\(\) \({\left( {x + 2y} \right)^2}\)\(=x^2+2.x.2y+(2y)^2\)\(= {x^2} + 4xy + 4{y^2}\)
Bạn đang xem: Bài 11 sbt toán 8 tập 1

LG b

\(\) \(\left( {x - 3y} \right)\left( {x + 3y} \right)\)

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức: Cho \(A, B\) là các biểu thức tùy ý, ta có:

\(3)\) \(A^2-B^2=(A-B)(A+B)\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(\left( {x - 3y} \right)\left( {x + 3y} \right)\) \( = {x^2} - {\left( {3y} \right)^2} = {x^2} - 9{y^2}\)


LG c

\(\) \({\left( {5 - x} \right)^2}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức: Cho \(A, B\) là các biểu thức tùy ý, ta có:

\(2)\) \((A-B)^2=A^2-2AB+B^2\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \({\left( {5 - x} \right)^2}\) \( = {5^2} - 2.5x + {x^2} = 25 - 10x + {x^2}\)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!
Xem thêm: Tổng Hợp Những Mở Bài Chuyện Tấm Cám (34 Mẫu), Phân Tích Truyện Tấm Cám

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.