Giải bài xích tập trang 58, 59 bài xích 1 Định lí Talet vào tam giác Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 1: Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng tất cả độ nhiều năm như sau:...

Bạn đang xem: Bài 1 sgk toán 8 tập 2 trang 58


Bài 1 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Viết tỉ số của những cặp đoạn thẳng gồm độ nhiều năm như sau:

a) AB = 5cm cùng CD 15 cm;

b) EF = 48 centimet và GH = 16 dm;

c) PQ = 1.2m cùng MN = 24 cm.

Giải: 

a) Ta tất cả AB = 5cm với CD = 15 cm

 (fracABCD) = (frac515) = (frac13).

b) EF= 48 cm, GH = 16 dm = 160 cm

 (fracEFGH) = (frac48160) = (frac310)

c) PQ= 1,2m = 120cm, MN= 24cm

 (fracPQMN) = (frac12024) = 5.

Bài 5 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm x trong số trường phù hợp sau(h.7):

*

Giải:

a) MN // BC => (fracBMAM) = (fracCNAN)

Mà công nhân = AN= 8.5 - 5= 3.5

nên (fracx4) = (frac3.55) => x = (frac4.3,55) = 1,4.

Vậy x = 1,4.

 b)

PQ // EF => (fracDPPE) = (fracDQQF)

Mà QF = DF - DQ = 24 - 9 = 15

Nên 

(fracx10,5) = (frac915) => x = (frac10,5.915) = 6,3

Bài 2 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết (fracABCD) = (frac34) và CD= 12cm. Tính độ lâu năm AB.

Giải:

Ta có: (fracABCD) = (frac34) cơ mà CD= 12cm nên

(fracAB12) = (frac34) => A= (frac12.34) = 9

Vậy độ lâu năm AB= 9cm.

Bài 3 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết độ nhiều năm cùa AB gấp 5 lần độ nhiều năm của CD cùng độ dài của A"B" vội 12 lần độ lâu năm của CD. Tính tỉ số của nhị đoạn thẳng AB với A"B".

Giải:

Độ nhiều năm AB gấp 5 lần độ lâu năm CD bắt buộc AB= 5CD.

Độ nhiều năm A"B" gấp 12 lần độ dài CD cần A"B"= 12CD.

=> Tí số của nhì đoạn thẳng AB cùng A"B" là: 

(fracABA"B")= (frac5CD12CD) = (frac512)

Bài 4 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết (fracAB"AB) = (fracAC"AC) (h.6)

Chứng minh rằng: 

a) (fracAB"B"B) = (fracACC"C)"

b) (fracBB"AB) = (fracCC"AC).

Xem thêm: Bài 32 Trang 40 Sgk Toán 7 Tập 2 Trang 40 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 32 Trang 40 Sgk Toán 7

*

Giải: 

a) Ta có: 

(fracAB"AB) = (fracAC"AC) => (fracACAC") = (fracABAB")

=> (fracACAC") - 1 = (fracAC-AC"AC") = (fracAB-AB"AB") 

=> (fracCC"AC") = (fracB"BAB") => (fracAB"BB") = (fracAC"CC")

b) Vì (fracAB"AB) = (fracAC"AC) mà AB" = AB - B"B, AC" = AC - C"C.

(fracAB-BB"AB) = (fracAC -CC"AC) => 1 - (fracB"BAB) = 1 - (fracC"BAC)