Giải bài bác tập trang 9, 10 bài 2 Phương trình số 1 một ẩn và phương pháp giải sgk toán 8 tập 2. Câu 6: Tính diện tích s của hình thang ABCD (h.1) theo x bởi hai cách:...

Bạn đang xem: Bài 6 sgk trang 9 toán 8 tập 2


Bài 6 trang 9 sgk toán 8 tập 2

Tính diện tích s của hình thang ABCD (h.1) theo x bằng hai cách:

1) Tính theo cách làm S = bảo hành x (BC + DA) : 2;

2) S = SABH + SBCKH + SCKD. Tiếp đến sử dụng đưa thiết S = 20 để thu được hai phương trình tương đương với nhau. Tronghai phương trình ấy, bao gồm phương trình làm sao là phương trình bậc nhất không?

*

Hướng dẫn giải:

Gọi S là diện tích hình thang ABCD.

1) Theo công thức

S = ( fracBH(BC+DA)2)

Ta có: AD = AH + HK + KD

=> AD = 7 + x + 4 = 11 + x

Do đó: S = ( fracx(11+2x)2)

2) Ta có: S = SABH + SBCKH + SCKD. 

= ( frac12).AH.BH + BH.HK + ( frac12)CK.KD

= ( frac12).7x + x.x + ( frac12)x.4

= ( frac72)x + x2 + 2x 

Vậy S = trăng tròn ta tất cả hai phương trình:

( fracx(11+2x)2) = trăng tròn (1)

( frac72)x + x2 + 2x = đôi mươi (2)

Cả hai phương trình không tồn tại phương trình làm sao là phương trình bậc nhất.

Bài 7 trang 10 sgk toán 8 tập 2

Hãy chỉ ra những phương trình số 1 trong những phương trình sau:

a) 1 + x = 0; b) x + x2 = 0 c) 1 - 2t = 0;

d) 3y = 0; e) 0x - 3 = 0.

Hướng dẫn giải:

Các phương trình là phương trình số 1 là:

1 + x = 0 ẩn số là x

1 - 2t = 0 ấn số là t

3y = 0 ẩn số là y

Bài 8 trang 10 sgk toán 8 tập 2

 Giải các phương trình:

a) 4x - trăng tròn = 0; b) 2x + x + 12 = 0;

c) x - 5 = 3 - x; d) 7 - 3x = 9 - x.

Hướng dẫn giải:

a) 4x - 20 = 0 4x = trăng tròn x = 5

Vậy phương trình bao gồm nghiệm độc nhất x = 5.

Xem thêm: Error While Opening Xlsm File Extension, Information About Xlsm Spreadsheet Files

b) 2x + x + 12 = 0 2x + 12 = 0

3x = -12 x = -4

Vậy phương trình vẫn cho có nghiệm độc nhất vô nhị x = -4

c) x - 5 = 3 - x x + x = 5 + 3

2x = 8 x = 4

Vậy phương trình gồm nghiệm tốt nhất x = 4

d) 7 - 3x = 9 - x 7 - 9 = 3x - x

-2 = 2x x = -1

Vậy phương trình gồm nghiệm duy nhất x = -1.

Bài 9 trang 10 sgk toán 8 tập 2

Giải các phương trình sau, viết số khoảng của mỗi nghiệm nghỉ ngơi dạng số thập phân bằng phương pháp làm tròn mang lại hàng phần trăm: