Bài 78 trang 91 SGK Toán 6 tập 1

Bài 79 trang 91 SGK Toán 6 tập 1

Bài 80 trang 91 SGK Toán 6 tập 1

Bài 81 trang 91 SGK Toán 6 tập 1

Bài 82 trang 92 SGK Toán 6 tập 1

Bài 83 trang 92 SGK Toán 6 tập 1

Bài 84 trang 92 SGK Toán 6 tập 1

Bài 85 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Bài 86 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Bài 87 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Bài 88 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Bài 89 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Đề kiểm 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 2 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 3 - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 4 - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 5 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 6 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Đề kiểm 15 phút - Đề số 7 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải bài xích 78 trang 91 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 79 trang 91 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài 80 trang 91 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài 81 trang 91 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài 82 trang 92 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài bác 83 trang 92 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 84 trang 92 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài 85 trang 93 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài bác 86 trang 93 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài 87 trang 93 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài xích 88 trang 93 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Giải bài 89 trang 93 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 90 Toán 6 Tập 1

Bạn vẫn xem: bài bác 87 trang 93 sgk toán 6 tập 1Lý thuyếtBài tậpMục lục

Tóm tắt bài

Đề bài

Biết rằng 32 = 9. Có còn số nguyên như thế nào khác mà lại bình phương của nó cũng bằng 9 ?

Hướng dẫn giải

Toán học tập là ngành nghiên cứu và phân tích trừu tượng về gần như chủ đề như: lượng (các bé số), cấu trúc, ko gian, cùng sự gắng đổi.Các đơn vị toán học và triết học có nhiều quan điểm khác biệt về định nghĩa và phạm vi của toán học

Lớp 6 - Là năm trước tiên của cung cấp trung học cơ sở. Được sinh sống lại đầy đủ khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu tới trường 1, được quen bạn mới, ngôi ngôi trường mới, một tương lai mới!


*