Câu hỏi 1 : tinh thần cơ bản, thông số kỹ thuật e phần bên ngoài cùng của nguyên tử thành phần X là 3s2. Số hiệu nguyên tử của X là:

A 11B 12C 13D 14

Câu hỏi 2 : Kali (K) có Z = 19. Cấu hình electron của ion K+ là:

A 1s22s22p6. B 1s22s22p63s1. C 1s22s22p63s23p6. D 1s22s22p63s23p64s1.

Bạn đang xem: Bài tập cấu hình electron nguyên tử


Phương pháp giải:

1. Viết thông số kỹ thuật e của K

2. Từ thông số kỹ thuật e của K ta bớt 1e lớp / phân lớp bên ngoài cùng thu được cấu hình của K+


Lời giải chi tiết:

Cấu hình e của K (Z = 19) là: 1s22s22p63s23p6

=> thông số kỹ thuật e của K+: 1s22s22p63s23p64s1

Đáp án C


Câu hỏi 3 : Nitơ (N) tất cả Z = 7. Cấu hình electron của ion N3- là:

A 1s22s22p3. B 1s22s22p6. C 1s22s22p63s23p3. D 1s22s22p63s23p6.
Phương pháp giải:

1. Viết thông số kỹ thuật e của

2. Từ cấu hình e của N ta thêm 3e thu được cấu hình e của N3-


Câu hỏi 4 : thông số kỹ thuật electron của Cu (Z = 29) là:

A 1s22s22p63s23p6d94s2. B 1s22s22p63s23p63d104s1.C 1s22s22p63s23p64s23d9. D 1s22s22p63s23p64s13d10.
Phương pháp giải:

Cách viết cấu hình electron:

1. Xác minh số electron của nguyên tử.

2. Các electron được phân bổ lần lượt vào những phân lớp theo hướng tăng của năng lượng trong nguyên tử (1s 2s 2p 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s …) với tuân theo phép tắc sau: phân lớp s chứa tối đa 2e; phân lớp phường chứa về tối đa 6e; phân lớp d chứa tối đa 10e; phân lớp f chứa buổi tối đa 14e.

3. Viết thông số kỹ thuật electron màn biểu diễn sự phân bổ electron trên các phân lớp thuộc các lớp không giống nhau (1s 2s 2p 3s 3p 3 chiều 4s 4p…).

Chú ý: Ở Cu (Z = 29) và Cr (Z = 24) có hiện tượng lạ nhảy e nhằm đạt tâm lý bão hòa hoặc nửa bão hòa.


Lời giải đưa ra tiết:

Cấu hình e theo phân nấc năng lượng:

1s22s22p63s23p64s23d9

Hiện tượng nhảy 1e từ bỏ phân lớp 4s sang 3d để phân lớp 3 chiều đạt tâm lý bão hòa => 1s22s22p63s23p64s13d10

Vậy cấu hình e của Cu là: 1s22s22p63s23p63d104s1

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 5 : thông số kỹ thuật electron của ion Fe3+ (Z = 26) là:

A 1s22s22p63s23p63d64s2. B 1s22s22p63s23p63d5.C 1s22s22p63s23p63d34s2. D 1s23s22p63s23p63d6.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

1. Viết cấu hình e của Fe

2. Từ cấu hình e của sắt ta giảm 3e từ kế bên vào trong thu được cấu hình e của Fe3+


Lời giải bỏ ra tiết:

Fe có thông số kỹ thuật e: 1s22s22p63s23p63d64s2

=> thông số kỹ thuật e của Fe3+: 1s22s22p63s23p63d5

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 6 : Số nguyên tố có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng là 4s1 là:

A 1B 2C 3 chiều 4

Đáp án: C
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Các yếu tố này yêu cầu thuộc chu kỳ luân hồi 4.

- nếu như thuộc đội A thì nguyên tố này còn có lớp e ngoại trừ cùng 4s1

1s22s22p63s23p64s1 Z =19 chu kỳ luân hồi 4nhóm IA

- giả dụ thuộc đội B: (n−1)dansb, 3da4s1 trường thích hợp này xẩy ra khi a = 5 hoặc a = 10.

Cấu hình đầy đủ

1s22s22p63s23p63d54s1 Z=24 chu kì 4 đội VIB

1s22s22p63s23p63d104s1 Z=29 chu kì 4 team IB

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 7 : Có những cặp nguyên tử với thông số kỹ thuật electron hóa trị bên dưới đây:

(X) X1: 4s1 và X2: 4s24p5

(Y) Y1: 3d24s2 với Y2: 3d14s2

(Z) Z1: 2s22p2 cùng Z2: 3s23p4

(T) T1: 4s2 và T2: 2s22p5

Kết luận nào sau đây không đúng ?

A link giữa X1 và X2 là liên kết ion.B link giữa Y1 và Y2 là liên kết kim loại.C liên kết giữa Z1 và Z2 là liên kết cộng hóa trị.D liên kết giữa T1 và T2 là links cộng hóa trị.

Đáp án: D
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

(X) X1 thuộc đội IA là sắt kẽm kim loại điển hình, X2 thuộc team VIIA là phi kim điển hình nổi bật => liên kết ion

=> A đúng (Y) Y1 với Y2 là 2 sắt kẽm kim loại thuộc nhóm kim loại chuyển tiếp, nên links giữa bọn chúng là liên kết kim loại

=> B đúng (Z) Z1 thuộc team IVA, Z2 thuộc đội VIA => link cộng hóa trị

=> C đúng (T) T1 thuộc team IIA là kim loại điển hình, T2 thuộc nhóm VIIA là phi kim điển hình nổi bật => link ion => D sai

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 8 : thông số kỹ thuật electron của nguyên tố Cl (Z = 17) là

A 1s22s22p63s33p4.B 1s22s22p63s23p5.C 1s22s22p63s53p2.D 1s22s22p63s43p3.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

- Quy ước cách viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử:

+ Số trang bị tự lớp electron bằng những chữ số: 1, 2, 3

+ Phân lớp được kí hiệu bằng chữ cái thường: s, p, d, f

+ Số electron trong phân lớp được ghi bằng chỉ số ở bên trên bên buộc phải kí hiệu của phân lớp: s2, p6, d10…

- cách viết cấu hình electron nguyên tử:

+ xác định số electron của nguyên tử.

+ những electron được phân bổ theo vật dụng tự tăng dần các mức năng lượng AO, tuân theo các nguyên lí Pau-li, nguyên lí vững bền và luật lệ Hun.

+ Viết thông số kỹ thuật electron theo thứ tự những phân lớp bên trong 1 lớp cùng theo vật dụng tự của những lớp electron.

+ lưu ý: những electron được phân bố vào những AO theo phân mức năng lượng tăng dần dần và gồm sự chèn nấc năng lượng. Tuy nhiên, lúc viết thông số kỹ thuật electron, những phân mức tích điện cần được bố trí lại theo từng lớp.


Lời giải chi tiết:

Cấu hình electron của thành phần Cl (Z = 17) là 1s22s22p63s23p5.

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 9 : thông số kỹ thuật electron của nguyên tố fe (Z = 26) là

A 1s22s22p63s23p63d64s2.B 1s22s22p63s23p63d8.C 1s22s22p63s23p64s24p6.D 1s22s22p63s23p63d54s24p1.

Đáp án: A
Phương pháp giải:

- Quy ước giải pháp viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử:

+ Số đồ vật tự lớp electron bằng các chữ số: 1, 2, 3

+ Phân lớp được kí hiệu bằng chữ cái thường: s, p, d, f

+ Số electron trong phân lớp được ghi bởi chỉ số ở phía bên trên bên bắt buộc kí hiệu của phân lớp: s2, p6, d10…

- cách viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử:

+ khẳng định số electron của nguyên tử.

+ các electron được phân bố theo thứ tự tăng dần những mức năng lượng AO, tuân theo các nguyên lí Pau-li, nguyên lí vững chắc và luật lệ Hun.

+ Viết cấu hình electron theo thứ tự các phân phần bên trong 1 lớp và theo đồ vật tự của những lớp electron.

+ lưu lại ý: các electron được phân bố vào những AO theo phân mức năng lượng tăng dần dần và có sự chèn mức năng lượng. Tuy nhiên, khi viết cấu hình electron, những phân mức tích điện cần được sắp xếp lại theo từng lớp.


Lời giải bỏ ra tiết:

Cấu hình electron của nguyên tố sắt (Z = 26) là 1s22s22p63s23p63d64s2.

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 10 : thông số kỹ thuật electron của ion Mg2+ (Z = 12) là

A 1s22s22p63s2.B 1s22s22p6.C  1s22s22p8.D 1s22s22p63s23p2.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

1. Viết thông số kỹ thuật e nguyên tử của Mg

2. Loại bỏ đi 2e phần ngoài cùng thu được thông số kỹ thuật e của ion Mg2+


Lời giải bỏ ra tiết:

Cấu hình e của Mg: 1s22s22p63s2

→ Mg2+có thông số kỹ thuật e: 1s22s22p6

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 11 : Số electron phần bên ngoài cùng của các nguyên tố có Z = 19, Z = 16 cùng Z = 18 thứu tự là:

A 1, 4, 6.B 1, 6, 8.C 2, 6, 8.D 2, 4, 6.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

Viết cấu hình e nguyên tử của mỗi nguyên tử từ bỏ đó xác minh được số e lớp ngoài cùng.


Lời giải chi tiết:

Z = 19: 1s22s22p63s23p64s1 → 1e lớp bên ngoài cùng

Z = 16: 1s22s22p63s23p4 → 6e phần bên ngoài cùng

Z = 18: 1s22s22p63s23p6 → 8e phần bên ngoài cùng

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 12 : nguyên tố T có cấu hình electron phần ngoài cùng là 3p5. Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân của T là

A 15.B 17.C 7.D 9.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

Viết cấu hình e nguyên tử của nguyên tố theo như đúng quy tắc trường đoản cú đó xác định được số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân.


Lời giải đưa ra tiết:

Cấu hình của T là: 1s22s22p63s23p5

=> Số đơn vị điện tích hạt nhân là 17.

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 13 : tất cả bao nhiêu nguyên tố có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng là 4s1?

A 1.B 2.C 3.D 11.

Đáp án: C
Phương pháp giải:

Viết cấu hình e nguyên tử của mỗi nguyên tử tự đó khẳng định được thông số kỹ thuật e phần ngoài cùng.


Lời giải chi tiết:

Các nhân tố có cấu hình electron phần bên ngoài cùng 4s1 là:

3s23p64s1; 3s23p63d54s1; 3s23p63d104s1

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 14 : thành phần X có cấu hình electron lớp bên ngoài cùng là 3p4. Số đơn vị điện tích phân tử nhân của X là:

A 8.B 16.C 6.D 14.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

- Viết cấu hình e đầy đủ của X dựa vào cấu hình e phần bên ngoài cùng

- xác minh số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân: Z = số e


Lời giải bỏ ra tiết:

X có cấu hình e phần bên ngoài cùng là 3p4

⟹ thông số kỹ thuật e tương đối đầy đủ của X: 1s22s22p63s23p4

⟹ Số đơn vị điện tích hạt nhân: Z = 16

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 15 : cho các nhận định sau về thông số kỹ thuật electron:

(1) các electron được điền tự phân lớp gồm mức năng lượng cao cho tới phân lớp có mức năng lượng thấp.

(2) những electron buổi tối đa vào phân lớp s và phường lần lượt là một trong và 3.

(3) những electron được thu xếp vào những obitan sao cho số electron đơn côi là to nhất.

(4) các electron trong cùng một obitan cùng quay theo một trục với một chiều xác định.

Số nhận định đúng mực là

A 1.B 2.C 3.D 4.

Đáp án: A
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

(1) Sai. đề xuất điền từ bỏ phân lớp bao gồm mức năng lượng thấp cho cao.

(2) Sai. Số e về tối đa vào phân lớp s và p. Lần lượt là 2 với 6.

(3) Đúng.

(4) Sai. Các e trong cùng một obitan rất có thể quay theo chiều ngược nhau.

Vậy có 1 nhận định đúng.

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 16 : Cation M2+ có thông số kỹ thuật e phân phần bên ngoài cùng là 2p6, thông số kỹ thuật e của nguyên tử M là

A 1s22s22p6.B 1s22s22p63s1.C 1s22s22p63s2.D 1s22s22p4.

Đáp án: C
Phương pháp giải:

Từ cấu hình của ion M2+ ta thêm 2e vào lớp ngoài cùng thu được cấu hình e nguyên tử.


Lời giải chi tiết:

Cấu hình e của nguyên tử M là 1s22s22p63s2.

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 17 : Ion A2+ có thông số kỹ thuật e với phân lớp cuối cùng là 3d9. Thông số kỹ thuật e của nguyên tử A là

A 3d94s2.B 3d104s1.C 3d94p2.D 4s23d9.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

Từ cấu hình e của ion A2+ suy ra thông số kỹ thuật e của A.


Lời giải đưa ra tiết:

Cấu hình e của ion A2+: 3d9

→ cấu hình e của A: 3d104s1

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 18 : Ở trạng thái cơ bản, tổng cộng e trong những phân lớp s của một nguyên tử tất cả số hiệu 13 là

A 2.B 4.C 6.D 7.

Đáp án: C
Phương pháp giải:

- Viết thông số kỹ thuật e nguyên tử

- Tính tổng các e nằm trong phân lớp s


Lời giải chi tiết:

Z = 13: 1s22s22p63s23p1

→ gồm 6 e thuộc phân lớp s

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 19 : Một cation Rn+ có thông số kỹ thuật electron sinh hoạt phân phần bên ngoài cùng là 2p6. Cấu hình electron nghỉ ngơi phân lớp bên ngoài cùng của nguyên tử R có thể là

A 3s2.B 3p1.C 3s1.D A, B, C hầu hết đúng.

Đáp án: D
Phương pháp giải:

Ion Rn+ thì n = 1, 2, 3.

Từ đó xét những trường hợp rất có thể xảy ra.


Lời giải chi tiết:

Có những trường hòa hợp sau:

TH1: R+: 1s22s22p6 → R: 1s22s22p63s1

→ phân lớp bên ngoài cùng là 3s1

TH2: R2+: 1s22s22p6 → R: 1s22s22p63s2

→ phân phần bên ngoài cùng là 3s2

TH3: R3+: 1s22s22p6 → R: 1s22s22p63s23p1

→ phân phần bên ngoài cùng là 3p1

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 20 : Nguyên tử nhân tố M có phân bố electron ở phân lớp bao gồm năng lượng tối đa là 3d6. Toàn bô electron của nguyên tử M là

A 24.B 25.C 26.D 27.

Đáp án: C
Phương pháp giải:

- Viết sự phân bổ e theo phân nấc năng lượng

- Viết cấu hình e 

- xác định tổng số e trong nguyên tử


Lời giải bỏ ra tiết:

Do phân lớp gồm mức năng lượng cao nhất là 3d6 

→ Sự phân bố e theo phân nấc năng lượng: 1s22s22p63s23p64s23d6

→ thông số kỹ thuật e của M là: 1s22s22p63s23p63d64s2 

Vậy tổng thể e của nguyên tử M là 26.

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 21 : Nguyên tử của yếu tố A có phân phần bên ngoài cùng là 3p. Tổng electron ở những phân lớp p là 9. Yếu tố A là:

A S(Z=16) B Si(Z=12) C P(Z=15) D  Cl(Z=17)

Đáp án: C
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án C

Cấu hình e : 1s22s22p63s23p3


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 22 : thông số kỹ thuật của phân lớp electron gồm mức năng lượng tối đa của nguyên tử 20X là:

A 3d2 B  3p6 C 3p4 D 4s2 .

Đáp án: D
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án D

Cấu hình e : 1s22s22p63s23p64s2


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 23 : yếu tắc S (Z=16) dấn thêm 2e thì thông số kỹ thuật e tương xứng của nó là bao nhiêu:

A (1s^22s^22p^63s^1)B (1s^22s^22p^6)C (1s^22s^22p^63s^3)D (1s^22s^22p^63s^23p^6)

Đáp án: D
Phương pháp giải:

Nguyên tử dìm thêm electron đang nhận thêm vào lớp ngoài cùng


Lời giải chi tiết:

Cấu hình e cơ bản của nhân tố S (Z=16):(1s^22s^22p^63s^23p^4)

Khi nhấn thêm 2e, thông số kỹ thuật e của là:(1s^22s^22p^63s^23p^6)

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 24 : Nguyên tử của nhân tố A có thông số kỹ thuật electron ở phân lớp bên ngoài cùng là 3d6. Số hiệu nguyên tử của A là:

A 26 B 6 C 20 D 24 

Đáp án: A
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án A

Electron sau cùng được xắp vào phân lớp 3d => 4s buộc phải được xắp đầy bắt đầu đến 3d

=> 1s22s22p63s23p63d64s2 => bao gồm 26 e => số hiệu 26 


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 25 : Ion X2- cùng M3+ hồ hết có cấu hình electron là 1s22s22p6 . X, M là đông đảo nguyên tử nào tiếp sau đây ?

A F, Ca B O, Al C  S, Al D O, Mg

Đáp án: B
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án B

X2- : 1s22s22p6 => X : 1s22s22p4 ( X nhận thêm 2 electron để sản xuất thành X2- ) : X là O

M3+ : 1s22s22p6 => M : 1s22s22p63s23p1 ( M bị thiếu tính 3 electron chế tạo thành M3+ ) M là Al 


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 26 : thông số kỹ thuật của Ar là 1s22s22p63s23p6. Vậy thông số kỹ thuật electron tựa như của Ar là:

A  F- B Mg2+ C  Ca2+ D Na+

Đáp án: C
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án C

Ca (Z = 20): 1s22s22p63s23p64s2 => Ca2+: 1s22s22p63s23p6


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 27 : Câu trúc electron như thế nào sau đây là của phi kim:

(1) 1s22s22p63s23p4 (4) 3d54s1

(2) 1s22s22p63s23p6 (5) 3s23p3

(3) 1s22s22p63s23p63d104s24p3 (6) 3s23p64s2

A (1), (2), (3) B (1), (3), (5) C  (2), (3), (4) D (2), (4), (6)

Đáp án: B
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án B

Số electron phần bên ngoài cùng là : 5 ,6 ,7 là của phi kim

(1) 1s22s22p63s23p4 : e không tính cùng là : 3s23p4 : 6 e quanh đó cùng

(3) 1s22s22p63s23p63d104s24p3 : : e xung quanh cùng là : 4s24p3 có 5 e không tính cùng

(5) 3s23p3 : e không tính cùng là : 3s23p3 tất cả 5 e ko kể cùng


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 28 : Cho thông số kỹ thuật electron: 1s22s22p6. Hàng nào dưới đây gồm các nguyên tử cùng ion có thông số kỹ thuật electron như trên?

A K+, Cl-, Ar. B Na+, F-, Ne. C Li+, Br-, Ne. D Na+, Cl-, Ar.

Đáp án: B
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 29 : Cho cấu hình electron nguyên tử của một trong những nguyên tố:

(a) 1s22s22p63s23p63d34s2

(b) 1s2

(c) 1s22s2

(d) 1s22s22p1

(e) 1s22s22p63s2

(f) 1s12s22p63s23p2

Có mấy cấu hình electron nguyên tử là của yếu tắc kim loại?

A 1B 4C 2d 3

Đáp án: D
Phương pháp giải:

Kim các loại là số đông nguyên tử bao gồm 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng (trừ H, He, B)


Lời giải bỏ ra tiết:

Kim một số loại là hầu hết nguyên tử có 1, 2, 3 electron lớp bên ngoài cùng (trừ H, He, B).

Xem thêm: Soạn Văn 9 Bài Ôn Tập Về Thơ (Trang 89), Soạn Bài: Ôn Tập Về Thơ (Siêu Ngắn)

Các sắt kẽm kim loại là: (a) (c) (e)

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 30 : fe là nguyên tố quan trọng cấu trúc nên Hemoglobin, một dạng protein là yếu tố chính tạo cho hồng cầu. Chính sắt bao gồm trong hemoglobin làm nên màu đỏ của máu, một thành phần đặc trưng của cơ thể.Cấu hình electron của 26Fe là

A 1s22s22p63s23p64s23d6B 1s22s22p63s23p63d84s2C 1s22s22p63s23p63d10D 1s22s22p63s23p63d64s2

Đáp án: D
Phương pháp giải:

Dựa vào giải pháp viết thông số kỹ thuật e nguyên tử:

1 - Phân bố những e vào các phân lớp theo mức tích điện từ thấp đến cao

2 - sắp xếp lại các phân nút theo sản phẩm tự từ vào ra ngoài


Lời giải đưa ra tiết:

1 - Phân mức năng lượng: 1s22s22p63s23p64s23d6

2 - cấu hình e: 1s22s22p63s23p63d64s2

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Bài liên quan
*
Chương 1 : Nguyên tử
Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chương 3 : liên kết hóa học
Chương 4 : bội phản ứng OXH - Khử
Chương 5 : team Halogen
Chương 6 : Oxi - lưu lại huỳnh
Chương 7 : tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gởi các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.