Câu điều kiện là giữa những chủ điểm ngữ pháp quan trọng khi học tiếng Anh. Với bài viết ngày hôm nay, Vietop xin nhờ cất hộ đến chúng ta phần kỹ năng và kiến thức tổng quát cũng giống như bài tập câu điều kiện.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 3


*

Câu đk loại 1

Là câu điều kiện dùng để làm nói về việc việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

If clauseMain clause
S + V1 / V s(es)(don’t / doesn’t + V)S + will / can/ may + V(won’t / can’t + V)

E.g.: If you don’t work hard, you won’t pass this entrance examination. (Nếu bạn không thao tác làm việc chăm chỉ, các bạn sẽ không thừa qua kỳ kiểm tra nguồn vào này.)

If it doesn’t rain, I will go to lớn school. (Nếu trời ko mưa, tôi đã đi học.)

Câu đk loại 2

Là câu điều kiện dùng để nói về sự việc không đúng, hoặc không có thật ở hiện tại tại.


KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%


vui mắt nhập tên của người tiêu dùng
Số năng lượng điện thoại của khách hàng không đúng
Địa chỉ email bạn nhập không nên
Đặt hứa hẹn
If clauseMain clause
S + V-ed / V2 (didn’t + V)To be: were / weren’tS + would / could / should (+not) + V

E.g.: If I were rich, I would buy a car. (Nếu tôi nhiều có, tôi sẽ cài đặt một dòng ô tô.)

If I were you, I would tell the truth. (Nếu tôi là bạn, tôi đang nói sự thật.)

Câu đk loại 3

Là câu điều kiện dùng làm nói về việc việc không có thật trong vượt khứ (thường dùng để làm bày tỏ sự nuối tiếc, hối hận)

If clauseMain clause
S + had + P.P / V3(hadn’t + P.P / V3)S + would / could / should + have + P.P / V3(wouldn’t / couldn’t + have + P.P / V3)

E.g.: If I had known the answer, I would have told you. (Nếu tôi biết câu trả lời, tôi đang nói với chúng ta rồi.)

Những giải pháp khác để miêu tả câu điều kiện

Unless = If ….not

E.g.: If you don’t work hard, you can’t earn enough money for living. (Nếu chúng ta không thao tác làm việc chăm chỉ, bạn sẽ không thể kiếm đủ tiền để trang trải.)

= Unless you work hard, you can’t earn enough money for your living. (Trừ khi chúng ta làm câu hỏi chăm chỉ, chúng ta không thể kiếm đầy đủ tiền để trang trải.)

Without: không tồn tại = if … not

E.g.: Without water, life wouldn’t exist. (Thiếu nước, sự sống sẽ không còn tồn tại.)

= If there is no water, life wouldn’t exist. (Nếu không có nước, sự sống sẽ không tồn tại.)

Lưu ý

Bạn có thể diễn tả câu đk mà không bắt buộc dùng if xuất xắc unless bằng cách đảo ngữ.

E.g.: Were I rich, I would help you.

= If I were rich, I would help you. (Nếu tôi giàu có, tôi để giúp bạn.)

Had I known her, I would have made friends with her.

= If I had known her, I would have made friends with her. (Nếu tôi biết cô ấy, tôi đang kết các bạn với cô ấy.)

Ta rất có thể kết hợp đk 2 và điều kiện 3 vào một câu, đây sẽ được gọi là “If trộn” hoặc “Câu đk trộn”

E.g.: If I hadn’t stayed up late last night, I wouldn’t be so tired now. (Nếu tối hôm qua tôi ko thức khuya thì hiện giờ tôi đang không mệt mỏi như vậy.)

You wouldn’t be so hungry if you had had breakfast this morning. (Bạn sẽ không còn đói như vậy nếu như khách hàng ăn sáng sủa sáng nay.)

Đôi khi thì bây giờ đơn được dùng cho cả hai mệnh đề của câu đk để mô tả một thực sự hiển nhiên; nó được call là zero conditional.

E.g.: If we don’t water these flowers, they die. (Nếu ta không tưới hoa, chúng sẽ chết.)

Mệnh đề chủ yếu trong câu đk loại 1 hoàn toàn có thể là một câu đề xuất hoặc lời mời.

E.g.: If you see James at the meeting, please tell him I say hi. (Nếu bạn chạm mặt Peter trên cuộc họp, gửi lời chào anh ấy giùm tôi.)

If you are miễn phí now, have a cup of tea with me. (Nếu bây chừ bạn rảnh, hãy uống một bóc trà với tôi.)

Bài tập câu điều kiện


*

Bài tập

Bài tập 1: Choose the correct answer

1. I would have visited you before if there _____ quite a lot of people in your house.

A. Hadn’t B. Hadn’t been C. Wouldn’t be D. Wasn’t

2. If you had caught the bus, you _____ late for work.

A. Wouldn’t have been B. Would have been C. Wouldn’t be D. Would be

3. If I _____, I would express my feelings.

A. Were asked B. Would ask C. Had been asked D. Asked

4. If _____ as I told her, she would have succeeded.

A. She has done B. She had done C. She does D. She did

5. Will you be angry if I _____ your pocket dictionary?

A. Stole B. Have stolen C. Were to lớn steal D. Steal

6. You made a mistake by telling her a lie. It _____ better if you _____ khổng lồ her.

A. Would have been / hadn’t lied B. Would be / didn’t lie

C. Will be / don’t lie D. Would be / hadn’t lied

7. John would be taking a great risk if he _____ his money in that business.

A. Would invest B. Invested C. Had invested D. Invests

8. She wouldn’t have given them all that money if we _____ her to.

A. Wouldn’t advise B. Won’t advise C. Hadn’t advised D. Didn’t advise

9. If the tree hadn’t been so high, he _____ it up lớn take his kite down.

A. Could have climbed B. Climb C. Is climbing D. Climbed

10. If the wall weren’t so high, he _____ it up khổng lồ take his ball down.

A. Climbed B. Could climb C. Is climbing D. Climb

Bài tập 2: Rewrite these sentences

She doesn’t live in London because she doesn’t know anyone there.___________________________.I don’t have a spare ticket. I can’t take you khổng lồ the concert.___________________________.The schoolchildren sowed some seeds, but they forgot lớn water them so they didn’t grow.___________________________.They don’t understand the problem. They won’t find a solution.___________________________.Carol didn’t answer the phone because she was studying.___________________________.Kathy is exhausted today because she didn’t get any sleep last night.___________________________.He can’t park near his office; that’s why he doesn’t come by car.___________________________.The flats are not clearly numbered, so it is very difficult lớn find anyone.___________________________.I don’t know her e-mail address, so I can’t tell you___________________________.She works in the evening. She has no time to play with her children___________________________.

Bài tập 3: Fill in the blank

Unless you (tell) __________________ the truth, I won’t help you.You’ll get pneumonia if you (not change) _________________ your wet clothes.If I had known that you couldn’t eat octopus, I (not buy) _________________ it.If they (hang) _________________ that picture lower, people would be able to see it.She (be) _________________able to walk faster if she didn’t have such high-heel shoes.I (bring) _________________ you some beer if I had known that you were thirsty.If you had touched that electric cable, you (be) _________________ electrocuted.If the story hadn’t been true, the newspaper (not print) _________________ it.I (not buy) _________________ things on the installment system if I were you.Dan (arrive) _________________ safe if he drove slowly.

Xem thêm: Tác Dụng Nước Chanh, Uống Nước Chanh Thế Nào Đúng Cách? Unilever ViệT Nam

Đáp án

Bài tập 1: 1B; 2A; 3A; 4B; 5D; 6A; 7B; 8C; 9A; 10B

Bài tập 2:

If she knew someone in London, she would live there.If I had a spare ticket, I could take you to the concert.If the children water the seeds, they will grow.If they understand the problem, they will find a solution.If Carol hadn’t been studying, she would have answered the phone.If Kathy had gotten some sleep last night, she wouldn’t be exhausted today.If he could park near his office, he would come by car.If the flats are clearly numbered, it would not be difficult to lớn find any oneIf I knew her thư điện tử address , I would tell you.If she didn’t work in the evening, she would have time khổng lồ play with her children.

Bài tập 3:

1. Tell;

2. Don’t change

3. Wouldn’t have bought

4. Hung;

5. Would be

6. Would have brought

7. Would have been

8. Wouldn’t have printed

9. Wouldn’t buy

10. Would drive

Với phần tổng quát kỹ năng cùng bài xích tập trên, Vietop mong muốn đã hoàn toàn có thể giúp các bạn luyện tập và nắm rõ hơn về những loại câu điều kiện trong giờ Anh. Chúc các bạn học giỏi và hãy thuộc đón đợi những nội dung bài viết tiếp theo tự Vietop nhé!