\(\dfrac{-3}{4} \, \Box \, \mathbb{Z};\) \(0 \,\, \Box \,\, \mathbb{N};\) \(3,275 \,\, \Box \,\, \mathbb{N};\)

\(\mathbb{N} \,\, \Box \,\, \mathbb{Z} = \mathbb{N}; \) \(\mathbb{N} \,\, \Box \,\, \mathbb{Z}. \)
Bạn đang xem: Bài 168 trang 66 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Tập hợp số tự nhiên\(\mathbb{N} = \left\{ 0, \, 1, \, 2, \, 3, \, ... \right\}\)

Tập hợp số nguyên gồm các số nguyên âm, số\(0\)và số nguyên dương\(\mathbb{Z} = \left\{ ..., \, -3, \, -2, \, -1, \, 0, \, 1, \, 2, \, 3, \, ... \right\}\)

\(A \subset B\)nếu mọi phần tử của\(A\)đều thuộc\(B\)

Bài giải:

\(\dfrac{-3}{4} \,\, \notin \,\, \mathbb{Z};\) \(0 \,\, \in \,\, \mathbb{N}; \) \(3,275 \,\, \notin \,\, \mathbb{N};\)

\(\mathbb{N} \,\, \cap \,\, \mathbb{Z} = \mathbb{N}; \) \(\mathbb{N} \,\, \subset \,\, \mathbb{Z} \)


*

Tham khảo lời giải các bài tập Bài 19: Ôn tập cuối năm phần số học lớp 6 khác • Giải bài 168 trang 66 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền kí... • Giải bài 169 trang 66 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền vào chỗ trống:a) Với\(a, \,... • Giải bài 170 trang 67 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm giao của tập hợp C... • Giải bài 171 trang 67 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính giá trị các biểu... • Giải bài 172 trang 67 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Chia đều\(60\)... • Giải bài 173 trang 67 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Một ca nô xuôi một... • Giải bài 174 trang 67 - SGK Toán lớp 6 tập 2 So sánh hai biểu... • Giải bài 175 trang 67 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hai vòi nước cùng chảy... • Giải bài 176 trang 67 - SGK Toán lớp 6 tập 2 \(a) \,\, 1\dfrac{13}{15} .... • Giải bài 177 trang 68 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Độ\(C\) và... • Giải bài 178 trang 68 - SGK Toán lớp 6 tập 2 “Tỉ số vàng”Người...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
Bài trước Bài sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 19: Ôn tập cuối năm phần số học lớp 6
• Giải bài 168 trang 66 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 169 trang 66 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 170 trang 67 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 171 trang 67 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 172 trang 67 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 173 trang 67 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 174 trang 67 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 175 trang 67 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 176 trang 67 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 177 trang 68 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 178 trang 68 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: P/S Nghĩa Là Gì - Định Nghĩa, Khái Niệm

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số