\(\eqalign{ & a)\,\,2,04:{\rm{ }}\left( { - 3,12} \right) \cr & b)\,\,\left( { - 1{1 \over 2}} \right):1,25 \cr & c)\,\,4:5{3 \over 4} \cr & d)\,\,10{3 \over 7}:5{3 \over {14}} \cr} \)
Bạn đang xem: Bài 59 trang 31 sgk toán 7 tập 1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Áp dụng quy tắc nhân, chia số hữu tỉ.

\<\begin{array}{l}\dfrac{A}{B}.\dfrac{C}{D} = \dfrac{{AC}}{{BD}}\\\dfrac{A}{B}:\dfrac{C}{D} = \dfrac{A}{B}.\dfrac{D}{C} = \dfrac{{AD}}{{BC}}\end{array}\>


Lời giải chi tiết

\(\eqalign{ & a)\,\,2,04:{\rm{ }}\left( { - 3,12} \right) = {{204} \over {100}}:{{ - 312} \over {100}} \cr & = {{204} \over {100}}.{{100} \over { - 312}} = {{204} \over { - 312}} = {{ - 17} \over {26}} \cr & b)\,\,\left( { - 1{1 \over 2}} \right):1,25 = {{ - 3} \over 2}:{{125} \over {100}} \cr & = {{ - 3} \over 2}.{{100} \over {125}} = {{ - 3} \over 2}.{4 \over 5} = {{ - 6} \over 5} \cr & c)\,\,4:5{3 \over 4} = 4:{{23} \over 4} = 4.{4 \over {23}} = {{16} \over {23}} \cr & d)\,\,10{3 \over 7}:5{3 \over {14}} = {{73} \over 7}:{{73} \over {14}} \cr&= {{73} \over 7}.{{14} \over {73}} = 2 \cr} \)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ


Xem thêm: Biết Diện Tích Hình Vuông Tính Chu Vi, Diện Tích Hình Vuông

Bài tiếp theo
*