Giải bài 26 trang 9 sách bài xích tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) (4x - 10)(24 + 5x = 0 ; b) (3,5 - 7x)(0,1x + 2,3) = 0 ; ...


Giải các phương trình sau :

LG a

(left( 4x - 10 ight)left( 24 + 5x ight) = 0)

Phương pháp giải:

Áp dụng phương thức giải phương trình tích : 

( A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0) hoặc (B(x) = 0.)

Giải đưa ra tiết:

(left( 4x - 10 ight)left( 24 + 5x ight) = 0)

(Leftrightarrow 4x - 10 = 0) hoặc (24 + 5x = 0)

+) cùng với (4x - 10 = 0 Leftrightarrow 4x = 10 Leftrightarrow x = 2,5)

+) cùng với (24 + 5x = 0 Leftrightarrow 5x =- 24 ) (Leftrightarrow x = - 4,8)

Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm (S = 2,5;,-4,8.)

LG b

(left( 3,5 - 7x ight)left( 0,1x + 2,3 ight) = 0)

Phương pháp giải:

Áp dụng phương thức giải phương trình tích : 

( A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0) hoặc (B(x) = 0.)

Giải chi tiết:

(left( 3,5 - 7x ight)left( 0,1x + 2,3 ight) = 0)

(Leftrightarrow 3,5 - 7x = 0) hoặc (0,1x + 2,3 = 0)

+) Với (3,5 - 7x = 0 Leftrightarrow 3,5 = 7x ) (Leftrightarrow x = 0,5) 

+) Với (0,1x + 2,3 = 0 Leftrightarrow 0,1x = - 2,3 ) (Leftrightarrow x = - 23)

Vậy phương trình có tập nghiệm (S = ,5;-23.)

LG c

(displaystyle left( 3x - 2 ight)left< 2left( x + 3 ight) over 7 - 4x - 3 over 5 ight> = 0)

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp giải phương trình tích : 

( A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0) hoặc (B(x) = 0.)

Giải bỏ ra tiết:

(displaystyle left( 3x - 2 ight)left< 2left( x + 3 ight) over 7 - 4x - 3 over 5 ight> = 0)

( Leftrightarrow 3x - 2 = 0) hoặc (displaystyle 2left( x + 3 ight) over 7 - 4x - 3 over 5 = 0)

+) Với (displaystyle 3x - 2 = 0 Leftrightarrow 3x = 2 Leftrightarrow x = 2 over 3)

+) Với (displaystyle2left( x + 3 ight) over 7 - 4x - 3 over 5 = 0 )

(displaystyle Leftrightarrow 2x + 6 over 7 - 4x - 3 over 5 = 0)

(eqalign và Leftrightarrow 5left( 2x + 6 ight) - 7left( 4x - 3 ight) = 0 cr và Leftrightarrow 10x + 30 - 28x + 21 = 0 cr và Leftrightarrow - 18x + 51 = 0 Leftrightarrow x = 17 over 6 cr )

Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm (displaystyle S = left 2 over 3 ;17 over 6 ight .)

LG d

(displaystyleleft( 3,3 - 11x ight)left< 7x + 2 over 5 + 2left( 1 - 3x ight) over 3 ight> ) (= 0)

Phương pháp giải:

Áp dụng cách thức giải phương trình tích : 

( A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0) hoặc (B(x) = 0.)

Giải chi tiết:

(displaystyle left( 3,3 - 11x ight)left< 7x + 2 over 5 + 2left( 1 - 3x ight) over 3 ight> = 0)

(displaystyle Leftrightarrow 3,3 - 11x = 0) hoặc ( displaystyle 7x + 2 over 5 + 2left( 1 - 3x ight) over 3 = 0)

+) Với (3,3 - 11x = 0 Leftrightarrow 3,3 = 11x ) ( Leftrightarrow x = 0,3)

+) Với (displaystyle 7x + 2 over 5 + 2left( 1 - 3x ight) over 3 = 0)

(eqalign & Leftrightarrow 7x + 2 over 5 + 2 - 6x over 3 = 0 cr và Leftrightarrow 3left( 7x + 2 ight) + 5left( 2 - 6x ight) = 0 cr và Leftrightarrow 21x + 6 + 10 - 30x = 0 cr & Leftrightarrow - 9x = - 16 Leftrightarrow x = 16 over 9 cr )

Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm (displaystyle S = left ,3;16 over 9 ight .)


Mẹo tra cứu đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + hijadobravoda.com"Ví dụ: "Bài 26 trang 9 SBT toán 8 tập 2 hijadobravoda.com"