(dfrac14xy^5left( 2x - 3y ight)21x^2yleft( 2x - 3y ight)^2)

Phương pháp giải:

Muốn rút gọn một phân thức đại số ta có tác dụng như sau:

- so với tử và chủng loại thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung.

Bạn đang xem: Bài 9 trang 26 sbt toán 8 tập 1

- phân chia cả tử với mẫu đến nhân tử tầm thường giống nhau.

Giải đưa ra tiết:

(dfrac14xy^5left( 2x - 3y ight)21x^2yleft( 2x - 3y ight)^2 = dfrac2y^43xleft( 2x - 3y ight))

LG b

(dfrac8xyleft( 3x - 1 ight)^312x^3left( 1 - 3x ight))

Phương pháp giải:

Muốn rút gọn một phân thức đại số ta có tác dụng như sau:

- đối chiếu tử và mẫu mã thành nhân tử (nếu cần) nhằm tìm nhân tử chung.

- phân chia cả tử với mẫu đến nhân tử chung giống nhau.

Giải bỏ ra tiết:

(dfrac8xyleft( 3x - 1 ight)^312x^3left( 1 - 3x ight) = dfrac8xyleft( 3x - 1 ight)^3 - 12x^2left( 3x - 1 ight))

(= dfrac - 8xyleft( 3x - 1 ight)^312x^2left( 3x - 1 ight) = dfrac - 2yleft( 3x - 1 ight)^23x)

LG c

(dfrac20x^2 - 45left( 2x + 3 ight)^2)

Phương pháp giải:

Muốn rút gọn một phân thức đại số ta có tác dụng như sau:

- phân tích tử và chủng loại thành nhân tử (nếu cần) nhằm tìm nhân tử chung.

- phân tách cả tử cùng mẫu cho nhân tử bình thường giống nhau.

Giải chi tiết:

(displaystyle 20x^2 - 45 over left( 2x + 3 ight)^2 = 5left( 4x^2 - 9 ight) over left( 2x + 3 ight)^2 )

(displaystyle = 5left( 2x + 3 ight)left( 2x - 3 ight) over left( 2x + 3 ight)^2 = 5left( 2x - 3 ight) over 2x + 3 )

LG d

(dfrac5x^2 - 10xy2left( 2y - x ight)^3)

Phương pháp giải:

Muốn rút gọn một phân thức đại số ta làm cho như sau:

- đối chiếu tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung.

- phân tách cả tử và mẫu cho nhân tử tầm thường giống nhau.

Giải chi tiết:

(dfrac5x^2 - 10xy2left( 2y - x ight)^3 = dfrac - 5xleft( 2y - x ight)2left( 2y - x ight)^3)

( = dfrac - 5x2left( 2y - x ight)^2)

LG e

(dfrac80x^3 - 125x3left( x - 3 ight) - left( x - 3 ight)left( 8 - 4x ight))

Phương pháp giải:

Muốn rút gọn một phân thức đại số ta làm như sau:

- so với tử và mẫu mã thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung.

- chia cả tử cùng mẫu cho nhân tử bình thường giống nhau.

Giải đưa ra tiết:

(displaystyle 80x^3 - 125x over 3left( x - 3 ight) - left( x - 3 ight)left( 8 - 4x ight) ) 

( = dfrac5xleft( 16x^2 - 25 ight)left( x - 3 ight)left< 3 - left( 8 - 4x ight) ight> )

(= dfrac5xleft< left( 4x ight)^2 - 5^2 ight>left( x - 3 ight)left( 3 - 8 + 4x ight))

(displaystyle = 5xleft( 4x - 5 ight)left( 4x + 5 ight) over left( x - 3 ight)left( 4x - 5 ight) )

(displaystyle = 5xleft( 4x + 5 ight) over x - 3 )

LG f

(dfrac9 - left( x + 5 ight)^2x^2 + 4x + 4)

Phương pháp giải:

Muốn rút gọn một phân thức đại số ta làm như sau:

- đối chiếu tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung.

- phân chia cả tử cùng mẫu đến nhân tử tầm thường giống nhau.

Giải bỏ ra tiết:

( displaystyle9 - left( x + 5 ight)^2 over x^2 + 4x + 4 = dfrac3^2 - left( x + 5 ight)^2x^2 + 2.x.2 + 2^2)

(displaystyle = left( 3 + x + 5 ight)left( 3 - x - 5 ight) over left( x + 2 ight)^2 )

(displaystyle= left( 8 + x ight)left( - 2 - x ight) over left( x + 2 ight)^2 )

(displaystyle = - left( 8 + x ight)left( x + 2 ight) over left( x + 2 ight)^2 = - 8- x over x + 2 )

LG g

(dfrac32x - 8x^2 + 2x^3x^3 + 64)

Phương pháp giải:

Muốn rút gọn một phân thức đại số ta làm cho như sau:

- so sánh tử và mẫu mã thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung.

- phân chia cả tử và mẫu mang lại nhân tử chung giống nhau.

Giải chi tiết:

( displaystyle 32x - 8x^2 + 2x^3 over x^3 + 64 )

( = dfrac32x - 8x^2 + 2x^3x^3 + 4^3)

(displaystyle = 2xleft( 16 - 4x + x^2 ight) over left( x + 4 ight)left( x^2 - 4x + 16 ight) ) 

(displaystyle = 2x over x + 4 )

LG h

(dfrac5x^3 + 5xx^4 - 1)

Phương pháp giải:

Muốn rút gọn một phân thức đại số ta làm cho như sau:

- phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) nhằm tìm nhân tử chung.

- chia cả tử cùng mẫu mang lại nhân tử phổ biến giống nhau.

Giải chi tiết:

( displaystyle 5x^3 + 5x over x^4 - 1 = 5xleft( x^2 + 1 ight) over left( x^2 - 1 ight)left( x^2 + 1 ight) )

(displaystyle = 5x over x^2 - 1 )

LG i

(dfracx^2 + 5x + 6x^2 + 4x + 4)

Phương pháp giải:

Muốn rút gọn một phân thức đại số ta làm như sau:

- so với tử và chủng loại thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung.

Xem thêm: Giải Bài Tập Tính Mật Độ Dân Số ? Cách Tính Mật Độ Dân Số

- phân chia cả tử cùng mẫu cho nhân tử phổ biến giống nhau.

Giải bỏ ra tiết:

( dfracx^2 + 5x + 6x^2 + 4x + 4 )

(= dfracx^2 + 2x + 3x + 6x^2 + 2.x.2 + 2^2 )

(= dfracxleft( x + 2 ight) + 3left( x + 2 ight)left( x + 2 ight)^2 ) 

(= dfracleft( x + 2 ight)left( x + 3 ight)left( x + 2 ight)^2 = dfracx + 3x + 2 )