b. (left( x + 2 ight)^2 over 2x - 3 - 1 = x^2 + 10 over 2x - 3)

c. (5x - 2 over 2 - 2x + 2x - 1 over 2 = 1 - x^2 + x - 3 over 1 - x)

d. (5 - 2x over 3 + left( x - 1 ight)left( x + 1 ight) over 3x - 1 = left( x + 2 ight)left( 1 - 3x ight) over 9x - 3)

Giải:

a. (1 - x over x + 1 + 3 = 2x + 3 over x + 1) ĐKXĐ: (x e - 1)

(eqalign và Leftrightarrow 1 - x over x + 1 + 3left( x + 1 ight) over x + 1 = 2x + 3 over x + 1 cr & Rightarrow 1 - x + 3left( x + 1 ight) = 2x + 3 cr & Leftrightarrow 1 - x + 3x + 3 - 2x - 3 = 0 cr & Leftrightarrow 0x = - 1 cr )

Phương trình vô nghiệm.

b. (left( x + 2 ight)^2 over 2x - 3 - 1 = x^2 + 10 over 2x - 3)

ĐKXĐ: (x e 3 over 2)

(eqalign & Leftrightarrow left( x + 2 ight)^2 over 2x - 3 - 2x - 3 over 2x - 3 = x^2 + 10 over 2x - 3 cr & Rightarrow left( x + 2 ight)^2 - left( 2x - 3 ight) = x^2 + 10 cr và Leftrightarrow x^2 + 4x + 4 - 2x + 3 - x^2 - 10 = 0 cr & Leftrightarrow 2x = 3 cr )

( Leftrightarrow x = 3 over 2) (loại)

Phương trình vô nghiệm.

c.


Bạn đang xem: Bài 38 trang 12 sbt toán 8 tập 2


Xem thêm: 1001+ Những Điều Về Cuộc Sống, Những Điều Cần Biết Trong Cuộc Sống

(5x - 2 over 2 - 2x + 2x - 1 over 2 = 1 - x^2 + x - 3 over 1 - x)

ĐKXĐ: (x e 1)

(eqalign & Leftrightarrow 5x - 2 over 2left( 1 - x ight) + left( 2x - 1 ight)left( 1 - x ight) over 2left( 1 - x ight) = 2left( 1 - x ight) over 2left( 1 - x ight) - 2left( x^2 + x - 3 ight) over 2left( 1 - x ight) cr & Rightarrow 5x - 2 + left( 2x - 1 ight)left( 1 - x ight) = 2left( 1 - x ight) - 2left( x^2 + x - 3 ight) cr & Leftrightarrow 5x - 2 + 2x - 2x^2 - 1 + x - 2 + 2x + 2x^2 + 2x - 6 = 0 cr & Leftrightarrow 5x + 2x + x + 2x + 2x = 2 + 6 + 2 + 1 Leftrightarrow 12x = 11 cr )

( Leftrightarrow x = 11 over 12) (thỏa mãn)

 Vậy phương trình tất cả nghiệm (x = 11 over 12)

d. (5 - 2x over 3 + left( x - 1 ight)left( x + 1 ight) over 3x - 1 = left( x + 2 ight)left( 1 - 3x ight) over 9x - 3) ĐKXĐ: (x e 1 over 3)

(eqalign & Leftrightarrow left( 5 - 2x ight)left( 3x - 1 ight) over 3left( 3x - 1 ight) + 3left( x + 1 ight)left( x - 1 ight) over 3left( 3x - 1 ight) = left( x + 2 ight)left( 1 - 3x ight) over 3left( 3x - 1 ight) cr & Leftrightarrow left( 5 - 2x ight)left( 3x - 1 ight) + 3left( x + 1 ight)left( x - 1 ight) = left( x + 2 ight)left( 1 - 3x ight) cr và Leftrightarrow 15x - 5 - 6x^2 + 2x + 3x^2 - 3 = x - 3x^2 + 2 - 6x cr và Leftrightarrow - 6x^2 + 3x^2 + 3x^2 + 15x + 2x - x + 6x = 2 + 5 + 3 cr & Leftrightarrow 22x = 10 cr )