Bài 3, 4, 5, 6, 7 trang 100 SBT Toán 7 tập 1

Bài 3: a. Vẽ góc xAy bao gồm số đo bởi 50°

b.Vẽ góc x’Ay’ đối dỉnh cùng với góc xAy

c.Vẽ tia phân giác At của góc xAy

d.Vẽ tia đối At’ của tia At. Vày sao tia At’ là tia phân giác của góc x’Ay’?

e.Viết thương hiệu 5 cặp góc đối đỉnh?

Lời giải:

a. Vẽ ∠xAy = 50°

b. Vẽ tia Ax’ là tia đối của tia Ax

Tia Ay’ là tia đối của tia Ay

Góc x’Ay’ đối đỉnh cùng với góc xAy

c. Hình vẽ

d. Vì chưng ∠xAt và ∠x"At"là cặp góc đối đỉnh bắt buộc ∠xAt = ∠x"At"

∠tAy = ∠t"Ay"suy ra: ∠x"At" = ∠t"Ay"

Vậy At’ là tia phân giác của góc ∠x"Ay"

e. Tên 5 cặp góc đối đỉnh là:∠xAy cùng ∠x"Ay"; ∠xAy" và ∠yAx"; ∠xAt cùng ∠ x"At" ; ∠t"Ay" và ∠tAy; ∠tAy" với ∠yAt"xAy với ∠x"Ay"; ∠xAy"và ∠yAx"; ∠xAt cùng ∠x"At" ; ∠t"Ay" với ∠tAy; ∠tAy"và ∠yAt"

Bài 4: Vẽ mặt đường tròn tâm O bán kính 2cm

b, Vẽ góc AOB gồm số đo góc bằng 60°. Hai điểm A,B nằm trên phố tròn (0;2)

c, Vẽ góc ∠BOC gồm số đo bằng 60°. Điểm C thuộc đường tròn (0;2)

d, Vẽ các tia OA’. OB’,OC’ thứu tự là tia đối của những tia OA.OB, OC. Những điểm A’,B’ ,C’ thuộc đường tròn (0.2)

e, Viết tên 5 cặp góc đối đỉnh

g, viết tên năm cặp góc bằng nhau mà không đối đỉnh

Lời giải:

a,b,c,d. Hình vẽ:

*

e, tên 5 cặp góc đối đỉnh: ∠AOB cùng ∠A"OB"; ∠BOC cùng ∠B"OC";

∠AOCvà ∠A"OC"; ∠AOB" với ∠BOA"; ∠AOC" cùng ∠COA"

g, bởi vì ∠AOB + ∠BOC + ∠COA = 180°(kề bù)

suy ra ∠COA" = 180 - 60 - 60 = 60°

Tên 5 cặp góc đều nhau nhưng ko đối đỉnh:

∠AOB = ∠BOC = 60°; ∠COA" = ∠BOC = 60°; ∠AOB = ∠COA" = 60°;

∠A"OB" = ∠B"OC" = 60°

∠AOA" = ∠BOB" = 180°;

Bài 5: Vẽ hai tuyến phố thẳng xx’ và yy’ cắt nhau trên O. Hãy đo một góc rồi suy ra số đo các góc còn lại. Nói rõ bí quyết lí luận.

Bạn đang xem: Bài 7 trang 100 sbt toán 7 tập 1

Lời giải:

Giả sử trong hình bên, hai đường thẳng xx’ với yy’ cắt nhau tại O, góc xOy bằng 110°. Ta có: ∠xOy = ∠x"Oy" (hai góc đối đỉnh)

Suy ra ∠x"Oy" = 110°.

∠xOy + ∠x"Oy" = 180° (hai góc kề bù)

⇒ ∠x"Oy" = 180° - ∠xOy = 180° - 110° = 70°

∠xOy" = ∠x"Oy (hai góc đối đỉnh)

⇒ ∠x"Oy = 70°

Bài 6: Hai con đường thẳng MN với PQ cắt nhau tại A tạo thành thành góc maps có số đo góc bằng 33°

a. Tính số đo góc NAQ

b. Tính số đo góc MAQ

c. Viết tên những cặp góc đối đỉnh

d. Viết tên các cặp góc bù nhau

Lời giải:

a. Ta có:

∠NAQ cùng ∠PAM là nhì góc đối đỉnh

Suy ra:∠NAQ = CPAM

mà ∠PAM = 33° yêu cầu ∠NAQ = 33°

*

b. ∠PAM cùng ∠MAQ là hai góc kề bù yêu cầu ∠PAM + ∠MAQ=180°

Suy ra: ∠MAQ = 180° - ∠PAM = 180° - 33° = 147°

c.

Xem thêm: Giải Bài Tập Nguyên Hàm Trang 100 Sgk Giải Tích 12, Bài Tập 1 Trang 100

Các cặp góc đối đỉnh là: ∠PAM và ∠NAQ ; ∠PAN cùng ∠MAQ

d. Các cặp góc kề bù là: ∠PAM và ∠MAQ; ∠PAM với ∠PAN ; ∠NAQ và ∠PAN ; ∠NAQ và ∠QAM

Bài 7: Trong hai câu sau, câu làm sao đúng, câu như thế nào sai? Hãy bác bỏ bỏ câu sai bởi hình vẽ.