Bạn đang xem: Bài 4 luyện tập este và chất béo

EsteLipit
Khái niệmKhi thay thế sửa chữa nhóm OH của group cacboxyl vào phân tử axit cacboxylic bằng nhóm OR ta thu được hợp chất este.(R là gốc hidrocacbon).Là trieste của axit béo gồm mạch cacbon lâu năm với glixerol.
Công thức

Este no,đơn chức, mạch hở: CnH2nO2((ngeq 2))

Vd: CH3COOCH3: Metyl axetat

CTCT:

*

vd: (C17H35COO)3C3H5:Tristearin

Tính chất hóa học

+Thủy phân trong môi trường thiên nhiên H+(tác dụng cùng với nước)

+Thủy phân trong môi trường xung quanh OH-

+Phản ứng cháy

+Thủy phân trong môi trường H+(tác dụng với nước)

+Thủy phân trong môi trường xung quanh OH-​

+Phản ứng hidro hóa chất bự lỏng


Bài tập minh họa


3.1. Bài bác tập Este, Lipit - Cơ bản


Bài 1:

Để thủy phân hoàn toàn m gam este 1-1 chức X nên dùng vừa không còn 200ml hỗn hợp NaOH 0,25M, sau phản bội ứng chiếm được 2,3 gam ancol với 3,4 gam muối. Phương pháp của X là

Hướng dẫn:

Áp dụng định biện pháp bảo toàn khối lượng:

(eginarrayl m m_ meste + m_NaOH = m_Ancol + m_mu moi\ Leftrightarrow m_ meste = 2,3 + 3,4 - 2,3 = 3,7(gam) endarray)

Vì làm phản ứng xẩy ra vừa đủ nên:(n_NaOH = n_ meste = 0,2.0,25 = 0,05 m (mol))

(M_ meste = frac3,70,05 = 74 o HC mOO mC_2H_5)

Bài 2:

Cho 13,2 g este đơn chức no Z tác dụng hết cùng với 150 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được 12,3 g muối. Khẳng định Z

Hướng dẫn:

Este Z no, đối kháng chức: RCOOR’

(n_NaOH = 0,15.1 = 0,15,,(mol))

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

0,15 ← 0,15 (mol) → 0,15

(eginarrayl Rightarrow M_RCOONa = frac12,30,15 = 82\ ,,,,,,,,,,R + 44 + 23 = 82\ ,,,,,,,,,R,, = ,,15,,(CH_3) endarray)

(eginarrayl Rightarrow M_RCOOR" = frac13,20,15 = 88\ ,,,,,,,,15 + 44 + R" = 88\ ,,,,,,,,R",, = ,,29,,(C_2H_5) endarray)

=> Z: CH3COOC2H5

Bài 3:

Đun 6 gam CH3COOH với 9,2 gam C2H5OH (có H2SO4đặc có tác dụng xúc tác) cho đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng được 6,6 gam este. Công suất phản ứng este hóa là

Hướng dẫn:

(n_CH_3COOH=0,1mol;n_C_2H_5OH=0,2mol;n_este=0,075mol)

(H=frac0,0750,1.100\%=75\%)

Bài 4:

Đun lạnh 20g một một số loại chất lớn trung tính với dung dịch đựng 0,25 mol NaOH, để trung hòa - nhân chính NaOH dư bắt buộc 0,18 mol HCl. Khối lượng xà phòng 72% sinh ra từ 1 tấn chất to trên là

Hướng dẫn:

nNaOH pứ= 0,25 – 0,18 = 0,07 mol

Phản ứng tổng quát: Chất khủng + 3NaOH → 3.Muối mononatri + C3H5(OH)3

=> nglixerol= 1/3.nNaOH= 0,07/3 mol

=> mmuối= 20,653g

Với 1 tấn Chất lớn thì sản xuất mMuối= 1032,67 kg

=> mXà chống 72%= 1434,26 kg
Xem thêm: Nhân Thọ Hoàng Thái Hậu

3.2. Bài bác tập Este, Lipit - Nâng cao


Bài 1:

Cho tất cả hổn hợp X gồm 2 este tất cả công thức phân tử C4H8O2và C3H6O2tác dụng cùng với NaOH dư thu được 6,14 gam hỗn hợp hai muối với 3,68 gam rượu Y duy nhất gồm tỉ khối tương đối so với oxi là 1,4375. Cân nặng mỗi este trong X theo lần lượt là

Hướng dẫn:

Hỗn hòa hợp este X: C4H8O2và C3H6O2 (este no)

X + NaOH → 2 muối bột + 1 ancol

X có thể là:((I)left{ eginarrayl mC mH_3 mCOOC_2H_5\ mHCOOC_2H_5 endarray ight.,,,,,,,,,,,(II)left{ eginarrayl C_2H_5 mCOOCH_3\ CH_3 mCOOCH_3 endarray ight.)

⇒ 3,68 (g) ancol Y: là C2H5OH hoặc CH3OH

(M_Y = d_Y/O_2.32 = 1,4375.32 = 46)

⇒ Ancol là C2H5OH

⇒ lựa chọn trường phù hợp (I).

(left{ eginarrayl mC mH_3 mCOOC_2H_5,,a,,(mol)\ mHCOOC_2H_5,,,,,,,b,,,,(mol) endarrayoversetNaOH ightarrow ight.6,14,,(g)left{ eginarrayl CH_3 mCOONa,,a,,(mol)\ HCOONa,,,,,,,b,,(mol) endarray ight. + left{ eginarrayl 3,68,(g),,,C_2H_5OH\ ,,,,,a,, + ,,,,b,,,,,(mol) endarray ight.)

Ta có:

(eginarrayl left{ eginarrayl 82a + 68b = 6,14\ (a + b)46 = 3,68 endarray ight.\ left{ eginarrayl a = 0,05\ b = 0,03 endarray ight.\ Rightarrow m_CH_3 mCOOC_2H_5 = 88.0,05 = 4,4,,(g)\ Rightarrow m_HC mOOC_2H_5 = 74.0,03 = 2,22,,(g) endarray)