Reported speech là dạng câu loại gián tiếp được gửi sang từ câu trực tiếp, để truyền đạt lại ý của một fan nào đó. Dạng câu trực tiếp gián tiếp thường xuất hiện chi chít trong các bài tập giờ Anh. Bên cạnh việc kể lại các kiến thức lý thuyết, chúng tôi còn mang đến cho mình các dạng bài tập câu trực tiếp loại gián tiếp và đương nhiên lời giải cụ thể bên bên dưới cùng.

Bạn đang xem: Bài tập câu gián tiếp lớp 8 có đáp án

*

CẤU TRÚC CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Câu trực tiếp: S1 + say (to)/tell + O, “S + V …”

Câu gián tiếp: S1 + say (to)/tell + O that S + Vlùi thì…

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
Present simple

(Hiện tại đơn)

Past simple

(Hiện tại đơn)

Present continuous

(Hiện trên tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Present perfect

(Hiện tại trả thành)

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

Past simple

(Quá khứ đơn)

Past perfect

(Quá khứ hoàn thành)

Present perfect continuous

(Hiện tại dứt tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ dứt tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ hoàn thành tiếp diễn)

willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Bài tập 1: Hãy chuyển các câu sau từ câu trực tiếp thanh lịch câu con gián tiếp

1.”I am reading a novel”, nam giới said.

➔ phái nam said____________________________.

2. “I always drinkmilk everyday”, Lan said.

➔ Lan said_____________________________.

3. This boy told me, “My father works in a office”.

➔ This boy told me_______________________.

4. My friends said, “We’ll go khổng lồ the theater tomorrow”.

➔ My friend said_________________________.

5. Jun said, “They have drunk three cups of tea today”.

➔ Jun said______________________________.

6. “HHHe will arrive before his brother”, Peter told her.

➔ Peter told her______________________________.

7. My teacher told us, “Don’t forget to bởi this homework”.

➔ My teacher told us______________________________.

Bài tập 2: Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa ko đổi

1.Where is your younger brother?”, Minh asked me.

➔ Minh asked me______________________________.

2. “Say goodbye to my grandparents”, they said.

➔ They asked me______________________________.

3. “ Did Mr Bean send the letter to you?”, Mai asked him.

➔ Mai asked him______________________________.

4. “Where is the best place to eat pizza?”, Oanh asked.

➔ Oanh asked______________________________.

5. “What do you want for dinner tonight, Ly?”, he asked.

➔ He asked______________________________.

6. Jun asked me, “Did you go to work yesterday?”

➔ Jun asked me______________________________.

7. My sister asked him, “How long have you learnt English?”

➔ My sister asked him__________________________.

8. She wanted to know, “Are you a teacher?”

➔ She wanted khổng lồ know___________________________.

9. My grandfather asked her, “Does you enjoy your job?”

➔ My grandfather asked her__________________________.

10 .He asked, “When did you buy it?”

➔ He asked me__________________________.

Bài tập 3: nên lựa chọn đáp án đúng nhất bên dưới.

1.My father said that Kin _________ married the day before.

A. Was getting

B. Had got

C. Get

D. Got

2. Cuong said that he _______ lớn go to japan the next week.

A. Wanted

B. Will want

C. Would want

D. Had wanted

3. The doctor told me ________ in bed for a few days.

A. Khổng lồ stay

B. Stay

C. Staying

D. Stays

4. “When did you go to lớn the cinema?”

Hung asked her when _________________________.

A.she go to the cinema

B. She had gone khổng lồ the cinema

C. She went to the cinema

D. She will go to the cinema

5. My mother: “I won’t buy a new car”.

Na: My mother said that she ________________.

A.won’t buy a new car

B. Wouldn’t buy a new car

C. Buy a new car

D. Will buy a new car

6. “Don’t use too much cold water”, his mother said.

➔ His mother told him ________________________.

A.to use too much cold water

B. Not lớn use too much cold water

C. Use too much cold water

D. Using too much cold water

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Nam said that he was reading a novel.Lan said that she always drink milk everyday.This boy told me that his father works in a office.My friend said that they would go lớn the theater the next day.Jun said that thế had drunk three cups of tea that night.Peter told her that he would arrive before his brother.My teacher told us not to forget to vì that homework.

Bài tập 2:

Minh asked me where my younger brother was.They asked me if said goodbye lớn their grandparents.Mai asked him if Mr Bean had sent the letter lớn him.Oanh asked me where the best place khổng lồ eat pizza was.5. He asked Ly what she wanted for dinner that night.Jun asked me if I had gone khổng lồ work the day before.My sister asked him how long he had learnt English.She wanted to lớn know if I was a teacher.My grandfather asked her if she enjoyed her job.He asked me when I had bought it.

Xem thêm: Viết Công Thức Tính Hiệu Suất Của Động Cơ Một Ô Tô Biết Rằng Khi Ô Tô Chuyển Độn

Bài tập 3:

Chọn B (dấu hiệu: the day before đưa từ yesterday bắt buộc lùi thì sống câu loại gián tiếp)Chọn C (dấu hiệu: the next day yêu cầu lùi thì làm việc câu gián tiếp)Chọn A (told sb to V)Chọn B (lùi thì làm việc câu gián tiếp)Chọn B (lùi thì ngơi nghỉ câu loại gián tiếp)Chọn B (told sb not to lớn V)

Thực hành về bài xích tập câu trực tiếp gián tiếp để giúp các em có tác dụng quen với dạng bài tập này với làm khám nghiệm có tác dụng cao hơn. Chúc các em học tốt.