Giải bài 63 trang 62 SGK Toán 8 tập 1. Viết mỗi phân thức sau dưới dạng tổng của một đa thức cùng một phân thức với tử thức là 1 trong những hằng số.

Bạn đang xem: Bài 63 trang 62 sgk toán 8 tập 1


Viết mỗi phân thức sau dưới dạng tổng của một đa thức với một phân thức cùng với tử thức là 1 trong những hằng số, rồi tìm các giá trị nguyên của (x) để quý giá của phân thức cũng chính là số nguyên:

LG a.

(dfrac3x^2 - 4x - 17x + 2);

Phương pháp giải:

Để giá trị của phân thức là số nguyên thì tử thức chia hết mang đến mẫu thức.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có:

*

Do đó: (dfrac3x^2 - 4x - 17x + 2 = 3x - 10 + dfrac3x + 2) 

Để phân thức là số nguyên thì ( dfrac3x + 2) phải là số nguyên (với giá trị nguyên của (x)).

( dfrac3x + 2) nguyên thì (x +2) cần là cầu của (3.)

Các mong của (3) là ( pm 1, pm 3) . Vì vậy ( x+2 in -3; ; -1;; 1; ;3\).

Ta gồm bảng sau: 

*

Vậy (x in - 5; ;- 3;; - 1;; 1.)

Cách khác:

(eqalign& 3x^2 - 4x - 17 over x + 2 cr & = left( 3x^2 + 6x ight) - left( 10x + 20 ight) + 3 over x + 2 cr & = 3xleft( x + 2 ight) - 10left( x + 2 ight) + 3 over x + 2 cr & = 3x - 10 + 3 over x + 2 cr )

Rồi làm tiếp tục như trên ta được hiệu quả (x in - 5; ;- 3;; - 1;; 1.)

LG b.

(dfracx^2 - x + 2x - 3)

Phương pháp giải:

Để quý giá của phân thức là số nguyên thì tử thức phân chia hết đến mẫu thức.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

(eqalign& x^2 - x + 2 over x - 3 cr & = left( x^2 - 3x ight) + left( 2x - 6 ight) + 8 over x - 3 cr & = xleft( x - 3 ight) + 2left( x - 3 ight) + 8 over x - 3 cr & = left( x - 3 ight)left( x + 2 ight) + 8 over x - 3 cr & = x + 2 + 8 over x - 3 cr )

Để (dfracx^2 - x + 2x - 3) là nguyên thì (dfrac8x - 3) phải nguyên. Suy ra (x - 3) là mong của (8.)

Các mong của (8) là ( pm 1, pm 2, pm 4, pm 8).

Do đó ( x-3 in -8; ; -4;; -2; ;-1; ;1;;2;;4; ; 8 \).

Xem thêm: Giải Vở Luyện Toán Lớp 4 Tập 1: Giây, Toán 4 Bài 1: Ôn Tập Các Số Đến 100000

Ta tất cả bảng sau:

*

Vậy (x in - 5;; - 1;; 1; ;2;;4;; 5;;7;; 11\).


Mẹo tra cứu đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + hijadobravoda.com"Ví dụ: "Bài 63 trang 62 SGK Toán 8 tập 1 hijadobravoda.com"