(A= a. dfrac12 + a. dfrac13 - a. dfrac14 , extvới , a = dfrac-45)

(B = dfrac34 . B + dfrac43 . B - dfrac12 . B , extvới , b = dfrac619 )

(C = c . dfrac34 + c. dfrac56 - c. dfrac1912 , extvới , c = dfrac20022003)
Bạn đang xem: Bài 77 trang 39 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Nhóm các hạng tử như thể nhaura ngoài tiếp nối thay(a, , b, , c)vàorồi tính

Bài giải:

(eginalign A &= a. dfrac12 + a. dfrac13 - a. dfrac14 \ &= a. left( dfrac12 + dfrac13 - dfrac14 ight) \ &= a . left( dfrac612 + dfrac412 - dfrac312 ight) \ &= a. dfrac712 endalign)

Thay (a = dfrac-45)vào(A), ta được:

(A = dfrac-45 . dfrac712 = dfrac-715)

(eginalign B &= dfrac34 . B + dfrac43 . B - dfrac12 . B \ &= b. left( dfrac34 + dfrac43 - dfrac12 ight) \ &= b . left( dfrac912 + dfrac1612 - dfrac612 ight) \ &= b . dfrac1912 endalign)

Thay(b = dfrac619)vào(B),ta được:

(B = dfrac619 . dfrac1912 = dfrac12)

(eginalign C &= c . dfrac34 + c. dfrac56 - c. dfrac1912 \ &= c. left( dfrac34 + dfrac56 - dfrac1912 ight) \ &= c. left( dfrac912 + dfrac1012 - dfrac1912 ight) \ &= c. 0 endalign)

Thay(c = dfrac20022003)vào(C), ta được:

(C = dfrac20022003 . 0 = 0)


Xem video bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài tập bài 11: tính chất cơ phiên bản của phép nhân phân số - luyện tập trang 40 khác • Giải bài xích 73 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong nhị câu sau đây,... • Giải bài bác 74 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số say mê hợp... • Giải bài 75 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 hoàn thành bảng nhân sau... • Giải bài xích 76 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính quý hiếm biểu... • Giải bài bác 77 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính quý hiếm biểu... • Giải bài xích 78 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 căn cứ vào tính chất... • Giải bài bác 79 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố. Tìm tên một nhà... • Giải bài xích 80 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, 5 .... • Giải bài 81 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính diện tích s và chu vi... • Giải bài xích 82 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Toán vui. Một bé ong và... • Giải bài xích 83 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Lúc(6)...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học


Xem thêm: Cách Viết Chữ Nhật Katakana, Kanji, Cách Viết Chữ Katakana

bài xích trước bài xích sau