Nhiệt độ trung bình các tháng trong một năm của một địa phương được khắc ghi trong bảng 16 (đo bởi độ C):

-->