Câu hỏi đuôi là phần kiến thức không ít và được chuyển vào trong phần bài bác tập những kỳ thi giờ Anh. ở bên cạnh những kỹ năng và kiến thức cơ bản, loài kiến thức nâng cấp câu đk là 1 phần khá khó khăn nhằn với khá nhiều người học tập tiếng Anh tuy vậy cũng là yếu tố giúp bạn đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS. Ngay hiện thời hãy thuộc Luyện thi IELTS Vietop xem lại phần kiến thức này và làm bài tập câu điều kiện nâng cấp nhé.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện nâng cao


*
*
*

Câu điều kiện loại 0 cùng 1:

+ Thêm “Should” vào mệnh đề “if”.

+ Đưa “Should” ra trước “If”, tiếp nối bỏ “If”.

E.g.: Should you meet him, please tell him about it. (Nếu bạn gặp anh ấy, hãy nói mang đến anh ấy biết về điều đó).

Câu điều kiện loại 2:

+ Thêm “Were to” vào mệnh đề “If” nếu như câu chưa tồn tại “Were”.

+ Đưa “Were” ra trước trước mệnh đề “If”, tiếp nối bỏ “If”.

E.g.: Were I khổng lồ know French, I would work in France. (Nếu tôi biết giờ đồng hồ Pháp, tôi sẽ thao tác làm việc ở Pháp).

Câu điều kiện loại 3:

+ Đưa “Had” ra trước mệnh đề “If”, tiếp nối bỏ “If”.

E.g.: Had I studied harder, I would have passed the test. (Nếu tôi học cần cù hơn, tôi đã vượt qua bài bác kiểm tra).


Bài tập Câu điều kiện nâng cao

Bài tập

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng.

1. If my friends hadn’t been so busy, I ……………… out with them now.

A. Will eat

B. Would have eaten

C. Would eat

D. Would be eating

2. If she had caught the bus, she _____ late for work.

A. Wouldn’t have been

B. Would have been

C. Would be

D. Wouldn’t be

3. If I _____, I would show my thinking.

A. Were asked B. Asked C. Had been asked D. Would ask

4. If _____ exactly what her father told her, she wouldn’t be lost now.

A. She has done B. She had done C. She did D. She does

5. Would you be sad if they _____ out together without you?

A. Go B. Had gone C. Would go D. Went

Bài 2:

Chuyển câu đk sau thanh lịch Unless

If I didn’t feel bad today, I would cook for myself.If she hadn’t sold her cars, she would be so rich.

Viết lại câu điều kiện sau dưới dạng đảo động từ

If it weren’t stormy, people would go trekking.If I had had rice for dinner, I wouldn’t feel very hungry now.If you didn’t complain about everything that happened in your life, I would work in a team with you.If I know the answer, I will tell you immediately.

Bài 3: phân chia dạng đúng của hễ từ vào ngoặc.

1. If you __________ (expose) phosphorus lớn air, It __________ (burn).

2. If you __________ (heat) ice, it __________ (turn) into water.

3. If metal __________ (get) hot, it __________ (expand).

4. If you __________ (stand) in the rain, You __________ (get) wet.

5. If anyone __________ (ring) the bell, don’t __________ (open) the door.

6. If my husband __________ (not, sleep) well, he __________ (drink) coffee before going to bed.

7. If you__________ (press) this button, the machine __________ (stop).

8. If you__________ (multiply) 5 khổng lồ 6, you__________ (get) 30.

9. If anyone __________ (call), say that I__________ (be, not) at home.

10. If you__________ (go) to lớn the Post Office, you__________ (mail) this letter for me.

Bài 4: Viết lại câu thực hiện mệnh đề IF.

1. I have to get used khổng lồ Western culture because I will move to Spain.

………………………………………………………………

2. My brother is tired now because he went home late yesterday.

………………………………………………………………

3. She did the homework carefully so she gets a high score today.

………………………………………………………………

4. It rained yesterday so I get sick today.

………………………………………………………………

5. He missed the over of the film so he doesn’t know who the murderer was.

………………………………………………………………

6. We reach Jade’s house now because we didn’t ask for directions earlier.

………………………………………………………………

7. Since she is an only child, his parents have spoiled her.

………………………………………………………………

8. Oliver didn’t learn English in high school, so he doesn’t have many job opportunities.

………………………………………………………………

9. I am not rich. I didn’t buy that oto last month.

………………………………………………………………

Bài 5: Điền vào khu vực trống.

1. If you turn on the light, insects …………………… (get) in our room.

2. Where would you go if you …………………… (be) me?

3. If you …………………… (lend) me some books, I will give them back in 3 weeks.

4. I …………………… (give) her a gift if I had met her.

5. The boy…………………… (not/steal) the bread if he hadn’t been hungry.

6. If she …………………… (come) here I will tell her about the script.

7. Migrants …………………… (starve) if they don’t migrate.

8. If you hadn’t been so crazy you …………………… (not/buy) this expensive hat.

9. If the sun …………………… (shine), will you go to the beach with me?

10. If I …………………… (win) the lottery I would buy my parents a big house.

Đáp án

Bài 1:

DAABD

Bài 2:

Unless I felt bad today, I would cook for myself.Unless she had sold her cars, she would be so rich.Were it not stormy, people would go trekking.Had I had rice for dinner, I wouldn’t feel very hungry now.Were you not to lớn complain about everything that happened in your life, I would work in a team with you.Should I know the answer, I will tell you immediately.

Bài 3:

1. Expose

2. Heat

3. Gets

4. Stand

5. Rings

6. Doesn’t sleep, drinks

7. Press, stops

8. Multiply, get

9. Calls, am not

10. Go, mail

Bài 4:

1. If I move khổng lồ Spain, I will have khổng lồ get used lớn Western culture.

2. If my brother hadn’t gone trang chủ late yesterday, he wouldn’t be tired now.

3. If She hadn’t done the homework carefully, She wouldn’t get a high score today.

4. If It hadn’t rained yesterday, I wouldn’t get sick today.

5. If she hadn’t missed the kết thúc of the film, she would know who the murderer was.

6. If we had asked for directions earlier, we would reach Jade’s house now.

7. If she weren’t an only child, his parents wouldn’t have spoiled her.

8. If Oliver had learned English in high school, he would have many job opportunities.

9. If I were rich, I would have bought that oto last month.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh 9 Bùi Văn Vinh, Bài Tập Tiếng Anh 9

Bài 5:

1. Will get

2. Were

3. Lend

4. Would have given

5. Would not have stolen / wouldn’t have stolen

6. Comes

7. Will starve

8. Would not have bought -hoặc- wouldn’t have bought

9. Shines

10. Won

Mong rằng những thắc mắc và bài tập Câu đk nâng cao trên đây khiến cho bạn thêm vào phần ngữ pháp câu điều kiện đã có của mình. Vietop chúc bạn kiên trì trên nhỏ đường đoạt được tiếng Anh của mình.