Vẽ cặp góc so le trong\(xAB, yBA\) có số đo đều bằng\(120^o.\) Hỏi hai đường thẳng\(Ax ,By\) có song song với nhau không ? Vì sao ?
Bạn đang xem: Bài 26 trang 91 sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn:

Nếu đường thẳng\(c\)cắt hai đường thẳng\(a, \, b\)và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì\(a\)và\(b\)song song với nhau.

Bài giải:

*

Ta có\(Ax\) và\(By\) cắt đường thẳng\(AB\) và có một cặp góc so le trong bằng nhau (cùng bằng \(120^o\))Vậy\(Ax // By.\)

 


*

Tham khảo lời giải các bài tập Bài 4: Hai đường thẳng song song - Luyện tập (trang 91 - 92) khác • Giải bài 24 trang 91 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Điền vào chỗ trống... • Giải bài 25 trang 91 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Cho hai điểm\(A\)... • Giải bài 26 trang 91 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ cặp góc so le... • Giải bài 27 trang 91 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Cho tam giác\(ABC.\)... • Giải bài 28 trang 91 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ hai đường... • Giải bài 29 trang 92 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Cho góc nhọn\(xOy\)... • Giải bài 30 trang 92 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố.Nhìn xem hai đường...


Xem thêm: Lý Thuyết Lực Ma Sát Trượt Đã Xuất Hiện Khi, Lực Ma Sát Xuất Hiện Khi Nào

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: Thống kê - Đại số 7 •Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7