Một khúc sông rộng khoảng chừng 250m. Một mẫu đò chèo qua sông bị làn nước đẩy xiên bắt buộc phải chèo khoảng 320m mới sang được bờ mặt kia. Hỏi làn nước đã đẩy dòng đò lệch đi một góc bằng bao nhiêu độ? (góc(α) trong hình 32).

-->