Nếu (x_1,x_2) là nhị nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) thì

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Chú ý: Trước tiên cần kiểm tra điều kiện là phương trình đang cho tất cả nghiệm tốt không, nếu không có nghiệm thì xung quanh được tổng với tích 2 nghiệm đó.

Bạn đang xem: Bài 29 sgk toán 9 tập 2 trang 54

Lời giải chi tiết:

Phương trình (4x^2 + m 2x m - m 5 m = m 0) có nghiệm vị (a = 4, c = -5) trái lốt nhau bắt buộc phương trình luôn có 2 nghiệm. đề nghị theo hệ thức Vi-ét ta có

(displaystylex_1 + x_2 = m - 1 over 2;x_1x_2 = - 5 over 4)


LG b

(9x^2- m 12x m + m 4 m = m 0)

Phương pháp giải:

Nếu (x_1,x_2) là nhị nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) thì

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Chú ý: Trước tiên buộc phải kiểm tra điều kiện là phương trình sẽ cho gồm nghiệm tuyệt không, nếu không tồn tại nghiệm thì ko kể được tổng với tích 2 nghiệm đó.

Lời giải đưa ra tiết:

Phương trình (9x^2- m 12x m + m 4 m = m 0) có (Delta" = 36 - 36 = 0). Phương trình có nghiệm kép. Bắt buộc theo hệ thức Vi-ét ta có

(displaystylex_1 + x_2 = 12 over 9 = 4 over 3;x_1x_2 = 4 over 9)


LG c

(5x^2 + m x m + m 2 m = m 0)

Phương pháp giải:

Nếu (x_1,x_2) là hai nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) thì

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Chú ý: Trước tiên bắt buộc kiểm tra đk là phương trình đang cho có nghiệm tuyệt không, nếu không có nghiệm thì bên cạnh được tổng với tích 2 nghiệm đó.

Xem thêm: Thế Nào Là Sơ Đồ Mạch Điện, Cách Vẽ, Cách Đọc Sơ Đồ Mạch Điện

Lời giải đưa ra tiết:

Phương trình (5x^2 + m x m + m 2 m = m 0) có

(Delta =) (1^2 - m 4 m . m 5 m . m 2 m = m - 39 m (159x^2- m 2x m - m 1 m = m 0)

Phương pháp giải:

Nếu (x_1,x_2) là nhì nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) thì

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Chú ý: Trước tiên yêu cầu kiểm tra điều kiện là phương trình đang cho bao gồm nghiệm giỏi không, nếu không tồn tại nghiệm thì quanh đó được tổng với tích 2 nghiệm đó.

Lời giải bỏ ra tiết:

Phương trình (159x^2- m 2x m - m 1 m = m 0) có nhị nghiệm khác nhau vì (a) và (c) trái dấu đề nghị theo hệ thức Vi-ét ta có

(displaystylex_1 + x_2 = m 2 over 159;x_1x_2 = - 1 over 159)

hijadobravoda.com*
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp theo sau
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com
Cảm ơn bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?