a)(15)phút =(dfrac1560) giờ =(dfrac14)giờ (chia cả tử và mẫu mã cho(15))

b)(30)phút =(dfrac3060)giờ =(dfrac12)giờ (chia cả tử và mẫu cho(30))

c)(45)phút =(dfrac4560)giờ =(dfrac34)giờ (chia cả tử và mẫu cho(15))

d)(20)phút=(dfrac2060)giờ =(dfrac13)giờ (chia cả tử và chủng loại cho(20))

e)(40)phút=(dfrac4060)giờ =(dfrac23)giờ (chia cả tử và mẫu mã cho(20))

g)(10)phút=(dfrac1060)giờ =(dfrac16)giờ (chia cả tử và mẫu mã cho(10))

h)(5)phút=(dfrac560)giờ =(dfrac112)giờ (chia cả tử và mẫu cho(5))
Bạn đang xem: Bài 13 trang 11 sgk toán 6 tập 2

Xem video bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài 3: đặc điểm cơ phiên bản của phân số khác • Giải bài xích 11 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số mê say hợp... • Giải bài xích 12 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số phù hợp hợp... • Giải bài 13 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 những số phút sau đây... • Giải bài xích 14 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố. Ông đang khuyên...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 3: tính chất cơ phiên bản của phân số
• Giải bài bác 11 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 12 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 13 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 14 trang 11 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài tập SGK Toán 6
Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài tập Môn thứ Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Câu 1, 2, 3 Trang 34 Vở Bài 25 Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1, Just A Moment

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12