Bạn Sơn giải phương trình \(\dfrac{{{x^2} - 5x}}{{x - 5}} = 5\,\,\,\,\,\left( 1 \right)\) như sau:

(1) \( ⇔{x^2} - 5x = 5\left( {x - 5} \right)\)

\(⇔{x^2} - 5x = 5x - 25\)

\(⇔{x^2} - 10x + 25 = 0\)

\(⇔{\left( {x - 5} \right)^2} = 0\)

\(⇔x = 5\)

Bạn Hà cho rằng Sơn giải sai vì đã nhân hai vế với biểu thức \(x – 5\) có chứa ẩn. Hà giải bằng cách rút gọn vế trái như sau:

(1) \( ⇔\dfrac{{x\left( {x - 5} \right)}}{{x - 5}} = 5 \Leftrightarrow x = 5\)

Hãy cho biết ý kiến của em về hai lời giải trên.

Bạn đang xem: Bài 29 trang 22 sgk toán 8 tập 2


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình

Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.

Bước 4: Kết luận.

Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho.


Lời giải chi tiết

+ Trong cách giải của bạn Sơn có ghi

(1) ⇔ \({x^2} - 5x = 5\left( {x - 5} \right)\)

Cách làm của bạn Sơn sai khi chưa đặt ĐKXĐ của phương trình đã nhân cả hai vế của phương trình với \((x-5)\)

+ Trong cách giải của Hà có ghi

(1) \( ⇔\dfrac{{x\left( {x - 5} \right)}}{{x - 5}} = 5 \Leftrightarrow x = 5\)

Cách làm của bạn Hà sai ở chỗ chưa tìm ĐKXĐ của phương trình đã chia cả tử và mẫu của vế trái cho \((x - 5)\).

Xem thêm: Hướng Dẫn Lập Bảng Ma Trận Đề Kiểm Tra Là Gì, Ma Trận Đề Kiểm Tra Là Gì

Tóm lại cả hai cách giải đều sai ở chỗ không tìm ĐKXĐ khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.

Cách giải đúng:

ĐKXĐ: \(x\ne5\)

\(\eqalign{ & {{{x^2} - 5x} \over {x - 5}} = 5 \cr & \Leftrightarrow {{{x^2} - 5x} \over {x - 5}} = {{5\left( {x - 5} \right)} \over {x - 5}} \cr & \Rightarrow {x^2} - 5x = 5\left( {x - 5} \right) \cr & \Leftrightarrow x\left( {x - 5} \right) - 5\left( {x - 5} \right) = 0 \cr & \Leftrightarrow \left( {x - 5} \right)\left( {x - 5} \right) = 0 \cr & \Leftrightarrow {\left( {x - 5} \right)^2} = 0 \cr & \Leftrightarrow x - 5 = 0 \cr & \Leftrightarrow x = 5\text{ (loại)} \cr} \)