\(\begin{array}{l}a.b.c = \left( {a.c} \right).b\\\left( {a.b} \right).c = a.\left( {b.c} \right)\end{array}\)

b) Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

\(ab + ac = a.\left( {b + c} \right)\)
Bạn đang xem: Bài 24 25 trang 16 sgk toán 7 tập 1

Lời giải chi tiết

a) \((-2,5. 0,38. 0, 4) - < 0,125. 3,15. (-8)>\)

\(=<(-2,5.0,4).0,38> - <(-8.0,125).3,15>\)

\(= <(-1).0,38> - <(-1).3,15>\)

\(= -0,38 - (-3,15) \)

\(= -0,38 + 3,15\)

\(= 2,77\)

b) \( <(-20,83) .0,2 + (-9,17).0,2> : < 2,47.0,5 - (-3,53).0,5>\)

\(= \{<(-20,83)+( - 9,17)>.0,2\} : <(2,47 + 3,53).0,5>\)

\(=<(-30).0,2>:(6.0,5)\)

\(= (-6) : 3\)

\(= -2\)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Bài 22 Trang 62 Sgk Toán 7 Tập 1, Giải Bài 22 Trang 62

Cảm ơn bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.