Tóm tắt kim chỉ nan và Giải bài xích 57, 58, 59, 60 trang 85 SGK Toán 6 tập 1: Quy tắc dấu ngoặc – Chương 2 số học.

Bạn đang xem: Bài 58 sgk toán 6 tập 1 trang 85

A. Tóm tắt lý thuyết quy tắc vệt ngoặc

1. Quy tắc dấu ngoặc:

Khi vứt dấu ngoặc tất cả dấu “-” đứng trước, ta bắt buộc đối dấu toàn bộ các số hạng trong lốt ngoặc: dấu “-” thành dấu “+” cùng dấu “+” thành lốt “-“. Khi bỏ dấu ngoặc tất cả dấu “+” đứng trước thì dấu những số hạng trong ngoặc vẫn duy trì nguyên.

2. Tổng đại số:

Vì phép trừ đi một số trong những là phép cộng với số đối của số đó nên một dãy những phép cộng và phép trừ hoàn toàn có thể đối thành một dãy các phép cộng. Bởi thế: Một dãy những phép tính cộng trừ phần lớn số nguyên được gọi là 1 trong những tổng đại số. Sau thời điểm chuyển các phép trừ thành phép cùng ta có thể bỏ toàn bộ các dấu của phép cộng và vệt ngoặc, chỉ vướng lại dấu của những số hạng. Trong thực hành thực tế ta thường gặp mặt tổng đại số dười dạng đơn giản này.

Lưu ý:

a) Tổng đại số nói theo cách khác gọn là tổng.

b) trong tổng đại số ta tất cả thể:

– biến đổi vị trí của các số hạng đương nhiên dấu của chúng.

– Đặt vết ngoặc để nhóm các số hạng một phương pháp tùy ý với chú ý rằng giả dụ trước dấu ngoặc là vết “-” thì buộc phải đổi dấu tất cả các số hạng vào ngoặc.

A. Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa bài xích Quy tắc vết ngoặc trang 85 Toán 6.

Bài 57. Tính tổng:

a) (-17) + 5 + 8 + 17; b) 30 + 12 + (-20) + (-12);

c) (-4) + (-440) + (-6) + 440; d) (-5) + (-10) + 16 + (-1).

Hướng dẫn: Đổi chỗ những số hạng trong tổng để hai số đối nhau đứng ngay thức thì nhau.

Đáp số: a) 13; b) 10; c) -10; d) 0.


Quảng cáo


a) (-17)+5+8+17= <(-17)+17>+(5+8)

= 0+13= 13

b) 30+12+(-20)+(-12)= <30+(-20)>+<12+(-12)>

= 10 + 0 = 10

c) (-4)+(-440)+(-6)+440= <(-4)+(-6)>+<(-440)+440>

= (-10) + 0 = -10

d) (-5) + ( -10) + 16 + (-1)= <(-5) + ( -10) + (-1)> + 16

= (-16) + 16 = 0

Bài 58. Đơn giản biểu thức:


Quảng cáo


a) x + 22 + (-14) + 52; b) (-90) – (p + 10) + 100.

Giải bài bác 58. a) x+(22+52)+(-14)

= x + 74 + (-14) = x + <74+(-14)> = x+60

b)(-90)-(p+10)+100

= (-90)-p-10+100 = <(-90)-10>-p+100

= (-100) – p. +100

<(-100)+100> – p = 0 – p = -p

Bài 59. Tính nhanh những tổng sau:

a) (2736 – 75) – 2736; b) (-2002) – (57 – 2002).

Xem thêm: Tra Cứu Điểm Thi Nhanh Và Chính Xác Điểm Thi Lớp 10 Tại Nam ĐịNh Năm 2018

HD: bỏ dấu ngoặc rồi đổi chỗ các số hạng nhằm hai số đối nhau đứng tức khắc nhau.

a) (2736 – 75) – 2736= 2736 – 75 – 2736= (2736 – 2736) – 75= 0 – 75= – 75b) (- 2002) – (57 – 2002)= (– 2002) – 57 + 2002= (– 2002 + 2002) – 57= 0 – 57= – 57