Sử dụng phép tắc tìm số lượng giới hạn của thương (fracfleft( x ight)gleft( x ight))

(mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight)) 

 (mathop lim limits_x o x_0 gleft( x ight))

Dấu của (gleft( x ight))

 (mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) over gleft( x ight))

 (L)

 ( pm infty )

Tùy ý

0

 (L > 0)

 

0

+

 ( + infty )

-

 ( - infty )

 (L

 

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có (undersetx ightarrow 2lim (x - 2)^2= 0) cùng ((x - 2)^2> 0) với (∀x ≠ 2) và (undersetx ightarrow 2lim (3x - 5) = 3.2 - 5 = 1 > 0).

Do đó (undersetx ightarrow 2lim) (dfrac3x -5(x-2)^2 = +∞).
Bạn đang xem: Bài tập 4 trang 132 toán 11

LG b

(undersetx ightarrow 1^-lim) (frac2x -7x-1)

Phương pháp giải:

Sử dụng luật lệ tìm số lượng giới hạn của thương (fracfleft( x ight)gleft( x ight))

(mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight)) 

 (mathop lim limits_x o x_0 gleft( x ight))

Dấu của (gleft( x ight))

 (mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) over gleft( x ight))

 (L)

 ( pm infty )

Tùy ý

0

 (L > 0)

 

0

+

 ( + infty )

-

 ( - infty )

 (L

 

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có (undersetx ightarrow 1^-lim (x - 1)=0) và (x - 1 (undersetx ightarrow 1^+lim) (frac2x -7x-1)

Phương pháp giải:

Sử dụng phép tắc tìm số lượng giới hạn của thương (fracfleft( x ight)gleft( x ight))

(mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight)) 

 (mathop lim limits_x o x_0 gleft( x ight))

Dấu của (gleft( x ight))

 (mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) over gleft( x ight))

 (L)

 ( pm infty )

Tùy ý

0

 (L > 0)

 

0

+

 ( + infty )

-

 ( - infty )

 (L

 

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có (undersetx ightarrow 1^+lim (x - 1) = 0) cùng (x - 1 > 0) cùng với (∀x > 1) và (undersetx ightarrow 1^+lim (2x - 7) = 2.1 - 7 = -5

*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp theo
*


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi
giữ hộ Hủy bỏ
Xem thêm: Đề Thi Giữa Kì Môn Toán 12, Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Toán Lớp 6 Năm 2021

Liên hệ cơ chế