- Hãy cho biết thêm mạng chứa host đó tất cả chia mạng bé hay không? Nếu tất cả thì cho thấy thêm có bao nhiêu mạng con giống như như vậy ? Và tất cả bao nhiêu host trong mỗi mạng con ?

- Tìm showroom mạng, showroom broadcast.

Bạn đang xem: Bài tập chia mạng con

Giải :

172 -> phân lớp B (net_id = 2 byte, S ubnet Mask = /16)

Subnet Mask = 255.255.240.0 = /20

Số bit host_id = 32 - trăng tròn = 12

Số bit có tác dụng subnet_id : 20 – 16 = 4 bit

+ Số mạng con tương tự như : 24 = 16

+ Số host trong mỗi mạng bé : 212-2 = 4094

Tìm add mạng (bit host tắt về 0)

172.29.00100000.0

* những bit được tô đậm là bit host

Ta thuận lợi tính dc địa chỉ cửa hàng mạng là 172.29.32.0

Dạng 2: những bài toán phân tách subnet

Vd1: 192.48.96.0/24

Hãy phân hoạch thành 6 mạng con

Giải:

192-> phân lớp C (net_id = 3 byte, host_id = 1 byte; Subnet Mask = /24)

Để tất cả 6 mạng bé ta đề nghị mượn n bit host sao cho

2n >= 6 (Theo cách làm tính số mạng con)

-> n>=3

Khi mượn 3b it

+ /27 -> còn sót lại 5 bit host

+ cách nhảy : 25 = 32

Vậy ta có các đường mạng

Mạng 1

+ IP con đường mạng : 192.48.96.0/27

+ IP broadcast : 192.48.96.31/27

Mạng 2

+ IP đường mạng : 192.48.96.32/27

+ IP broadcast : 192.48.96.63/27

…..

Vd2: công ty có con đường mạng 172.29.0.0/16

Chia thành

- 3 subnet tất cả 100 địa chỉ

- 4 subnet gồm 255 địa chỉ

- 3 subnet có 500 địa chỉ

Hãy thực hiện chia mạng trên theo yêu cầu

Giải:

172 -> phân lớp B (net_id = 2 byte, host_id = 2 byte; Subnet Mask = /16)

Đề bài xích yêu cầu tạo thành 10 mạng con

-> 2n>=10

-> N >= 4

Mặt không giống nếu call k là số bit host còn lại sau thời điểm mượn ta cần có

2k - 2>=100

2k - 2>=255

2k - 2>=500

-> K>= 9

Tổng hợp đk ta chọn lựa được số bit host nên mượn là 4

Khi mượn 4 bit

+ /20 -> còn lại 12 bit host

+ bước nhảy: 212 = 4096

Vậy ta có các đường mạng

Mạng 1

+ IP đường mạng : 172.29.0.0/20

+ IP broadcast : 172.29.15.255/20

Mạng 2

+ IP mặt đường mạng : 172.29.16.0/20

+ IP broadcast : 172.29.31.255/20

….

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 34 : Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ

II. Routing

· Vd về Static Route


-->