Hướng dẫn giải bài §3. Nhân, phân chia số hữu tỉ, chương I – Số hữu tỉ. Số thực, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài xích giải bài xích 11 12 13 14 15 16 trang 12 13 sgk toán 7 tập 1 bao gồm tổng hòa hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài bác tập phần đại số bao gồm trong SGK toán sẽ giúp các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 11 trang 12 sgk toán 7 tập 1

Lý thuyết

1. Nhân nhị số hữu tỉ

– mong muốn nhân nhì số hữu tỉ cùng dấu, ta nhân giá bán trị hoàn hảo của hai số hữu tỉ đó với nhau và đặt dấu “+” trước kết quả

– mong mỏi nhân nhị số hữu tỉ khác dấu, ta nhân giá trị tuyệt vời của nhì số hữu tỉ đó với nhau với đặt vệt “-“ trước kết quả.

(x.y = left{ eginarrayl,,,,,,,left| x ight|.left| y ight|,,,,,,neu,,x,,y,,cung,,dau\ – left( .left ight),,,neu,,x,,y,,trai,,dauendarray ight.)

2. Phân chia hai số hữu tỉ

– Số nghịch đảo:

Mọi số hữu tỉ (x e 0) đều có số nghịch đảo, kí hiệu là (x^ – 1) sao cho:

(x.x^ – 1 = 1)

(x = fracab Rightarrow x^ – 1 = fracba)

– mong chi nhì số hữu tỉ, ta mang số hữu tỉ trước tiên nhân với số nghịch hòn đảo của số hữu tỉ thứ hai:

(x:y = x.y^ – 1) với (x = fracab,y = fraccd,,(b e 0,c e 0,d e 0).)

( Rightarrow x:y = fracab :fraccd = fracab.fracdc)

( Rightarrow x:y = fraca.db.c)

3. Tính chất

a) tính chất phân phối của phép nhân

Phép nhân các số hữu tỉ có đặc điểm phân phối đối với phép cộng và phép trừ:

(eginarraylx(y + z) = xy + xz;\x(y – z) = xy – xz.endarray)

Người ta áp dụng đặc thù phân phối để: Khai triển một tích

Ví dụ:

((x + y)(a + b) = x(x + b) + y(a + b))

(eginarrayl = x.a + x.b + y.a + y.b\ m = ax + ay + bx + by m.endarray)

Đặt thừa số chung: Nếu một tổng đại số của không ít số mà các số hạng của nó bao gồm một vượt số chung, thì ta hoàn toàn có thể đưa thừa số thông thường này ra bên ngoài thành thừa số bình thường của tổng.

Ví dụ:

(A = ax + bx + ay + by = x(a + b) + y(a + b))

( Rightarrow A = (a + b)(x + y))

Hoặc: (A = ax + bx + ay + by = ax + ay + bx + by)

( Rightarrow A = a(x + y) + b(x + y) = (x + y)(a + b))

b) trường hợp một tích gồm một thừa số bởi 0 thì tích bằng 0 và ngược lại khi một tích bằng 0 thì tối thiểu phải có một quá số bằng 0.

– Từ nguyên tắc nhân hai số hữu tỉ ta không ngừng mở rộng cho tích của không ít số hữu tỉ với đi đến nhận xét sau:

Nếu vào một tích của những số hữu tỉ khác 0 mà số các thừa số âm là một trong những chẵn thì tích bao gồm dấu “+” với nếu số những thừa số âm là một số lẻ thì tích sở hữu dấu “-“.

Xem thêm: Bài Tập Câu Bị Đông Thì Hiện Tại Đơn Cực Hay Có Lời Giải, Passive Voice (Câu Bị Động)

c) phân chia một tổng hoặc một hiệu cho 1 số

Ta có: (fracx + yz = fracxz + fracyz;,,) (fracx – yz = fracxz – fracyz)

Dưới đấy là phần hướng dẫn trả lời các thắc mắc có trong bài học kinh nghiệm cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy hiểu kỹ thắc mắc trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

Trả lời thắc mắc trang 11 sgk Toán 7 tập 1

Tính:

(eqalign& a),,3,5.left( – 12 over 5 ight) cr& b),, – 5 over 23:( – 2) cr )

Trả lời:

(eqalign& a),,3,5.left( – 12 over 5 ight) cr& = 3,5.left( – 7 over 5 ight) = 35 over 10. – 7 over 5 cr& = 7 over 2. – 7 over 5 = 7.( – 7) over 2.5 = – 49 over 10 cr& b),, – 5 over 23:( – 2) = – 5 over 23. – 1 over 2 cr& = ( – 5).( – 1) over 23.2 = 5 over 46 cr )

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài xích 11 12 13 14 15 16 trang 12 13 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy phát âm kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

hijadobravoda.com trình làng với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài tập phần đại số 7 kèm bài xích giải đưa ra tiết bài 11 12 13 14 15 16 trang 12 13 sgk toán 7 tập 1 của bài §3. Nhân, phân chia số hữu tỉ vào chương I – Số hữu tỉ. Số thực cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài 11 12 13 14 15 16 trang 12 13 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài bác 11 trang 12 sgk Toán 7 tập 1

Tính:

a) $frac-27$ . $frac218$

b) 0,24 . $frac-154$

c) (-2) . ($frac-712$)

d) ($frac-325$) : 6

Bài giải:

Ta có:

a) $frac-27$ . $frac218$ = $frac-2 . 217 . 8$

= $frac-4257$ = $frac-34$

b) 0,24 . $frac-154$ = $frac24100$ . $frac-154$

= $frac24 . (-15)100 . 4$ = $frac4 . 6 . (-3 . 5)20 . 5 .4$

= $frac-910$

c) (-2) . ($frac-712$) = $frac(-2) . (-7)12$

= $frac76$ = 1$frac16$

d) ($frac-325$) : 6 = $frac-325$ : $frac61$

= $frac-325$ . $frac16$ = $frac-3 . 125 . 6$

= $frac-325 . 2 . 3$ = $frac-150$

2. Giải bài bác 12 trang 12 sgk Toán 7 tập 1

Ta có thể viết số hữu tỉ $frac-516$ dưới dạng sau đây:

a) $frac-516$ là tích của nhì số hữu tỉ . Ví dụ: $frac-516$ = $frac-52$ . $frac18$

b) $frac-516$ là yêu mến của nhì số hữu tỉ. Ví dụ: $frac-516$ = $frac-52$ : 8

Với từng câu, hãy viết thêm một ví dụ

Bài giải:

Với mỗi câu có thể có rất nhiều đáp án, chẳng hạn:

a) $frac-516$ = $frac-54$ . $frac14$ = $frac-58$ . $frac12$ = $frac102$ . $frac-116$ = ….

b) $frac-516$ = $frac-58$ : 2 = $frac-54$ : 4 = $frac58$ : (-2) = …

3. Giải bài 13 trang 12 sgk Toán 7 tập 1

Tính:

a) $frac-34$ . ($frac12-5$) . ($frac-256$)

b) (-2) . $frac-3821$ . $frac-74$ . $frac-38$

c) ($frac1112$ : $frac3316$) . $frac35$

d) $frac723$ . ($frac-86$ – $frac4518$)

Bài giải:

Ta có:

a) $frac-34$ . ($frac-125$) . ($frac-256$)

= $frac-34$ . ($frac-125$) . ($frac-256$)

= $frac-3 . (-12) . (-25)4 . 5 . 6$ = $frac-152$

b) (-2) . $frac-3821$ . $frac-74$ . $frac-38$

= $frac(-2) . (-38) . (-7) . (-3)21 . 4 . 8$

= $frac382 . 8$ = $frac198$ = 2$frac38$

c) ($frac1112$ : $frac3316$) . $frac35$

= ($frac1112$ . $frac1633$) . $frac35$

= $frac43 . 5$ . $frac35$

= $frac4 . 33 . 5 . 5$ = $frac415$

d) $frac723$ . ($frac-86$ – $frac4518$)

= $frac723$ . ($frac-86$ – $frac156$)

= $frac723$ . ($frac-236$)

= $frac-76$ = -1$frac16$

4. Giải bài bác 14 trang 12 sgk Toán 7 tập 1

Điền các số hữu tỉ thích hợp vào ô trống: