Cho(a) là một số nguyên âm. Hỏi( b) là số nguyên âm tốt số nguyên dương ví như biết:

a)(a.b) là một trong những nguyên dương?

b)(a.b) là một số trong những nguyên âm?
Bạn đang xem: Bài 80 trang 91 sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn:

Từ vết của tích với dấu của vượt số sẽ biết suy ra vệt của vượt số vẫn biết

((+).(+) ightarrow (+))

((-).(-) ightarrow (+))

((+).(-) ightarrow (-))

((-).(+) ightarrow (-))

Bài giải:

a) Vì(a.b)là một số nguyên dương nên(a, , b)cùng dấu

Mà(a)là số nguyên âm, nên(b)là số nguyên âm

b) Vì(a.b)là một vài nguyên âm nên(a, , b)khác dấu

Mà(a)là số nguyên âm, nên(b)là số nguyên dương


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài bác 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu - luyện tập trang 92 khác • Giải bài xích 78 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính:(a) ,,... • Giải bài bác 79 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính(27 . (-5)).... • Giải bài bác 80 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Cho(a) là 1 số... • Giải bài xích 81 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập một trong các trò chơi bắn bi... • Giải bài 82 trang 92 - SGK Toán lớp 6 tập 1 So sánh:(a) ,, (-7) .... • Giải bài xích 83 trang 92 - SGK Toán lớp 6 tập 1 quý giá của biểu... • Giải bài bác 84 trang 92 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền lốt "(+)",... • Giải bài 85 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính:(a) ,,... • Giải bài bác 86 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền số vào ô trống... • Giải bài bác 87 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Biết rằng(3^2 =... • Giải bài bác 88 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Cho(x in... • Giải bài bác 89 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Sử dụng máy tính bỏ...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài xích trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 11: Nhân nhị số nguyên thuộc dấu - rèn luyện trang 92
• Giải bài bác 78 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 79 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 80 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 81 trang 91 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 82 trang 92 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 83 trang 92 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 84 trang 92 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 85 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 86 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 87 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 88 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 89 trang 93 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Tải Ảnh Buồn Một Mình, Hình Ảnh Buồn Một Mình, Hình Ảnh Cô Đơn Một Mình

Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số