b) Tìm ba điểm A, B, C có cùng hoành độ\(x=-1,5\) theo thứ tự nằm trên ba đồ thị . Xác định tung độ tương ứng của chúng.

c) Tìm ba điểm A", B", C" có cùng hoành độ\(x=1,5\) theo thứ tự nằm trên ba đồ thị. Kiểm tra tính đối xứng của A và A", B và B", C và C".

d) Với mỗi hàm số trên, hãy tìm giá trị của x để hàm số đó có giá trị nhỏ nhất.
Bạn đang xem: Bài 5 trang 36 sgk toán 9 tập 2

Hướng dẫn:

Xem lại cách vẽ đồ thị hàm số\(y=ax^2\)(SGK toán 9 tập 2)

a) Vẽ đồ thị ba hàm số:\(y=\dfrac 1 2 x^2;y=x^2;y=2x^2\)

- Tập xác định\(D=\mathbb R\)

- Lập bảng giá trị:

\(x\)\(-2\)\(-1\)012
\(y=\dfrac 1 2x^2\)2\(\dfrac 1 2\)0\(\dfrac 1 2\)2
\(y=x^2\)41014
\(y=2x^2\)82028
 
*
Gọi\((P_1); (P_2); (P_3)\) lần lượt là đồ thị của ba hàm số\(y=\dfrac 1 2 x^2;y=x^2;y=2x^2\)
Tham khảo lời giải các bài tập Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax 2 (a ≠ 0) khác • Giải bài 4 trang 36 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hàm số\(y=\dfrac... • Giải bài 5 trang 37 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho ba hàm... • Giải bài 6 trang 38 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hàm số\(y = f(x)... • Giải bài 7 trang 38 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Trên mặt phẳng tọa... • Giải bài 8 trang 38 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Biết rằng đường cong... • Giải bài 9 trang 39 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai hàm... • Giải bài 10 trang 39 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hàm...


Xem thêm: Từ Phức Trong Tiếng Việt ? Phân Loại Và Ví Dụ Về Từ Phức Từ Phức Là Gì

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học 9