- Chọn bài xích -Bài 17: bội phản ứng oxi hóa khửBài 18: Phân loại phản ứng trong chất hóa học vô cơBài 19: Luyện tập: bội nghịch ứng oxi hóa - khửBài 20: Bài thực hành thực tế số 1: làm phản ứng lão hóa khử

Xem toàn thể tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải bài Tập chất hóa học 10 – bài xích 19: Luyện tập: phản ứng thoái hóa – khử giúp HS giải bài tập, hỗ trợ cho những em một khối hệ thống kiến thức và có mặt thói quen học tập thao tác làm việc khoa học, làm nền tảng cho bài toán phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 88 SGK Hóa 10): loại phản ứng nào dưới đây luôn luôn không là các loại phản ứng oxi hóa – khử?

A. Phản ứng hóa hợp.

Bạn đang xem: Bài 19 luyện tập phản ứng ôxi hóa khử

B. Phản nghịch ứng phân hủy.

C. Phản nghịch ứng vắt trong hóa vô cơ

D. Bội phản ứng trao đổi.

Lời giải:

D đúng.

Bài 2 (trang 89 SGK Hóa 10): một số loại phản ứng nào tiếp sau đây luôn luôn luôn là phản nghịch ứng thoái hóa – khử?

A. Bội phản ứng hóa hợp.

B. Phản nghịch ứng phân hủy.

C. Phản nghịch ứng cố gắng trong hóa vô cơ.

D. Bội nghịch ứng trao đổi.

Lời giải:

C đúng.

Bài 3 (trang 89 SGK Hóa 10): cho phản ứng: M2Ox + HNO3 → M(NO3)3 + …

Khi x có giá trị là bao nhiêu thì làm phản ứng trên ko thuộc các loại phản ứng lão hóa – khử?

A. X = 1.

B. X = 2.

C. X= 1 hoặc x = 2.

D. X = 3.

Chọn câu trả lời đúng.

Lời giải:

D đúng.

Vì x = 3 thì số lão hóa của M trước và sau làm phản ứng không thay đổi vẫn là +3


Bài 4 (trang 89 SGK Hóa 10): Câu như thế nào đúng, câu nào sai trong các câu sau đây:

A. Sự oxi hóa một yếu tắc là lấy bớt electron của thành phần đó, là tạo cho số oxi hóa của nguyên tố kia tăng lên.

B. Hóa học oxi hóa là hóa học thu electron, là chất đựng nguyên tố cơ mà số oxi hóa của nó tăng sau bội nghịch ứng.

C. Sự khử một nguyên tố là sự thu thêm electron mang lại nguyên tố đó, khiến cho số lão hóa của yếu tố đó bớt xuống.

D. Chất khử là hóa học thu electron, là chất chứa nguyên tố mà số oxi hóa của nó sút sau bội nghịch ứng.

E. Tất cả đều sai

Lời giải:

Câu sai: B, D, E.

Câu đúng: A, C.

Bài 5 (trang 89 SGK Hóa 10): Hãy xác định số oxi hóa của các nguyên tố:

– Nitơ trong NO, NO2, N2O5, HNO3, HNO2, NH3, NH4Cl.

– Clo trong HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2.

– Mangan vào MnO2, KMnO4, K2MnO4, MnSO4.

– Crom trong K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3.

– lưu hoàng trong H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2.

Lời giải:

– Đặt x là thoái hóa của thành phần nitơ trong những hợp hóa học trên, ta có:

Trong NO: x + (-2) = 0 → x = +2.

Trong NO2: x + 2.(-2) = 0 → x = +4.

Trong N2O5: 2x + 5.(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO3: (+1) + x + 3.(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO2: (+1) + x +2.(-2) = 0 → x = +3.

Trong NH3 : x + 3.(+1) = 0 → x = -3.

Trong NH4Cl: x + 4.(+1) +(-1) = 0 → x = -3.

– Cũng giải tương tự như bên trên ta có:

Số thoái hóa của Cl trong:

*
*

Số oxi hóa của Mn vào :

*

Số thoái hóa của Cr trong :


*

Số oxi hóa của S trong :

*

Bài 6 (trang 89 SGK Hóa 10): cho thấy đã xẩy ra sự oxi hóa với sự khử phần lớn chất nào giữa những phản ứng thay sau:

a) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.

b) sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

c) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

Lời giải:

Sự oxi hóa với sự khử gần như chất trong bội nghịch ứng rứa sau:

*

– Sự dường electron của Cu được gọi là sự oxi hóa nguyên tử đồng: Cu0 → Cu2+ + 2e

– Sự nhấn electron của ion bội bạc được gọi là sự khử ion bạc: Ag+ + 1e → Ag


*

– Sự nhịn nhường electron của sắt được gọi là sự oxi hóa nguyên tử sắt: Fe0 → Fe2+ + 2e

– Sự dấn electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng: Cu2+ + 2e → Cu0

*

– Sự dường electron của natri được gọi là việc oxi hóa nguyên tử natri: Na0 → Na+ + 2e

– Sự thừa nhận electron của ion hidro gọi là sự khử ion hiđro: 2H+ + 2e → H2

Bài 7 (trang 89 SGK Hóa 10): phụ thuộc vào sự biến đổi số oxi hóa, tìm chất oxi hóa và chất khử trong số những phản ứng sau:

a) 2H2 + O2 → 2H2O.

b) 2KNO3 → 2KNO2 + O2.

c) NH4NO2 → N2 + 2H2O.

d) Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3.

Lời giải:

Chất khử và chất oxi hóa trong số phản ứng sau là:

a)

*
: hóa học khử : H2, chất oxi hóa O2

b)

*
: KNO3 vừa là hóa học oxi hóa, vừa là hóa học khử.

c)

*

NH4NO2 vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử

d)

*

chất khử: Al, chất oxi hóa: Fe2O3

Bài 8 (trang 90 SGK Hóa 10): phụ thuộc sự biến đổi số oxi hóa, hãy cho biết thêm vai trò những chất tham gia trong số phản ứng thoái hóa – khử sau:

a) Cl2 + 2HBr → 2HCl + Br2.

b) Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O.

c) 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O.

d) 2FeCl2 +Cl2 → 2FeCl3.

Lời giải:

Vai trò những chất trong những phản ứng lão hóa – khử sau là:


*

Chất khử

*
(trong HBr), chất oxi hóa Cl2

*

Chất khử Cu, chất oxi hóa

*
(trong H2SO4)

*

Chất khử

*
(trong H2S), hóa học oxi hóa
*
(trong HNO3)

*

Chất khử

*
(trong FeCl2), chất oxi hóa
*

Bài 9 (trang 90 SGK Hóa 10): cân nặng bằng các phương trình phản ứng lão hóa – khử tiếp sau đây bằng phương thức thăng bởi electron và cho biết chất khử, chất oxi hóa làm việc mỗi phản bội ứng:

a) Al + Fe3O4 → Al2O3 + Fe

b) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

c) FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO3

d) KClO3 → KCl + O2

e) Cl2 +KOH → KCl + KClO3 + H2O

Lời giải:

Cân bằng các phương trình phản bội ứng thoái hóa – khử:

*

*
*

*
*
*

Bài 10 (trang 90 SGK Hóa 10): có thể điều chế MgCl2 bằng:

– bội phản ứng hóa hợp.

– bội nghịch ứng thế.

– bội nghịch ứng trao đổi.

Lời giải:

Điều chế MgCl2 bằng:

– phản nghịch ứng hóa hợp: Mg + Cl2 → MgCl2

– bội nghịch ứng thế: Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

– phản ứng trao đổi: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

Bài 11 (trang 90 SGK Hóa 10): Cho phần đông chất sau: CuO, dung dịch HCl, H2, MnO2.

a) lựa chọn từng cặp trong số những chất đã mang lại để xẩy ra phản ứng oxi hóa – khử với viết phương trình phản bội ứng.

b) cho thấy thêm chất oxi hóa, hóa học khử, sự oxi hóa với sự khử giữa những phản ứng hóa học nói trên.

Lời giải:

a) hầu hết cặp chất xẩy ra phản ứng lão hóa – khử

*

b) Trong phản ứng (1):

– Nguyên tử hiđro nhường nhịn electron là hóa học khử, sự dường electron của H2 được gọi là sự việc oxi hóa nguyên tử hiđro.


– Ion Cu dìm electron, là chất oxi hóa. Sự dấn electron của ion đồng được gọi là sự việc khử ion đồng.

Trong phản bội ứng (2):

– Ion Clo dường electron là hóa học khử. Sự dường electron của Cl- được gọi là việc oxi hóa ion Clo.

– Ion Mn nhấn electron là hóa học oxi hóa. Sự thừa nhận electron của ion Mn được gọi là sự khử ion Mn.

Xem thêm: Top #10 Xem Nhiều Nhất Đặt Tên Rapper Hay Mới Nhất 2021, Top 18 Cách Đặt Rap Name Hay Hay Nhất 2022

Bài 12 (trang 90 SGK Hóa 10): hài hòa 1,39g muối hạt FeSO4.7H2O trong hỗn hợp H2SO4 loãng. Mang lại dung dịch này tác dụng với hỗn hợp KMnO4 0,1M. Tính thể tích dung dịch KMnO4 tham gia phản ứng.

Lời giải:

Phương trình hóa học của phản nghịch ứng:

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

*