Lý thuyết

1. Bài xích §7. Phép cùng phân số

2. Bài bác §8. đặc thù cơ bạn dạng của phép cộng phân số

3. Bài bác §9. Phép trừ phân số

4. Bài bác §10. Phép nhân phân số

5. Bài xích §11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

6. Bài xích §12. Phép chia phân số

7. Bài xích §13. Lếu láo số. Số thập phân. Phần trăm


Luyện tập

*

Tính bằng hai cách:

a) (24 over 9 + 11 over 6)

b) (71 over 8 – 53 over 4)

c) (4 – 26 over 7)

Bài giải:

a) Cách 1:

(24 over 9 + 11 over 6 = 22 over 9 + 7 over 6 = 44 + 21 over 18 = 65 over 18 = 311 over 18)


Cách 2:

(24 over 9 + 11 over 6 = left( 2 + 1 ight) + left( 4 over 9 + 1 over 6 ight) = 3 + 8 + 3 over 18 = 311 over 18)

b) Cách 1:

(71 over 8 – 53 over 4 = 57 over 8 – 23 over 4 = 57 – 46 over 8 = 11 over 8 = 13 over 8)

Cách 2:

(71 over 8 – 53 over 4 = left( 7 – 5 ight) + left( 1 over 8 – 3 over 4 ight) = 2 – 5 over 8 = 11 over 8 = 13 over 8)


c) Cách 1:

(4 – 26 over 7 = 28 over 7 – 20 over 7 = 8 over 7 = 11 over 7)

Cách 2:

(4 – 26 over 7 = left( 4 – 2 ight) – 6 over 7 = 2 – 6 over 7 = 8 over 7 = 11 over 7)

2. Giải bài 110 trang 49 sgk Toán 6 tập 2

Áp dụng đặc thù các phép tính với quy tắc dấu ngoặc nhằm tính giá bán trị các biểu thức sau:

(A = 113 over 13 – left( 24 over 7 + 53 over 13 ight))


(B = left( 64 over 9 + 37 over 11 ight) – 44 over 9)

(C = – 5 over 7.2 over 11 + – 5 over 7.9 over 11 + 15 over 7)

(D = 0,7.22 over 3.20.0,365.5 over 28)

(E = left( – 6,17 + 35 over 9 – 236 over 97 ight).left( 1 over 3 – 0,25 – 1 over 12 ight))

Bài giải:

(A = 113 over 13 – left( 24 over 7 + 53 over 13 ight) = left( 113 over 13 – 55 over 13 ight) – 24 over 7)


( = 6 – 24 over 7 = 6 – 18 over 7 = 24 over 7 = 33 over 7)

(B = left( 64 over 9 + 37 over 11 ight) – 44 over 9 = left( 64 over 9 – 44 over 9 ight) + 37 over 11)

( = 2 + 40 over 11 = 62 over 11 = 57 over 11)

(C = – 5 over 7.2 over 11 + – 5 over 7.9 over 11 + 15 over 7 = – 5 over 7left( 2 over 11 + 9 over 11 ight) + 15 over 7)

( = – 5 over 7 + 15 over 7 = – 5 over 7 + 12 over 7 = 7 over 7 = 1)

(D = 0,7.22 over 3.20.0,365.5 over 28 = 7 over 10.8 over 3.20.375 over 1000.5 over 28 = 70 over 28 = 5 over 2)

(E = left( – 6,17 + 35 over 9 – 236 over 97 ight).left( 1 over 3 – 0,25 – 1 over 12 ight))

Vì: (1 over 3 – 0,25 – 1 over 12 = 1 over 3 – 1 over 4 – 1 over 12 = 4 – 3 – 1 over 12 = 0)

Trong tích E tất cả một vượt số bởi 0 buộc phải E = 0

3. Giải bài 111 trang 49 sgk Toán 6 tập 2

Tìm số nghịch đảo của các số sau:

(3 over 7,61 over 3, – 1 over 12,0,31)

Bài giải:

Số nghịch đảo của những số theo lần lượt là: (7 over 3;3 over 19; – 12;100 over 31)

4. Giải bài xích 112 trang 49 sgk Toán 6 tập 2

Hãy kiểm tra các phép cộng tiếp sau đây rồi sử dụng hiệu quả của các phép cùng này nhằm điền số thích hợp vào ô trống nhưng mà không nên tính toán:

*

(36,05+ 2678,2) + 126 =
(126 + 36,05) + 13,214 =
(678,27 + 14,02) + 2819,1 =
3497,37 – 678,27 =

Bài giải:

Theo đặc điểm giao hoán và phối kết hợp ta có:

(36,05 + 2678,2) + 126 = (2678,2 + 126) + 36,05 = 2804,2 + 36,05.

Bạn đang xem: Bài 109 trang 48 sgk toán 6 tập 2

Theo c) ta có công dụng là: 2840,25.

Như vậy tự a) và c) suy ra : (36,05 + 2678,2) + 126 = 2840,25.

Từ b) cùng d) suy ra: (126 + 36,05) + 13,214 = 175,264.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 12 Bài 4 : Luyện Tập: Este Và Chất Béo, Giải Hóa 12 Bài 4: Luyện Tập: Este Và Chất Béo

Từ e) và g) suy ra: (678,27 + 14,02) + 2819,1 = 3511,39.

Từ e) suy ra: 3497,37 – 678,27 = 289,1

Câu trước:

Câu tiếp theo: