Bài 64 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết kết quả phép tính bên dưới dạng một lũy thừa:

a, $2^3.2^2.2^4$

b, $10^2.10^3.10^5$

c, $x.x^5$

d, $a^3.a^2.a^5$


Bài 72 trang 31 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Số chính phươnglà số bởi bình phương của một trong những tự nhiên (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, ...). Mỗi tổng sau có là một vài chính phương không?

a) 13+ 23

b) 13+ 23+ 33

c) 13+ 23+ 33+ 43


Bài 70 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết các số : 987 ; 2564 ; $overlineabcde$ dưới dạng tổng những lũy quá của 10.

Bạn đang xem: Bài 71 trang 30 sgk toán 6 tập 1


Bài 69 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chứ S (sai) vào ô vuông:

a) 33. 34bằng:312☐912☐37☐67☐

b) 55: 5 bằng:55☐54☐53☐14☐

c) 23. 42bằng:86☐65☐27☐26☐


Bài 68 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính bằng hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số phân chia rồi tính thương.

Cách 2: chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả

a) $2^10:2^8$

b) $4^6:4^3$

c) $8^5:8^4$

d) $7^4:7^4$


Bài 67 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết tác dụng mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) $3^8:3^4$

b) $10^8:10^2$

c) $a^6:a,,(a e 0)$


Bài 66 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: Ta biết $11^2=121$ với $111^2=12321$.

Hãy dự đoán: $1111^2$ bằng bao nhiêu ? chất vấn lại dự đoán đó.


Bài 65 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Bằng cách tính, em hãy cho thấy thêm số nào lớn hơn trong nhì số sau?

a) $2^3$ và $3^2$

b) $2^4$ với $4^2$

c) $2^5$ và $5^2$

d) $2^10$ và 100


Bài 56 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


Bài 63 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền vệt "X" vào ô đam mê hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 23. 22= 26

b) 23. 22= 25

c) 54. 5 = 54


Bài 62 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a) Tính $10^2,,;,,10^3,,;,,,10^4,,;,,10^5,,;,,10^6$

b) Viết mỗisố sau dưới dạng lũy quá của 10

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100 ... 0 12 chữ số 0


Bài 61 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Trong những số sau, số nào là lũy thừa của một trong những tự nhiên cùng với số mũ to hơn 1 (chú ý rằng gồm có số có khá nhiều cách viết bên dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100


Bài 60 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết hiệu quả mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a, $3^3.3^4$ b, $5^2.5^7$ c, $7^5.7$


Bài 59 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 cho 10.

b)Viết từng số sau thành lập và hoạt động phương của một trong những tự nhiên: 27; 125; 216.


Bài 58 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng bình phương những số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang đến 20.

Xem thêm: Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Violet 2022, Bài Tập Cuối Tuần Môn Toán Lớp 4 Cả Năm Violet

b)Viết từng số sau thành bình phương của một số trong những tự nhiên: 64; 169; 196.


Bài 57 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính giá trị các lũy thừa sau:

a) $2^3,,2^4,,2^5,,2^6,,2^7,,2^8,,2^9$,$2^10$