Giải bài tập 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7 trang 8 sách giáo khoa Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 - Bài 23 mở rộng phân số, phân số bằng nhau.


Bài 6.1 trang 8 SGK Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Hoàn thành bảng sau:

*

Trả lời:

Hoàn thành bảng sau:

*

Bài 6.2 trang 8 SGK Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Thay dấu "?" bằng số thích hợp 

a) \(\dfrac{1}{2}=\dfrac{?}{8}\)

b) \(\dfrac{{ - 6}}{9} = \dfrac{{18}}{?}\)

Trả lời:

a) 

Ta có\(\frac{1}{2} = \frac{4}{8}\) vì \(1.8 = 2.4\)

b) 

Ta có: \(\dfrac{{ - 6}}{9} = \dfrac{{18}}{{ - 27}}\) vì \( - 6.\left( { - 27} \right) = 9.18\)

Bài 6.3 trang 8 SGK Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết mỗi phân số sau đây thành phân số bằng nó và có mẫu dương 

\(\dfrac{8}{{ - 11}};\dfrac{5}{{ - 9}}\)

Trả lời:

\(\dfrac{8}{{ - 11}} = \dfrac{{8.\left( { - 1} \right)}}{{\left( { - 11} \right).\left( { - 1} \right)}} = \dfrac{{ - 8}}{{11}}\)

\(\dfrac{5}{{ - 9}} = \dfrac{{5.\left( { - 1} \right)}}{{\left( { - 9} \right).\left( { - 1} \right)}} = \dfrac{{ - 5}}{{9}}\)

Bài 6.4 trang 8 SGK Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Rút gọn các phân số sau :

\(\dfrac{{ - 12}}{{ - 4}}\);\(\dfrac{7}{{ - 35}}\); \(\dfrac{{ - 9}}{{27}}\)

Trả lời:

\(\dfrac{{ - 12}}{{ - 4}} = \dfrac{{ - 12:\left( { - 4} \right)}}{{\left( { - 4} \right):\left( { - 4} \right)}} = 3\)

\(\dfrac{7}{{ - 35}} = \dfrac{{7:\left( { - 7} \right)}}{{ - 35:\left( { - 7} \right)}} = \dfrac{{ - 1}}{5}\)

\(\dfrac{{ - 9}}{{27}} = \dfrac{{ - 9:9}}{{27:9}} = \dfrac{{ - 1}}{3}\)

Bài 6.5 trang 8 SGK Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết các số đo thời gian sau đây theo đơn vị giờ , dưới dạng phân số tối giản:

15 phút ; 90 phút

Trả lời:

15 phút = \(\dfrac{{15}}{{60}} = \dfrac{{15:15}}{{60:15}} = \dfrac{1}{4}\) giờ ;

 90 phút =\(\dfrac{{90}}{{60}} = \dfrac{{90:30}}{{60:30}} = \dfrac{3}{2}\)giờ.

Bài 6.6 trang 8 SGK Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Một vòi nước chảy vào một bể không có nước, sau 40 phút thì đầy bể .Hỏi sau 10 phút , lượng nước đã chảy chiếm bao nhiêu phần bể ?

Trả lời:

Sau 10 phút lượng nước trong bể chiếm số phần là : 

10:40=\(\dfrac{{10}}{{40}} = \dfrac{1}{4}\) (bể)

Đáp số : \(\dfrac{1}{4}\) bể.

Bài 6.7 trang 8 SGK Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Hà Linh tham gia một cuộc thi sáng tác và nhận được phần thưởng là số tiền 200.000 đồng. Bạn mua một món quà để tặng sinh nhật mẹ hết 80.000 đồng. Hỏi Hà Linh đã tiêu hết bao nhiêu phần trăm số tiền mình được thưởng?