- Hãy cho biết mạng chứa host đó có chia mạng con hay không? Nếu có thì cho biết có bao nhiêu mạng con tương tự như vậy ? Và có bao nhiêu host trong mỗi mạng con ?

- Tìm địa chỉ mạng, địa chỉ broadcast.

Bạn đang xem: Bài tập chia mạng con

Giải :

172 -> phân lớp B (net_id = 2 byte, S ubnet Mask = /16)

Subnet Mask = 255.255.240.0 = /20

Số bit host_id = 32 - 20 = 12

Số bit làm subnet_id : 20 – 16 = 4 bit

+ Số mạng con tương tự : 24 = 16

+ Số host trong mỗi mạng con : 212-2 = 4094

Tìm địa chỉ mạng (bit host tắt về 0)

172.29.00100000.0

* Các bit được tô đậm là bit host

Ta dễ dàng tính dc địa chỉ mạng là 172.29.32.0

Dạng 2: Các bài toán chia subnet

Vd1: 192.48.96.0/24

Hãy phân hoạch thành 6 mạng con

Giải:

192-> phân lớp C (net_id = 3 byte, host_id = 1 byte; Subnet Mask = /24)

Để có 6 mạng con ta cần mượn n bit host sao cho

2n >= 6 (Theo công thức tính số mạng con)

-> n>=3

Khi mượn 3b it

+ /27 -> còn lại 5 bit host

+ Bước nhảy : 25 = 32

Vậy ta có các đường mạng

Mạng 1

+ IP đường mạng : 192.48.96.0/27

+ IP broadcast : 192.48.96.31/27

Mạng 2

+ IP đường mạng : 192.48.96.32/27

+ IP broadcast : 192.48.96.63/27

…..

Vd2: Công ty có đường mạng 172.29.0.0/16

Chia thành

- 3 subnet có 100 địa chỉ

- 4 subnet có 255 địa chỉ

- 3 subnet có 500 địa chỉ

Hãy thực hiện chia mạng trên theo yêu cầu

Giải:

172 -> phân lớp B (net_id = 2 byte, host_id = 2 byte; Subnet Mask = /16)

Đề bài yêu cầu chia thành 10 mạng con

-> 2n>=10

-> N >= 4

Mặt khác nếu gọi k là số bit host còn lại sau khi mượn ta cần có

2k - 2>=100

2k - 2>=255

2k - 2>=500

-> K>= 9

Tổng hợp điều kiện ta chọn được số bit host cần mượn là 4

Khi mượn 4 bit

+ /20 -> còn lại 12 bit host

+ Bước nhảy: 212 = 4096

Vậy ta có các đường mạng

Mạng 1

+ IP đường mạng : 172.29.0.0/20

+ IP broadcast : 172.29.15.255/20

Mạng 2

+ IP đường mạng : 172.29.16.0/20

+ IP broadcast : 172.29.31.255/20

….

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 34 : Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ

II. Routing

· Vd về Static Route