Một lớp có \(45\) học sinh bao gồm \(3\) loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm \(\displaystyle {7 \over {15}}\) số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng \(\displaystyle {5 \over 8}\) số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp.
Bạn đang xem: Bài 126 trang 34 sbt toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- Tính số học sinh trung bình \(=\) số học sinh cả lớp \( \times \displaystyle {7 \over {15}}.\)

- Tính số học sinh khá và giỏi \(=\) số học sinh cả lớp \(-\) số học sinh trung bình.

- Tính số học sinh khá \(=\) số học sinh khá và giỏi \( \times \displaystyle {5 \over {8}}.\)

- Tính số học sinh giỏi \(=\) số học sinh khá và giỏi \(-\) số học sinh khá.


Số học sinh trung bình của lớp là:

\(\displaystyle 45.{7 \over {15}} ={45.7 \over {15}}= 21\) (học sinh)

Số học sinh khá và giỏi là:

\(45 - 21 = 24\) (học sinh)

Số học sinh khá của lớp là :

\(\displaystyle 24.{5 \over 8} ={24.5 \over 8}= 15\) (học sinh) 

Số học sinh giỏi của lớp là :

\(24 \;– 15 = 9\) (học sinh)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ


Xem thêm: Những Nhận Định Về Thơ - Tổng Hợp Nhận Định Văn Học Hay Nhất

Bài tiếp theo
*