\(\left| a \right| = \left\{ \begin{array}{l}a\,\,khi\,\,a \ge 0\\ - a\,\,khi\,\,a \end{array} \right.\)
Bạn đang xem: Bài 105 trang 97 sgk toán 6 tập 1

Lời giải chi tiết

+) Với \(a=42;b=-3\) thì \(a:b=42:(-3)=-14\)

+) Với \(b=-5;a:b=5\) thì \(a=5.b=5.(-5)=-25\)

+) Với \(a=2;a:b=-1\) thì \(b=a:(-1)=2:(-1)=-2\)

+) Với \(b=|-13|=13;a=-26\) thì \(a:b=(-26):13=-2\)

+) Với \(a=0;b=7\) thì \(a:b=0:7=0\)

+) Với \(a=9;b=-1\) thì \(a:b=9:(-1)=-9\)

Ta có bảng sau:

a

42

-25 

2

-26

0

9

b

-3

-5

-2

 \(\left | -13 \right |\)

7

-1

a : b

-14

5

-1

-2

0

-9

 

hijadobravoda.com


*
Chia sẻ
*
Bình luận

Bài tiếp theo

*


Bài 106 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 106 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Có hai số nguyên a, b khác nhau nào mà

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 13 - Chương 2 - Đại số 6


Báo lỗi - Góp ý
×Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Gửi góp ýHủy bỏ
*
Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải
Đề thi học kì 2 mới nhất có lời giải


Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Mệnh Đề Quan Hệ Cơ Bản Đến Nâng Cao Có Đáp Án

×Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng hijadobravoda.com.Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?