() (left( x + 2y ight)^2)(=x^2+2.x.2y+(2y)^2)(= x^2 + 4xy + 4y^2)
Bạn đang xem: Bài 11 sbt toán 8 tập 1

LG b

() (left( x - 3y ight)left( x + 3y ight))

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức: cho (A, B) là các biểu thức tùy ý, ta có:

(3)) (A^2-B^2=(A-B)(A+B))

Lời giải bỏ ra tiết:

() (left( x - 3y ight)left( x + 3y ight)) ( = x^2 - left( 3y ight)^2 = x^2 - 9y^2)


LG c

() (left( 5 - x ight)^2)

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức: mang đến (A, B) là các biểu thức tùy ý, ta có:

(2)) ((A-B)^2=A^2-2AB+B^2)

Lời giải đưa ra tiết:

() (left( 5 - x ight)^2) ( = 5^2 - 2.5x + x^2 = 25 - 10x + x^2)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: Tổng Hợp Những Mở Bài Chuyện Tấm Cám (34 Mẫu), Phân Tích Truyện Tấm Cám

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.