Đối cùng với phương trình sau, kí hiệu x1 và x2 là nhị nghiệm (nếu có). Ko giải phương trình, hãy điền vào hầu như chố trống (..):
Bạn đang xem: Bài 25 sgk toán 9 tập 2 trang 52

LG a

(2x^2- m 17x m + m 1 m = m 0)

( m m Delta m = m ldots , m x_1 + m x_2 = m ldots , m x_1x_2 = m ldots )

Phương pháp giải:

1. Cách làm tính (Delta = b^2 - 4ac)

2. Trường hợp (x_1,x_2) là hai nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) thì

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Lời giải chi tiết:

(2x^2- m 17x m + m 1 m = m 0) có (a = 2, b = -17, c = 1)

(Delta m = m left( - 17 ight)^2- m 4 m . m 2 m . m 1 m = m 289 m - m 8 m = m 281)

(displaystylex_1 + x_2 = - - 17 over 2 = 17 over 2;x_1x_2 = 1 over 2)


LG b

(5x^2- m x m - m 35 m = m 0)

( m m m Delta m = m ldots , m x_1 + m x_2 = m ldots , m x_1x_2 = m ldots )

Phương pháp giải:

1. Cách làm tính (Delta = b^2 - 4ac)

2. Trường hợp (x_1,x_2) là nhì nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) thì

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Lời giải đưa ra tiết:

(5x^2- m x m - m 35 m = m 0) có (a = 5, b = -1, c = -35)

(Delta = left( - 1 ight)^2- m 4 m . m 5 m . m left( - 35 ight) = 1 + 700 = 701)

(displaystylex_1 + x_2 = - - 1 over 5 = m 1 over 5;x_1x_2 = - 35 over 5 = - 7)


LG c

(8x^2- m x m + m 1 m = m 0)

(Delta = m ldots , m x_1 + m x_2 = m ldots , m x_1x_2 = m ldots )

Phương pháp giải:

1. Phương pháp tính (Delta = b^2 - 4ac)

2. Nếu như (x_1,x_2) là hai nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) thì

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Lời giải bỏ ra tiết:

(8x^2- m x m + m 1 m = m 0) có (a = 8, b = -1, c = 1)

(Delta m = m left( - 1 ight)^2- m 4 m . m 8 m . m 1 m = m 1 m - m 32 m = m - 31 m x_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Lời giải bỏ ra tiết:

(25x^2 + m 10x m + m 1 m = m 0) có (a = 25, b = 10, c = 1)

(Delta = m 10^2- m 4 m . m 25 m . m 1 m = m 100 m - m 100 m = m 0)

(displaystylex_1 + x_2 = - 10 over 25 = - 2 over 5;x_1x_2 = 1 over 25)

hijadobravoda.com*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp sau
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com

Xem thêm: Bộ Đề Thi Tiếng Việt Lớp 2 Kỳ 1 9 Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 2 Có Đáp Án


Cảm ơn các bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?