Cho biểu thức(left(dfracx + 12x - 2 + dfrac3x^2 - 1 - dfracx + 32x + 2 ight).dfrac4x^2 - 45)

a) Hãy tìm điều kiện của(x) để quý giá của biểu thức được xác định.

b) minh chứng rằng khi quý hiếm của biểu thức được khẳng định thì nó không phụ thuộc vào cực hiếm của biến(x.)
Bạn đang xem: Bài 60 trang 62 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn:

Ý b: biến đổi biểu thức trong ngoặc để đổi mới một phân thức rồi triển khai phép nhân.

Bài giải

a) Biểu thức được xác minh khi:

(left{eginarrayl 2x - 2 e 0\ x^2 - 1 e 0 \ 2x + 2 e 0endarray ight. Leftrightarrow left{eginarrayl x e 1\ x e pm 1 \ x e -1endarray ight. Leftrightarrow x e pm 1)

b) Ta có:

(left(dfracx + 12x - 2 + dfrac3x^2 - 1 - dfracx + 32x + 2 ight).dfrac4x^2 - 45 \ = left(dfracx + 12(x - 1) + dfrac3(x + 1)(x - 1) - dfracx + 32(x + 1) ight).dfrac4(x^2 - 1)5 \ = left(dfrac(x + 1)^22(x + 1)(x - 1) + dfrac62(x + 1)(x - 1) - dfrac(x + 3)(x - 1)2(x + 1)(x - 1) ight).dfrac4(x + 1)(x - 1)5 \ = left(dfracx^2 + 2x + 12(x + 1)(x - 1) + dfrac62(x + 1)(x - 1) - dfracx^2 +3x - x - 32(x + 1)(x - 1) ight).dfrac4(x + 1)(x - 1)5 \ = left(dfracx^2 + 2x + 12(x + 1)(x - 1) + dfrac62(x + 1)(x - 1) - dfracx^2 +2x - 32(x + 1)(x - 1) ight).dfrac4(x + 1)(x - 1)5 \ = left(dfracx^2 + 2x + 1 + 6 - x^2 - 2x + 32(x + 1)(x - 1) ight).dfrac4(x + 1)(x - 1)5 \ =dfrac102(x + 1)(x - 1).dfrac4(x + 1)(x - 1)5 \ = dfrac10.4.(x + 1)(x - 1)10(x + 1)(x - 1)\ = 4 ,,, ext(đpcm))


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập B. Bài bác tập khác • Giải bài 57 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 minh chứng mỗi cặp... • Giải bài bác 58 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 triển khai các phép... • Giải bài 59 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 a) mang lại biểu... • Giải bài 60 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang lại biểu... • Giải bài bác 61 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 search điều kiện... • Giải bài bác 62 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm giá trị... • Giải bài xích 63 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Viết mỗi phân thức sau... • Giải bài 64 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm quý hiếm của phân...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông - Hình học 8


Xem thêm: Giới Thiệu Bài Tập Chữa Rối Loạn Tiền Đình Đơn Giản Và Hiệu Quả

bài xích trước bài bác sau