Cho hình thang\(ABCD \, (AB // CD).\)Đường thẳng\(a\) song song với\(DC,\) cắt các cạnh\(AD\) và\(BC\) theo thứ tự tại\(E\) và\(F.\) Chứng minh rằng:a)\(\dfrac{AE}{ED} = \dfrac{BF}{FC};\)b)\(\dfrac{AE}{AD} = \dfrac{BF}{BC};\)c)\(\dfrac{DE}{DA} = \dfrac{CF}{CB}.\)


Hướng dẫn:

Kẻ AC cắt đường thẳng a.

Áp dụng định lý Ta - lét trong tam giác.

 

*