Giải các phương trình:a)((x^2 - 2x + 1) - 4 = 0)b)(x^2 - x = -2x + 2)c)(4x^2 + 4x + 1 = x^2)d)(x^2 - 5x + 6 = 0)
Bạn đang xem: Bài 24 trang 17 sgk toán 8 tập 2

a)((x^2 - 2x + 1) - 4 = 0)(Leftrightarrow (x - 1)^2 - 4 = 0)(Leftrightarrow (x - 1 - 2)(x - 1 + 2) = 0)(Leftrightarrow (x - 3)(x + 1) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl x - 3 = 0\ x + 1 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = 3\ x = -1endarray ight.)Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm là(S = left-1; ,3 ight )b)(x^2 - x = -2x + 2)(Leftrightarrow x(x - 1) = -2(x - 1))(Leftrightarrow x(x - 1) + 2(x - 1) = 0)(Leftrightarrow (x + 2)(x - 1) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl x + 2 = 0\ x - 1 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = -2\ x = 1endarray ight.)Vậy phương trình tất cả tập nghiệm là(S = left-2; ,1 ight )c)(4x^2 + 4x + 1 = x^2)(Leftrightarrow (2x + 1)^2 - x^2 = 0)(Leftrightarrow (2x + 1 - x)(2x + 1 + x) = 0)(Leftrightarrow (x + 1)(3x + 1) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl x + 1 = 0\ 3x + 1 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = -1\ x = dfrac-13endarray ight.)Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm là(S = left\dfrac-13; ,-1 ight )d)(x^2 - 5x + 6 = 0)(Leftrightarrow x^2 - 2x - 3x + 6 = 0)(Leftrightarrow x(x - 2) - 3(x - 2) = 0)(Leftrightarrow (x - 3)(x - 2) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl x - 3 = 0\ x - 2 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = 3\ x = 2endarray ight.)Vậy phương trình có tập nghiệm là(S = left2; ,3 ight\)

Nhận xét: (A.B = 0 Leftrightarrow left<eginarrayl A = 0\ B = 0endarray ight.)


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài xích 4: Phương trình tích khác • Giải bài bác 21 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài bác 22 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 bằng phương pháp phân tích vế... • Giải bài bác 23 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài bác 24 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài bác 25 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài bác 26 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 TRÒ CHƠI (chạy tiếp...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều - Hình học 8
bài xích trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 4: Phương trình tích
• Giải bài bác 21 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 22 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 23 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 24 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 25 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 26 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Toán 7 Học Kì 1 Violet, Đề Cương Ôn Tập Chương I Hình Học 7

Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi