a) Đối với mỗi lưới ô vuông ở hình \(7\), hãy lập một phân số có tử là số ô đen, mẫu là tổng số ô đen và trắng.