lived D. Was still living

11. They ______ table tennis when their father comes back home.

A. Will play B. Will be playing C. Play D. Would play

12. By Christmas, I _______ for Mr. Smith for six years.

A. Will have been working B. Will work C. Have been working D. Will be working

13. I _______ in the room right now

A. Am being B. Was being C. Have been being D. Am

14. I ______ to thủ đô new york three times this year.

A. Have been B. Was C. Were D. Had been

15. I’ll come và see you before I _______ for the States.

A. Leave B. Will leave C. Have left D. Shall leave

16. The little girl asked what _______ lớn her friend.

A. Has happened B. Happened C. Had happened D. Would have been happened

17. John ______ a book when I saw him.

A. Is reading B. Read C. Was reading D. Reading

18. He said he _______ return later.

A. Will B. Would C. Can D. Would be

19. Jack ________ the door.

A. Has just opened B. Xuất hiện C. Have opened D. Opening

20. I have been waiting for you ______ .

A. Since early morning B. Since 9 a.m

C. For two hours D. All are correct

21. Almost everyone _______ for home by the time we arrived.

A. Leave B. Left C. Leaves D. Had left

22. By the age of 25, he ______ two famous novels.

A. Wrote B. Writes C. Has written D. Had written

23. When her husband was in the army, Mary ______ lớn him twice a week

A. Was reading B. Wrote C. Was written D. Had written

24. I couldn’t cut the grass because the lawn mower ______ a few days previously.

A. Broke down B. Has been broken

C. Had broken down D. Breaks down

25. I have never played badminton before. This is the first time I _____ to lớn play.

A. Try B. Tried C. Have tried D. Am trying

26. Since _______, I have heard nothing from him.

A. He had left B. He left C. He has left D. He was left

27. After I _______ lunch, I looked for my bag.

A. Had B. Had had C. Have has D. Have had

28. By the end of next year, George _______ English for two years.

A. Will have learned B. Will learnC. Has learned D. Would learn

29. The man got out of the car, ________ round to lớn the back và opened the book.

A. Walking B. Walked C. Walks D. Walk

30. Henry _______ into the restaurant when the writer was having dinner.

A. Was going B. Went C. Has gone D. Did go

31. He will take the dog out for a walk as soon as he ______ dinner.

A. Finish B. Finishes C. Will finish D. Finishing

32. I will be glad if he _______ with us.

A. Had gone B. Did go C. Went D. Goes

33 Ask her to come & see me when she _______ her work.

A. Finish B. Has finished C. Finished D. Finishing

34. Turn off the gas. Don’t you see that the kettle ________ ?

A. Boil B. Boils C. Is boiling D. Boiled

35. Tom và Mary ______ for Vietnam tomorrow.

A. Leave B. Are leaving C. Leaving D. Are left

36. He always ________ for a walk in the evening.

A. Go B. Is going C. Goes D. Going

37. Her brother ______ in Canada at present.

A. Working B. Works C. Is working D. Work

38. I ______ to the same barber since last year.

A. Am going B. Have been going C. Go D. Had gone

39. Her father ______ when she was a small girl.

A. Dies B. Died C. Has died D. Had died

40. Last week, my professor promised that he ________ today.

Xem thêm: #1Những Lời Cảm Ơn Cô Giáo Cuối Năm Học, Lời Cảm Ơn Của Giáo Viên Đối Với Phụ Huynh

A. Would come B. Will come C. Comes D. Coming

Đáp án bài xích tập những thì trong giờ Anh

Bài tập1:

1. Are - reach2. Comes3. Came - had left4. Has never flown

5. Have just decided -would undertake6. Would take7. Was

8. Am attending - was attending9. Arrive -will be waiting10. Had lived

11. Got- had already arrived12. Will see - see - will have graduated

13. Visited -was14. Has been - haven’t you read15. Is washing - has just repaired

16. Have you been - spent17. Have never met - looks18. Will have been- comes

19. Found – had just left20. Arrive – will probably be raining21. Is raining - stops

22. Were watching - failed23. Stayed – had lived24. Sat – were being repaired

25. Turned – went – had forgotten26. Has changed - came

27. Were talking – started - broke28. Had done29. Has been standing

30. Have spent - got31. Were - studied32. Met – had been working

33. Had finished - sat34. Has35. Has been

Bài tập 2:

1. C 2. B 3. B 4. A 5. C 6. A 7. D 8. A 9. C 10. A 11. B 12. A 13. D

14. A 15. A 16. C 17. C 18. B 19. A 20. D 21. D 22. D 23. B 24. C 25. C 26. B

27. B 28. A 29. B 30. B 31. B 32. D 33. B 34. C 35. B 36. C 37. C 38. B 39. B40. A

Trên đâylà tất cảcác thìtrongngữ pháp giờ Anhthì cơ mà mình tin rằng khi ráng chắc 12 thì này các bạn sẽ làm công ty được ngữ pháp tiếng Anh khôn cùng đẳng của mình.