Nằm trong chuỗi bài chia sẻ về các loại câu điều kiện và bài tập vận dụng đang được phân tách sẻ. Câu điều kiện loại 0 là dạng được thực hiện nhiều duy nhất trong giờ đồng hồ Anh giao tiếp và thường gặp trong các bài soát sổ ngữ pháp. Trong bài viết hôm nay, Anh ngữ UEC – add học luyện thi IELTS online tại Đà Nẵng vẫn đi sâu vào chi tiết hơn về định nghĩa, công thức, giải pháp dùng và bài xích tập về câu điều kiện loại 0 nhé!

*
*
*
*
*
Bài tập về câu điều kiện loại 0

Bài 3: phân tách động trường đoản cú đã mang lại trong ngoặc cho cân xứng với cấu tạo câu điều kiện loại 0

If the plants ………… (not get) enough water, they ………… (die). (Nếu cây cỏ không tất cả đủ nước, chúng sẽ chết.)If we ………… (heat) ice, it ………… (turn) khổng lồ water. (Nếu bạn làm lạnh kem, bọn chúng sẽ gửi sang dạng nước.)If you ………… (stand) in the sun, you ………… (get) hot. (Nếu bạn đứng bên dưới trời nắng, các bạn sẽ nóng.)If I ………… (feel) hard to lớn sleep, I ………… (drink) coffee before sleeping. (Nếu tôi cảm thấy khó ngủ, tôi uống cà phê trước lúc ngủ.)If there ………… (be)a phone, please tell that I ………… (be, not) at home.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 0

(Nếu có cuộc gọi đến, làm ơn nói rằng tôi không có ở nhà.)If you ………… (put) a paper on fire, it ………… .(burn) quickly. (Nếu các bạn cho tờ giấy vào vào lửa, nó sẽ cháy cấp tốc chóng.)If you ………… (minus) 100 to 48, you ………… (get) 52. (Nếu các bạn trừ 100 mang đến 48, các bạn sẽ được 52.)

Bài 4: Điền vào chỗ trống.

If I (wake up) ____ late, I (be) ____ late for work.If my husband (cook) ____, he (burn) ____ the food.If Julie (not/wear) ____ a hat, she (get) ____ sunstroke.If children (not/eat) ____ well, they (not/be) ____ healthy.If you (mix) ____ water và electricity, you (get) ____ a shock.If people (eat) ____ too many sweets, they (get) ____ fat.If you (smoke) ____ , you (get) ____ yellow fingers.If children (play) ____ outside, they (not/get) ____ overweight.If you (heat) ____ ice, it (melt) ____.If I (speak) ____ to lớn John, he (get) ____ annoyed.I (feel) ____ good the next day if I (go) ____ to bed early.Lots of people (come) ____ if Jenny (have) ____ a party.She (buy) ____ expensive clothes if she (go) ____ shopping.My daughter (pass) ____ her exams if she (work) ____ hard.David (be) ____ sick if he (drink) ____ milk.The river (freeze) ____ if it (be) ____ very cold.I (like) ____ lớn visit the museums if I (be) ____ in a new city.I (cycle) ____ lớn work if the weather (be) ____ fine.My roommate (clean) ____ really well if she (clean) ____ the house.Everybody (be) ____ grumpy if it (rain) ____ a lot.If you (study) ____ hard, you (be) ____ a good student.If it (rain) ____, you (get) ____ wet.If you (mix) ____ red and yellow, you (get) ____ orange.If he (work) ____ a lot, he (earn) ____ a lot of money.If she (wear) ____ a blue dress, she (look) great.If we (watch) ____ tv, we (enjoy) ____ a lot.If he (play) ____ football, he (get) ____ tired.If I (eat) ____ too much, I (feel) ____ bad.If it doesn’t (rain) ____, plants cannot grow.If I (try) ____ khổng lồ cook, I ruin the food.If you smoke, your skin (age) ____ more quickly.If you heat ice, it (melt) ____.I feel good if you (visit) ____ me regularly.Water evaporates if you (boil) ____ it.Deren (cycle) ____ khổng lồ work if the weather is good.I feel sick if I (eat) ____ too much chocolate.You need to take my sister to the hospital if she (drink) ____ milk as she is allergic to it.If Andy (go) ____ to bed late, he cannot wake up early.If you ____ (expose) phosphorus lớn air, it (burn) ____ .If you ____ (press) this button, the machine (stop) ____ .

Bài 5: Tìm lỗi sai và sửa lại đến đúng – thực hiện câu điều kiện loại 0

Example: I stay in bed if I was ill. ⇒ am

If you not pay on time, you have lớn pay a fine.If you never showered, you are sweaty và smelly. If you park your oto on double yellow lines, your oto would be pulled away. If you weren’t at home, you can collect your parcel at the post-office. If you will delete an email, it stays in your trash for 30 days. Normally, you would be charged late fees, if you return your oto late. Please, read what happens if you cancelled your booking.I don’t have any breakfast if I overslept. Find out what you can bởi vì if you will travel without a ticket.I always take my umbrella if it rained.

Đáp án bài tập về câu điều kiện loại 0

Bài 1:

If a lion roars, it can be heard over five miles away.

If a lion joins a group of other lions, it usually stays with them for three years.

If lions go hunting, they work in teams.

If male lions use cent marking, they establish their territory.

If lions are active, it is usually at night.

Bài 2:

– If lions rub each other’s heads, they show their affection.

– If any strange males try to enter their territory, lions fight them off.

– If lions start fighting, the loser often dies.

– If cubs are born, they are blind for six days.

– If male cubs are two years old, they have to leave their mothers.

Xem thêm: Giải Bài 61 Trang 83 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 61 Trang 83 Sgk Toán 7 Tập 2

Bài 3:

 1. Don’t get/ die

 2. Heat/ turns

 3. Stand/ get

 4. Feel/ drink

 5. Is/ am not

 6. Put/ burns

 7. Minus/ get

Bài 4:

 1. Wake up/ ‘m

 2. Cooks/ burns

 3. Doesn’t wear/ gets

 4. Don’t eat/ aren’t

 5. Mix/ get

 6. Eat/ get

 7. Smoke/ get

 8. Play/ don’t get

 9. Heat/ melts

10. Speak/ gets

11. Feel/ go

12. Come/ has

13. Buys/ goes

14. Passes/ works

15. Is/ drinks

16. Freezes/ ‘s

17. Like/ ‘m

18. Cycle/ ‘s

19. Cleans/ cleans

20. Is/ rains

21. Study/ are

22. Rains/ get

23. Mix/ get

24. Works/ earns

25. Wears/ looks

26. Watch/ enjoy

27. plays/ gets

28. eat/ feel

29. rain

30. try

31. Ages

32. melts

33. visit

34. boil

35. cycles

36. Eat

37. drinks

38. goes

39. Expose

40. Press/ stops

Bài 5:

If you not pay on time, you have khổng lồ pay a fine. do not payIf you never showered, you are sweaty và smelly. showerIf you park your oto on double yellow lines, your car would be pulled away. isIf you weren’t at home, you can collect your parcel at the post-office. aren’tIf you will delete an email, it stays in your trash for 30 days. deleteNormally, you would be charged late fees, if you return your oto late. arePlease, read what happens if you cancelled your booking. cancelI don’t have any breakfast if I overslept. oversleepFind out what you can bởi vì if you will travel without a ticket. travelI always take my umbrella if it rained. rains

Bài viết vẫn khái quát tất cả kiến thức liên quan đến Công thức, phương pháp dùng, bài tập về câu điều kiện loại 0 – trường đoản cú cơ phiên bản đến nâng cao. Hi vọng các bạn vẫn hiểu rộng về câu điều kiện loại 0 và biết phương pháp sử dụng cấu tạo này sao để cho thật nhuần nhuyễn nhé!