a. (5left( x - 1 ight) + 2 over 6 - 7x - 1 over 4 = 2left( 2x + 1 ight) over 7 - 5)

b. (3left( x - 3 ight) over 4 + 4x - 10,5 over 10 = 3left( x + 1 ight) over 5 + 6)

c. (2left( 3x + 1 ight) + 1 over 4 - 5 = 2left( 3x - 1 ight) over 5 - 3x + 2 over 10)

d. (x + 1 over 3 + 3left( 2x + 1 ight) over 4 = 2x + 3left( x + 1 ight) over 6 + 7 + 12x over 12)

Giải:

a. (5left( x - 1 ight) + 2 over 6 - 7x - 1 over 4 = 2left( 2x + 1 ight) over 7 - 5)

(eqalign & Leftrightarrow 5x - 5 + 2 over 6 - 7x - 1 over 4 = 4x + 2 over 7 - 5 cr và Leftrightarrow 5x - 3 over 6 - 7x - 1 over 4 = 4x + 2 over 7 - 5 cr & Leftrightarrow 14left( 5x - 3 ight) - 21left( 7x - 1 ight) = 12left( 4x + 2 ight) - 5.84 cr và Leftrightarrow 70x - 42 - 147x + 21 = 48x + 24 - 420 cr & Leftrightarrow 70x - 147x - 48x = 24 - 420 + 42 - 21 cr & Leftrightarrow - 125x = - 375 cr và Leftrightarrow x = 3 cr )

Phương trình bao gồm nghiệm x = 3

b. (3left( x - 3 ight) over 4 + 4x - 10,5 over 10 = 3left( x + 1 ight) over 5 + 6)

(eqalign và Leftrightarrow 3x - 9 over 4 + 4x - 10,5 over 10 = 3x + 3 over 5 + 6 cr & Leftrightarrow 5left( 3x - 9 ight) + 2left( 4x - 10,5 ight) = 4left( 3x + 3 ight) + 6.20 cr và Leftrightarrow 15x - 45 + 8x - 21 = 12x + 12 + 120 cr& Leftrightarrow 15x + 8x - 12x = 12 + 120 + 45 + 21 cr & Leftrightarrow 11x = 198 cr và Leftrightarrow x = 18 cr )

Phương trình tất cả nghiệm x = 18

c.


Bạn đang xem: Bài 22 sbt toán 8 tập 2


Xem thêm: Giải Bài 45 Trang 125 Sgk Toán 7 Tập 1 25 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 45 Trang 125 Sgk Toán 7 Tập 1

(2left( 3x + 1 ight) + 1 over 4 - 5 = 2left( 3x - 1 ight) over 5 - 3x + 2 over 10)

(eqalign & Leftrightarrow 6x + 2 + 1 over 4 - 5 = 6x - 2 over 5 - 3x + 2 over 10 cr và Leftrightarrow 6x + 3 over 4 - 5 = 6x - 2 over 5 - 3x + 2 over 10 cr và Leftrightarrow 5left( 6x + 3 ight) - 5.20 = 4left( 6x - 2 ight) - 2left( 3x + 2 ight) cr và Leftrightarrow 30x + 15 - 100 = 24x - 8 - 6x - 4 cr và Leftrightarrow 30x - 24x + 6x = - 8 - 4 - 15 + 100 cr & Leftrightarrow 12x = 73 Leftrightarrow x = 73 over 12 cr )

Phương trình gồm nghiệm (x = 73 over 12)

d. (x + 1 over 3 + 3left( 2x + 1 ight) over 4 = 2x + 3left( x + 1 ight) over 6 + 7 + 12x over 12)

(eqalign và Leftrightarrow x + 1 over 3 + 6x + 3 over 4 = 2x + 3x + 3 over 6 + 7 + 12x over 12 cr và Leftrightarrow x + 1 over 3 + 6x + 3 over 4 = 5x + 3 over 6 + 7 + 12x over 12 cr và Leftrightarrow 4left( x + 1 ight) + 3left( 6x + 3 ight) = 2left( 5x + 3 ight) + 7 + 12x cr & Leftrightarrow 4x + 4 + 18x + 9 = 10x + 6 + 7 + 12 x cr và Leftrightarrow 4x + 18x - 10x-12x = 6 + 7 -4 - 9 cr & Leftrightarrow 0x = 0 cr )