Thì quá khứ 1-1 (Past simple tense) là 1 trong những trong các thì trước tiên các bạn phải tiếp cận khi bắt đầu học Tiếng Anh. Đây là một trong thì khá đơn giản và dễ dàng nhưng ko phải dễ dàng nếu bạn muốn áp dụng một cách thành thạo. Vào bài viết hôm nay, Anh ngữ UEC – địa chỉ học Tiếng anh uy tín tại Đà Nẵng chia sẻ đến các bạn trọn bộ bài tập thì quá khứ đối chọi (Past simple tense) từ cơ bản đến nâng cao, các bạn vận dụng thử nhé! 

*
*
*
Cách áp dụng thì vượt khứ đối chọi (Past simple tense)

– mô tả một hành động lặp đi lặp lại trong thừa khứ. 

When I was a child, I always enjoyed going khổng lồ the zoo. (Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn luôn thích thú lúc đi thăm vườn cửa bách thú.)

– miêu tả các hành động xảy ra tiếp tục trong thừa khứ.

Bạn đang xem: Bài tập chia thì quá khứ đơn

After work, Angela came home, opened the door, turned on the light and took off her clothes. (Sau giờ làm, Angela đang về nhà, mở cửa, bật đèn lên và tháo đồ.)

– diễn đạt một hành động chen ngang vào hành động khác đang ra mắt trong vượt khứ 

When Jane was studying, the lights suddenly went out. (Khi Jane sẽ học bài thì đèn đùng một phát tắt.)

– mô tả hành động không có thật ở hiện tại trong câu đk loại II.

If I were you, I wouldn’t bởi it. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không làm thế.)

– cần sử dụng trong câu ước không tồn tại thật

I wish I were in America now. (Tôi ước gì hiện thời tôi ở Mỹ)

– sử dụng trong một số trong những cấu trúc: It’s + (high) time + S + Ved It + is + khoảng thời gian + since + thì vượt khứ

It is high time we started to lớn learn English seriously. (Đã đến lúc bọn họ phải ban đầu học giờ Anh nghiêm túc)

– dùng để biểu đạt một sự kiện định kỳ sử.

The Chinese invented printing. (Người trung quốc đã phát minh sáng tạo ra máy in)

– Khi hành động xảy ra một cách cụ thể ở một thời điểm độc nhất định trong cả khi thời điểm này không được kể đến.

The train was ten minutes late. (Xe lửa sẽ trễ mươi phút)

3. Vết hiệu nhận biết thì thừa khứ đơn

Trong câu bao gồm dấu hiệu nhận biết là những trạng trường đoản cú chỉ thời gian trong vượt khứ:

yesterdaylast/ past/ the previous + N: last night, the previous day, the day beforeN + ago: an hour ago, 3 years agoin + N: in 2019, in the pastSau as if, as though (như thể là), it’s time (đã đến lúc), if only, wish (ước gì), would sooner/ rather (thích hơn)

Phân biệt thì Quá khứ 1-1 và Thì hiện tại hoàn thành: Tổng hợp các thì vào Tiếng Anh (P2) – Thì hiện tại hoàn thành

 

II. Bài tập thì quá khứ đối kháng cơ bản

Bài 1: bài tập phân tách động từ thì quá khứ đơn 
I (eat)___________ dinner at six o’clock yesterday. A: ___________ Helen (drive)___________ to lớn work? – B: Yes, she ___________.My neighbor (buy)___________ a new car last week. They (go)___________ to lớn Italy on their last summer holiday.  ___________ they (swim)___________ at the beach? – B: No, they __________.My family & I (see)___________ a comedy movie last night. First, we (do)___________ exercise, and then we (drink)___________ some water. Suddenly, the animal jumped & (bite)___________ my hand. What time (do)___________ you (get up)___________ this morning? The Wright brothers (fly)___________ the first airplane in 1903. I think I (hear)___________ a strange sound outside the door one minute ago.When I was ten years old, I (break)___________ my arm. It really (hurt) __________. The police (catch)___________ all three of the bank robbers last week. How many times (do)___________ you (read)___________ that book? Unfortunately, I (forget)___________ khổng lồ (bring)___________ my money.Bài 2: Chuyển phần nhiều câu dưới đây từ hiện tại đơn sang vượt khứ đơnHe goes khổng lồ the swimming pool because he likes swimming.They have dinner at nine o´clock.Helen eats too many sweets.I buy the newspaper in the shop.We get up at eight o´clock và go khổng lồ schoolDoes she buy the newspaper in the siêu thị over there? Do they vày their homework in the evening? Do they have a good holiday? Do they find any animal in the forest? Is it dark when she gets up in the morning? 

Bài 3: phân chia động từ vào ngoặc sinh sống thì quá khứ đơn.

She (spend) ____ all her money last week.Mum (not spend) ___________ any money on herself.I (lend) __________ my penknife lớn someone, but I can’t remember who it was now.John & his father (build) ___________ the cabin themselves last year.My parents (sell) ____________ the stereo at a garage sale.___________You (tell) ___________ anyone about this yesterday?The unidentified plant (bear) ___________ gorgeous flowers.She (tear) ___________ the letter to lớn pieces & threw it in the bin.He often (wear) ___________ glasses for reading.Before God He (swear) ___________ he was innocentYesterday Clouds (creep) ___________ across the horizon, just above the line of trees.We both (sleep) ___________ badly that night.She (weep) ___________ for the loss of her mother.Jane (keep) ___________ the engine running.A huge wave (sweep) ___________ over the deckMum (pay) ___________ for my driving lessons.He (lay) ___________ his hand on my shoulder.He (break) ___________ the biscuit in half and handed one piece to lớn me.He (choose) ___________ his words carefully as he (speak) ___________.He …………………to the zoo last Sunday (go)She (not/ watch)………………………………TV last nightThey (meet)…………………………their friends at the movie theater last weekWhat……………you (do)…………………last night……………………… they (buy)…………………a new car two days ago?We ………….. (have) a lot of homework yesterday.Bài 4: phân tách động từ sinh hoạt thì thừa khứ đơnIt was warm, so I took off my coat. (take).The film wasn’t very goor. I didn’t enjoy it very much. (enjoy)I knew Sarah was very busy, so I ….. Her (disturb)I was very tired, so I ….. The tiệc ngọt early. (leave)The bed was very uncomfortable. I ….. Very well (sleep)The window was mở cửa and a bird ….. Into the room (fly)The hotel wasn’t very expensive. It ….. Very much (cost)I was in a hurry, so I ….. Time khổng lồ phone you (have).It was hard carrying the bags. They ….. Very heavy. (be)Bài 5: bài xích tập về thì thừa khứ – Đọc phần lớn gì Laure nói tới một ngày làm việc điển hình.

Laure: I usually get up at 7 o’clock and have a big breakfast. I walk to lớn work, which takes me about an hour. I start work at 8:45. I never have lunch. I finish work at 5 o’clock. I’m always tired when I get home. I usually cook a meal in the evening. I don’t usually go out, I go to bed at about 11 o’clock và I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did or didn’t bởi yesterday.

Example: She got up at 7 o’clock

She ….. A big breakfast.She …..It ….. To lớn get khổng lồ work.….. At 8:45.….. Lunch.….. At 5 o’ clock.….. Tired when ….. Home.….. A meal yesterday evening.….. Out yesterday evening.….. At 11 o’ clock….. Well last night.

Đáp án bài tập thì quá khứ 1-1 cơ bản

Bài 1:ate Did / drive / did bought went Did / swim / didn’t saw did / drank bit did / get up flew heard broke / hurt caught did / read forgot / bringBài 2He went lớn the swimming pool because he liked swimming.They had dinner at nine o´clock.Helen ate too many sweets.I bought the newspaper in the shop.We got up at eight o´clock & went to lớn school.Did she buy the newspaper in the shop over there?Did they bởi their homework in the evening?Did they have a good holiday?Did they find any animal in the forest?Was it dark when she got up in the morning?Bài 3

1 – spent

2 – didn’t spend

3 – lent

4 – built

5 – sold

6 – Did … tell

7 – bore

8 – torn

9 – worn

10 – swore

11 – crept

12 – slept

13 – wept

14 – kept

15 – swept

16 – paid

17 – laid

18 – broke

19 – chosen 

20 – went

21 – didn’t watch

22 – met

23 – did … do

24 – Did … buy

25 – had

Bài 4

3. Didn’t disturb 4. Left 5. Didn’t sleep 6. Flew 7. Didn’t cost 8. Didn’t have 9. Were

Bài 5hadshe walked khổng lồ workIt took her half an hourShe starts workshe didn’t have any lunchshe finished workshe was tired when she got homeshe cookedshe didn’t goshe went to lớn bedshe slept

III. Bài tập thì quá khứ đối kháng nâng cao

Tiếp theo sau đây, Anh ngữ UEC gửi đến các bạn bài xích tập thì vượt khứ đối chọi dạng nâng cao. Trước khi bước qua phần này, hãy bảo vệ rằng các bạn đã nhuần nhuyễn những bài tập thì thừa khứ đối kháng cơ bản nhé!

Bài 1: bài xích tập chia động từ thừa khứ đơn

On Friday, the children ___ (talk) about a day out together in the country. The next morning, they ___ (go) to the country with their two dogs & ___ (play) together. Ben and Dave ___ (have) some kites. Some time later the dogs (be) not there. So they ___ (call) them and ____ (look) for them in the forest. After half an hour the children ____ (find) them and ___ (take) them back. Charlie ___ (be) very happy khổng lồ see them again. At lunch time Nick ___ (go) to the bikes và ___ (fetch) the basket with some meat sandwiches. Then they ___ (play) football. Nick and Dave ____ (win). In the evening they ___ (ride) home.

Bài 2: Chuyển những câu sau quý phái câu che định với nghi vấnNam wrote an essay in Literature class this morning.I watched TV yesterday morning.Nam & you were in the English club last TuesdayThey ate noodles two hours ago.We always had a nice time on Christmas holiday in the past.My father decorated the Christmas tree.She bought a new dress yesterday.They were late for school.Mr. Tam took his children to lớn the museum last Sunday.Hoa made a cushion for her armchair.Bài 3: bài xích tập viết lại câu thì vượt khứ đơnIt/ be/ cloudy/ yesterday.In 1990/ we/ move/ khổng lồ another city.When/ you/ get/ the first gift?She/ not/ go/ to lớn the church/ five days ago.How/ be/ he/ yesterday?and Mrs. James/ come back home/ and/ have/ lunch/ late/ last night?They/ happy/ last holiday?How/ you/ get there?I/ play/ football/ last/ Sunday.My/ mother/ make/ two/ cake/ four/ day/ ago.Tyler/ visit/ his/ grandmother/ last/ month.Joni/ go/ zoo/ five/ day/ ago.We/ have/ fun/ yesterday.My/ father/ not/ at the office/ the day/ before yesterday.Bài 4: chọn lựa và điền dạng đúng của từ

teach cook want spend ring

be sleep study go write

She ….. Out with her boyfriend last night.Laura ….. A meal yesterday afternoon.Mozart ….. More than 600 pieces of music.I ….. Tired when I came home.The bed was very comfortable so they ….. Very well.Jamie passed the exam because he ….. Very hard.My father ….. The teenagers khổng lồ drive when he was alive.Dave ….. To lớn make a fire but there was no wood.The little boy ….. Hours in his room making his toys.The telephone ….. Several times and then stopped before I could answer it.Bài 5: phân chia động từ vào ngoặc ở thì thừa khứ solo để hoàn thành câu chuyện về Bạch Tuyết

Snow white was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1 …… young. Her father (marry)2………….again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.

The evil queen (order)3…………. A hunter to lớn kill Snow white but he couldn’t vì chưng it because she was so lovely. He (chase)4………….her away instead, và she (take)5…………. Refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live)6………….with the dwarfs & took care of them and they (love)7………….her dearly.

Then one day the talking mirror (tell)8………….the evil queen that Snow trắng was still alive. She (change)9………….herself into a witch và (make)10………….a poisoned apple. She (go)11…………. To the dwarfs’ house disguised as an old woman và tempted Snow White to lớn eat the poisoned apple, which (put)12………….her into an everlasting sleep.Finally, a prince (find)13………….her in the glass coffin where the dwarfs had put her & woke her up with a kiss. Snow White and the prince (be)14………….married và lived happily ever after.

Xem thêm: Kĩ Năng: Viết Cấu Hình Electron Của Cacbon Là :, Cấu Hình Electron Của Nguyên Tử Cacbon Là :

 

Đáp án bài tập thì quá khứ đối kháng nâng cao

Bài 1:talkwentplayedhadwerecalledlookedfoundtookwaswentfetchedplayedwonrodeBài 2:Nam didn’t write an essay in Literature class this morning. – Did phái mạnh write an essay in Literature class this morning?I didn’t watch TV yesterday morning. – Did I watch TV yesterday morning?Nam và you were not in the English club last Tuesday – Were Nam and you in the English club last Tuesday?They didn’t eat noodles two hours ago. – Did they eat noodles two hours ago?We always didn’t have a nice time on Christmas holiday in the past. – Did we always have a nice time on Christmas holiday in the past?My father didn’t decorate the Christmas tree. – Did my father decorate the Christmas tree?She didn’t buy a new dress yesterday. – Did she buy a new dress yesterday?They were not late for school. – Were they late for school?Mr.Tam didn’t take his children khổng lồ the museum last Sunday. – Did Mr.Tam take his children to the museum last Sunday?Hoa didn’t make a cushion for her armchair. – Did Hoa make a cushion for her armchair?Bài 3:It was cloudy yesterday.In 1990, we moved to another city./ We moved lớn another thành phố in 1990.When did you get the first gift?She did not go khổng lồ the church five days ago./ She didn’t go to the church five days ago.How was he yesterday?Did Mr. & Mrs. James come back trang chủ and have lunch late last night?Were they happy last holiday?How did you get there?I played football last Sunday.My mother made two cakes four days ago.Tyler visited his grandmother last month.Joni went khổng lồ the zoo five days ago.We had fun yesterday.My father was not at the office the day before yesterday./ My father wasn’t at the office the day before yesterday.Bài 4:wentcookedwrotewas tiredsleptstudiedtaughtwantedspentrangBài 5:
CâuĐáp ánTừ vựng
1Was

Pass away: tắt hơi (trang trọng hơn die)

2married

King /kɪŋ/ (n): Vua

Queen /kwiːn/ (n): thiếu nữ hoàng

Prince /prɪns/ (n): Hoàng tử

Princess /ˌprɪnˈses/ (n): Công chúa

Crown /kraun/ (n): vương vãi miện; ngôi vua

Throne / θroun/ (n): ngai vàng, ngôi vua

3orderedMurder = Kill: làm thịt hại
4chasedTake refuge (with somebody) in something: Trốn (với ai) vào đâu đó
5TookDwarf /dwɔːf/ (n): Chú lùn
6Lived 
7Loved 
8told

Evil /’i:vl/ (n) (adj): xấu xa, việc xấu hoặc điều ác

Devil /’devl / (n): ma quỷ

9changed 
10made 
11went 
12put 
13found 
14wereLive happily ever after (thành ngữ): Sống niềm hạnh phúc mãi mãi sau này = Trăm năm hạnh phúc