(left( 2x + 1 ight)left( 3x - 2 ight) = left( 5x - 8 ight)left( 2x + 1 ight))

Phương pháp giải:

Sử dụng phương thức đặt nhân tử chung để đưa phương trình đã cho về dạng phương trình tích.

Bạn đang xem: Bài 51 trang 33 sgk toán 8 tập 2

Giải chi tiết:

(left( 2x + 1 ight)left( 3x - 2 ight) = left( 5x - 8 ight)left( 2x + 1 ight))

(Leftrightarrow)( left( 2x + 1 ight)left( 3x - 2 ight) - left( 5x - 8 ight)left( 2x + 1 ight)) ( = 0)

(Leftrightarrow left( 2x + 1 ight)left( 3x - 2 - 5x + 8 ight) = 0)

( Leftrightarrow left( 2x + 1 ight)left( 6- 2x ight) = 0)

( Leftrightarrow left< matrix2x + 1 = 0 cr 6 - 2x = 0 cr Leftrightarrow left< matrixx = dfrac - 1 2 cr x = 3 cr ight. ight.)

Vậy phương trình gồm hai nghiệm (x = dfrac - 12;; x = 3) .


LG b.

(4x^2 - 1 = left( 2x + 1 ight)left( 3x - 5 ight))

Phương pháp giải:

Biến đổi (4x^2 - 1 = left( 2x ight)^2 - 1^2)(, = left( 2x - 1 ight)left( 2x + 1 ight)) sau đó đặt nhân tử thông thường đưa phương trình về dạng phương trình tích.

Giải đưa ra tiết:

(4x^2 - 1 = left( 2x + 1 ight)left( 3x - 5 ight))

(Leftrightarrow left( 2x - 1 ight)left( 2x + 1 ight) ) (= left( 2x + 1 ight)left( 3x - 5 ight))

(Leftrightarrow left( 2x + 1 ight)left( 2x - 1 - 3x + 5 ight)=0)

(Leftrightarrow left( 2x + 1 ight)left( 4 - x ight) = 0)

( Leftrightarrow left< matrix2x + 1 = 0 cr 4 - x = 0 cr Leftrightarrow left< matrixx = dfrac - 12 cr x = 4 cr ight. ight.)

Vậy phương trình có hai nghiệm (x = dfrac - 12;x = 4)


LG c.

(left( x + 1 ight)^2 = 4left( x^2 - 2x + 1 ight);)

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp hằng đẳng thức để mang phương trình đã cho về dạng phương trình tích.

Giải bỏ ra tiết:

Cách 1:

(left( x + 1 ight)^2 = 4left( x^2 - 2x + 1 ight))

(Leftrightarrow left( x + 1 ight)^2) ( = left< 2(x - 1 ight)>^2) 

( Leftrightarrow left( x + 1 ight)^2 - left( 2x - 2 ight)^2 = 0)

(Leftrightarrow left( x + 1 - 2x + 2 ight)left( x + 1 + 2x - 2 ight) ) (= 0)

(Leftrightarrow left( 3 - x ight)left( 3x - 1 ight) = 0)

(Leftrightarrow left< matrix3 - x = 0 cr 3x - 1 = 0 cr Leftrightarrow left< matrixx = 3 cr x = dfrac13 cr ight. ight.)

Vậy phương trình bao gồm hai nghiệm: ( x = 3;; x = dfrac13)

Cách 2:

Ta có:

((x + 1)^2 = 4(x^2 – 2x + 1)) 

(⇔ (x + 1)^2 - 4(x^2 – 2x + 1) = 0)

(⇔ x^2 + 2x +1- 4x^2 + 8x – 4 = 0)

(⇔ - 3x^2 + 10x – 3 = 0)

(⇔ (- 3x^2 + 9x) + (x – 3) = 0)

(⇔ -3x (x – 3)+ ( x- 3) = 0)

(⇔ ( x- 3). ( - 3x + 1) = 0) 

(⇔ x - 3 = 0) hoặc (-3x + 1= 0)

+) (x - 3 = 0) ( ⇔ x = 3)

+) (- 3x + 1 = 0) ( ⇔ - 3x = - 1 ⇔ x = dfrac13)

Vậy tập nghiệm của phương trình đã mang đến là: (S = left 3;dfrac13 ight\)


LG d.

Xem thêm: Giải Bài 27 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 22 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 27 Trang 22 Sgk Toán 8 Tập 2

(2x^3 + 5x^2 - 3x = 0)

Phương pháp giải:

Sử dụng phương thức đặt nhân tử chung và phương pháp tách bóc để gửi phương trình về dạng phương trình tích.