(a) ,, dfrac3 . 58 . 24;) (b) ,, dfrac2 . 147 . 8;) (c) ,, dfrac3.7.1122.9;)

(d) ,, dfrac8 . 5 - 8 . 216;) (e) ,, dfrac11.4 - 112 - 13.)
Bạn đang xem: Bài 17 sgk toán 6 tập 2 trang 15

Hướng dẫn:

- Câu(a, , b, , c) thực hiện phân tích ra quá số thành phần rồi chia cả tử với mẫu cho thừa số chung

- Câu(d, , e) sử dụng đặc điểm của phép nhân và phép trừ: team thừa số chung

Bài giải:

(a) ,, dfrac3 . 58 . 24 = dfrac3 . 58 . 3 . 8 = dfrac564)

(b) ,, dfrac2 . 147 . 8 = dfrac2 . 2 . 77 . 2.2.2 = dfrac12)

(c) ,, dfrac3.7.1122.9 = dfrac3 . 7 . 11 2 . 11 . 3 . 3 = dfrac72 . 3 = dfrac76)

(d) ,, dfrac8 . 5 - 8 . 216 = dfrac8.(5 - 2)2 . 8 = dfrac3 2 )

(e) ,, dfrac11.4 - 112 - 13 = dfrac11 . (4 - 1)-11 = dfrac3-1 = -3)

 


*

Tham khảo lời giải các bài tập bài bác 4: Rút gọn gàng phân số - luyện tập trang 15 - 16 khác • bài xích 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 Rút gọn những phân số... • Giải bài 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 cỗ răng không thiếu của... • Giải bài xích 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn:(a) ,, dfrac{3... • Giải bài xích 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những số đo thời... • Giải bài 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra m2 (viết... • Giải bài 20 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm những cặp phân số... • Giải bài 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong những phân số sau... • Giải bài 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số ưng ý hợp... • Giải bài xích 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 mang lại tập hòa hợp (A =... • Giải bài bác 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm các số... • Giải bài bác 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết toàn bộ các phân... • Giải bài bác 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 cho đoạn... • Giải bài 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Một học sinh...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài bác trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 4: Rút gọn phân số - rèn luyện trang 15 - 16
• bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài đôi mươi trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Tích Phân Từng Phần, Công Thức Tính Tích Phân Từng Phần Và Ví Dụ Cụ Thể

Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số