D) chuyển những hỗn số, số thập phân về dạng phân số, biến đổi làm xuất hiện thêm thừa số tầm thường rồi đội thừa số bình thường ra ngoài

E) Áp dụng phép tắc nhân chia những lũy thừa thuộc cơ số để thay đổi và rút gọn

Bài giải:

(eginalign A &= 27 + 46 + 79 + 34 + 53 \ &= (27 + 53) + (46 + 34) + 79 \ &= 80 + 80 + 79 \ &= 239 endalign )

(eginalign B &= -377 - (98 - 277) \ &= -377 - 98 + 277 \ &= (-377 + 277) - 98 \ &= -100 - 98 \ &= -198 endalign )

(eginalign C &= -1,7 . 2,3 + 1,7 . (-3,7) - 1,7 . 3 - 0,17 : 0,1 \ &= -1,7 . 2,3 - 1,7 . 3,7 - 1,7 . 3 - 1,7 \ &= -1,7 . (2,3 + 3,7 + 3 + 1) \ &= -1,7 . 10 \ &= -17 endalign)

(eginalign D &= 2dfrac34 . (-0,4) - 1dfrac35 . 2,75 + (-1,2) : dfrac411 \ &= dfrac114 . dfrac-410 - dfrac85 . dfrac275100 - dfrac1210 : dfrac411 \ &= dfrac114 . dfrac-410 - dfrac85 . dfrac114 - dfrac1210 . dfrac114 \ &= dfrac114 . left( dfrac-410 - dfrac85 - dfrac1210 ight) \ &= dfrac114 . dfrac-4 - 16 - 1210 \ &= dfrac114 . dfrac-3210 \ &= dfrac-445 endalign)

(eginalign E &= dfrac(2^3 . 5 . 7) . (5^2 . 7^3)(2 . 5 . 7^2)^2 \ &= dfrac2^3 . 5 . 7 . 5^2 . 7^32^2 . 5^2 . 7^2 + 2 \ &= dfrac2^3 . 5^3 . 7^42^2 . 5^2 . 7^4 \ &= 2 . 5 = 10 endalign )

 
Bạn đang xem: Bài 171 trang 67 sgk toán 6 tập 2

Xem đoạn clip bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học này tại đây để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài xích 19: Ôn tập thời điểm cuối năm phần số học lớp 6 khác • Giải bài 168 trang 66 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền kí... • Giải bài xích 169 trang 66 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền vào địa điểm trống:a) Với(a, ,... • Giải bài bác 170 trang 67 - SGK Toán lớp 6 tập 2 kiếm tìm giao của tập phù hợp C... • Giải bài 171 trang 67 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính giá trị những biểu... • Giải bài xích 172 trang 67 - SGK Toán lớp 6 tập 2 phân tách đều(60)... • Giải bài 173 trang 67 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Một ca nô xuôi một... • Giải bài bác 174 trang 67 - SGK Toán lớp 6 tập 2 so sánh hai biểu... • Giải bài 175 trang 67 - SGK Toán lớp 6 tập 2 hai vòi nước thuộc chảy... • Giải bài xích 176 trang 67 - SGK Toán lớp 6 tập 2 (a) ,, 1dfrac1315 .... • Giải bài 177 trang 68 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Độ(C) và... • Giải bài xích 178 trang 68 - SGK Toán lớp 6 tập 2 “Tỉ số vàng”Người...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học


Xem thêm: Sách Giáo Khoa Toán 10 Đại Số 10 Cơ Bản, Sách Giáo Khoa Đại Số 10

bài xích trước bài sau