Giải bài 1.6 phần bài tập bổ sung trang 35 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên n, biết n + 3 chia hết cho n + 1.


Bạn đang xem: Bài 1.6 trang 6 sbt toán 6 tập 1

Phương pháp giải - Xem chi tiết
Áp dụng tính chất \(1\), tính chất \(2\) về sự chia hết của một tổng: Nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.\(a \;\vdots\; m, b \;\vdots \;m \Rightarrow (a+b)\; \vdots \;m\) 


Lời giải chi tiết Ta có \((n + 3) \;⋮\; (n + 1)\) Suy ra \( (n + 1 + 2) \;⋮\; (n + 1)\) Mà \((n + 1) \;⋮\; (n + 1)\) Nên \( 2 \;⋮\; (n + 1).\) Suy ra \((n+1) \in Ư(2)=\{1;2\}\) Do đó \(n + 1\) \(1\) \(2\) \(n\) \(0\) \(1\)
Vậy \(n=0;n=1.\) hijadobravoda.com
Bài tiếp theo
Bài 1.7 phần bài tập bổ sung trang 35 SBT toán 6 tập 1 Giải bài 1.7 phần bài tập bổ sung trang 35 sách bài tập toán 6. Chứng tỏ rằng: a) Nếu cd ⋮ 4 thì abcd ⋮ 4 ; b) Nếu abcd ⋮ 4 thì cd ⋮ 4. Bài 1.8 phần bài tập bổ sung trang 35 SBT toán 6 tập 1 Giải bài 1.8 phần bài tập bổ sung trang 35 sách bài tập toán 6. Tìm ba số tự nhiên a, b, c khác 0 sao cho các tích 140a, 180b, 200c bằng nhau và có giá trị nhỏ nhất. Bài 1.5 phần bài tập bổ sung trang 35 SBT toán 6 tập 1 Giải bài 1.5 phần bài tập bổ sung trang 35 sách bài tập toán 6. Thay các dấu * bởi các chữ số thích hợp để số *25* chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5. Bài 1.4 phần bài tập bổ sung trang 35 SBT toán 6 tập 1 Giải bài 1.4 phần bài tập bổ sung trang 35 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên ab sao cho ab - ba = 72. Bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang 35 SBT toán 6 tập 1 Giải bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang 35 sách bài tập toán 6. BCNN của ba số 36, 104, 378 bằng...
close PHẦN SỐ HỌC - SBT TOÁN 6 TẬP 1
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VẢ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên Bài 3. Ghi số tự nhiên Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con Bài 5. Phép cộng và phép nhân Bài 6. Phép trừ và phép chia Bài 7. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên, nhân hai luỹ thừa cùng cơ số Bài 8. Chia hai luỹ thừa cũng cơ số Bài 9. Thứ tự thực hiện các phép tính Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng Bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Bài 12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 Bài 13. Ước và bội Bài 14. Số nguyên tố, hợp số. Bảng nguyên tố Bài 15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Bài 16. Ước chung và bội chung Bài 17. Ước chung lớn nhất Bài 18. Bội chung nhỏ nhất Ôn tập chương 1 - Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN Bài 1. Làm quen với số nguyên âm Bài 2. Tập hợp các số nguyên Bài 3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên Bài 4. Cộng hai số nguyên cùng dấu Bài 5. Cộng hai số nguyên khác dấu Bài 6. Tính chất của phép cộng các số nguyên Bài 7. Phép trừ hai số nguyên Bài 8. Quy tắc dấu ngoặc Bài 9. Quy tắc chuyển vế Bài 10. Nhân hai số nguyên khác dấu Bài 11. Nhân hai số nguyên cùng dấu Bài 12. Tính chất của phép nhân Bài 13. Bội và ước của một số nguyên Ôn tập chương 2 - Số nguyên PHẦN HÌNH HỌC - SBT TOÁN 6 TẬP 1
CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG Bài 1. Điểm. Đường thẳng Bài 2. Ba điểm thẳng hàng Bài 3. Đường thẳng đi qua hai điểm Bài 4. Thực hành trồng cây thẳng hàng Bài 5. Tia Bài 6. Đoạn thẳng Bài 7. Độ dài đoạn thẳng Bài 8. Khi nào thì AM + MB = AB? Bài 9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài Bài 10. Trung điểm của đoạn thẳng Ôn tập chương 1 - Đoạn thẳng PHẦN SỐ HỌC - SBT TOÁN 6 TẬP 2
CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ Bài 1. Mở rộng khái niệm phân số Bài 2. Phân số bằng nhau Bài 3. Tính chất cơ bản của phân số Bài 4. Rút gọn phân số Bài 5. Quy đồng mẫu nhiều phân số Bài 6. So sánh phân số Bài 7. Phép cộng phân số Bài 8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số Bài 9. Phép trừ phân số Bài 10. Phép nhân phân số Bài 11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số Bài 12. Phép chia phân số Bài 13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm Bài 14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước Bài 15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó Bài 16. Tìm tỉ số của hai số Bài 17. Biểu đồ phần trăm Bài tập ôn tập chương 3 - Phân số PHẦN HÌNH HỌC - SBT TOÁN 6 TẬP 2


Xem thêm: Bài Tập Giảm Mỡ Bụng Khi Đến Tháng ? 5 Bài Tập Thể Dục Cho Ngày Đèn Đỏ

CHƯƠNG 2: GÓC Bài 1. Nửa mặt phẳng Bài 2. Góc Bài 3. Số đo góc Bài 4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz? Bài 5. Vẽ góc cho biết số đo Bài 6. Tia phân giác của góc Bài 7. Thực hành đo góc trên mặt đất Bài 8. Đường tròn Bài 9. Tam giác Bài tập ôn tập chương 2 - Góc