Đổi ra mét (viết hiệu quả dưới dạng phân số thập phân rồi dưới dạng số thập phân):

(3dm, hspace1cm 85cm, hspace1cm 52mm)
Bạn đang xem: Bài 97 trang 46 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Phân số thập phân là phân số mà mẫu mã là lũy thừa của(10)((10, , 100, , 1000, , ...))

Lưu ý: Số chữ số của phần thập phân đúng bằng số chữ số(0) ở mẫu của phân số thập phân.

Bài giải:

(3dm = dfrac310m = 0,3m)

(85cm = dfrac85100m = 0,85m)

(52mm = dfrac521000m = 0,052m)


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài xích 13: láo số. Số thập phân. Tỷ lệ - luyện tập trang 47 - rèn luyện trang 48 khác • Giải bài xích 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các phân số sau... • Giải bài xích 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những hỗn số sau... • Giải bài xích 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 So sánh các phân... • Giải bài 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét (viết kết... • Giải bài bác 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Dùng phần trăm với ký... • Giải bài xích 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Khi cùng hai hỗn... • Giải bài bác 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính giá trị của biểu... • Giải bài 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tiến hành phép nhân... • Giải bài xích 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 các bạn Hoàng làm phép... • Giải bài 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Khi phân tách một số... • Giải bài xích 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các phân số sau... • Giải bài bác 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các phần trăm sau... • Giải bài bác 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 ngừng các phép tính... • Giải bài 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac13... • Giải bài 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 kết thúc các phép tính... • Giải bài xích 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính bằng hai cách:(a) ,,... • Giải bài xích 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Áp dụng đặc điểm các... • Giải bài bác 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 search số nghịch đảo... • Giải bài xích 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra các phép... • Giải bài 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra những phép... • Giải bài xích 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:((-3,2) ....
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 13: láo lếu số. Số thập phân. Phần trăm - luyện tập trang 47 - rèn luyện trang 48
• Giải bài bác 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Cách Đăng Ký Digital Otp Mbbank Trên Thiết Bị Mới, Ưu Điểm, Cách Đăng Ký Mới Nhất!

Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số